Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van De Sleutel met elkaar. Om personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. 

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast wordt de directeur van de school uitgenodigd om (een deel van) de vergaderingen bij te wonen. 

De oudergeleding bestaat uit:
  • Anke Borgers
  • Menno Klopper
  • Johan de Heer
De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Monique Stempher
  • Désirée Sanders
De MR is bereikbaar op mailadres mr@obs-desleutel.nl.