Onze plannen

Onze schoolgids van schooljaar 2023-2024 kunt u hier vinden!

De doelen die in ons Schoolplan zijn opgenomen, zijn deels afkomstig uit het Koersplan van Zinder. 

Hieronder vatten we kort samen waaraan we dit en volgend schooljaar gaan werken:

1: Werken vanuit doelen en zelfsturing 

Hiermee richten we ons op de ontwikkeling van passende kennis en vaardigheden in brede zin (hoofd, hand en hart). Beter zicht krijgen op doelen en op jezelf, betekent betere keuzes kunnen maken, waardoor kinderen meer (gemotiveerd) leren wat ze nodig hebben.

Door het werken vanuit Leerlijnen en het leren aan de hand van het (digitale) Rapportfolio maken we ons steeds meer eigen om vanuit doelen te werken en leren.  Kinderen (en hun ouders) weten wat ze goed kunnen, wat ze te leren hebben en hoe zij dit kunnen aanpakken. Het kind heeft (en de leerkrachten hebben) belangrijke stappen gezet in het aanleren van zelfsturend leren. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de executieve functies, zijn zich steeds verder aan het ontwikkelen in een doorgaande lijn in de school. Leer- en ontwikkelgesprekken vormen vaste onderdelen van de wekelijkse activiteiten die het kind en de coachende leerkracht uitvoeren.

2. Samenhang creëren 

Echte levensvragen zijn uitgangspunt van het (willen) leren. Dit ‘echte leren’ versterken wij door vakken betekenisvol in elkaar te schuiven. Wat boeit zorgt voor meer inzicht en betere taal.

Kinderen leren hoe zij hun eigen leervragen formuleren bij het thematisch vomgegeven onderwijs. Hieruit komen persoonlijke onderzoekjes en eigen leerroutes voort. Omdat kinderen ook weten aan welke (cognitieve/ kennis) doelen zij moeten werken, kunnen zij deze koppelen aan wat ze zelf gekozen (persoonlijke doelen) hebben. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van kinderen in een digitale monitoring en weten wanneer welke kinderen instructie nodig hebben.  

Thematisch onderwijs: betekenisvol onderwijs creëren, vanuit een schoolbreed thema, gekoppeld aan doelen uit de leerlijnen. Het zaakvakonderwijs, de creatieve vakken, Lezen en luisteren met begrip en spelling worden geïntegreerd aangeboden en georganiseerd. Een belangrijke focus hierbij is het begaafd onderwijs, voor iedereen passend en uitdagend onderwijs.  

3: Van en voor buiten leren 

Leren doe je niet alleen in school, maar ook door contact met de buitenwereld. Wij gaan met ons onderwijs naar buiten als dat kan en halen “het buiten” meer naar binnen (letterlijk en figuurlijk). En we willen ook van betekenis zijn voor de omgeving (mensen, natuur, wijk, geschiedenis, ...). En we leren waarvoor wij eigenlijk leren.

Meerdere groepen krijgen in het schooljaar 21-22 de kans (in een pilot) om gedurende een periode naar het Buiten Lokaal te gaan. Daar kunnen kinderen ook werken aan de zelfgekozen onderzoeksonderwerpen. Hopelijk kunnen we dit verder uitbreiden, zodat alle groepen elk schooljaar ruimschoots aan de beurt komen.  

4: Verduurzamen 

De mensheid staat voor een enorme opgave, die terugkomt in allerlei mondiale afspraken en verdragen ter bescherming en/of verbetering van onze leefwereld/ milieu. Wij willen onze bijdrage leveren door verduurzamen/ duurzaam bewustzijn beter te integreren in het onderwijsaanbod en handelen.  

In het schooljaar 21-22 koppelen we dit vooralsnog aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en het burgerschap. 

Om de sova (sociaal- emotionele vaardigheden) van kinderen verder te ontwikelen, gebruiken we op de Sleutel de methode Goed Gedaan, zetten we Rots&Water als aanpak in, hanteren we de zogenaamde Kapstokregels, zetten schoolbreed werkvormen in uit Schatgravers en zijn we zoekende naar een eenduidige aanpak om kinderen sociale veiligheid te laten ervaren. Tegelijk komt het onderdeel ‘Burgerschapsvorming’ in ons aanbod terug.   

Deze aanpak nemen we in het schooljaar 21-22 onder de loup en onderzoeken hoe we dit meer kunnen stroomlijnen, vanuit een eenduidige aanpak kunnen organiseren.

5: Kindgericht onderwijs in een innovatieve, toekomstgerichte school  

Wij zijn klaar voor de ontwikkeling van leerstofjaarklassensysteem naar meer kindgericht onderwijs. Hiermee zetten we de ontwikkeling van alle kinderen centraal en bieden we vanuit onze visie nog beter passend onderwijs, door o.a. nieuwe werkvormen, een ander organisatiemodel in te voeren, anders te gaan toetsen, kinderen (en hun ouders) nog meer te betrekken en eigenaar te maken, door de leerkracht ook als coach in te zetten, etc. 

Wij zijn bezig ons te oriënteren op de volgende onderwijsontwikkelingen van de innovatieve en toekomstgerichte school: 

 • Persoonsvorming neemt grote plaats in, leerstof is voertuig voor ontwikkeling; 
 • Leraar is coach en geeft de leerling feedback op proces en zelfsturend gedrag; 
 • Leerlingen eigenaar eigen leerproces; 
 • Coöperatieve werkvormen als middel om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen; 
 • Aandacht voor de werking van het brein; 
 • Veel aandacht voor proces en metacognitie (reflectie op eigen leren); 
 • Het onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden; 
 • Aandacht voor de balans betekenisvol – zinvol. 
 • Organisatie: Unitonderwijs/werken in bouwen 
 • Zelfstandig werken en weektaak om eigenaarschap te bevorderen; 
 • Basis- of stamgroepen met grotere leeftijdsspreiding; 
 • Basisvaardigheden groepsdoorbrekend; 
 • Wereldoriëntatie thematisch groepsdoorbrekend; 
 • Co-teaching; 
 • Adaptieve digitale leeromgeving waarbij kinderen zelf doelen kunnen kiezen; 
 • Leerlingen volgen hun eigen leerroute aan de hand van leerdoelen; 
 • Werken met een portfolio op deelgebieden, vanuit eigenaarschap;  
 • Enkele toetsen om niveau inschatting en landelijke vergelijking te kunnen maken; 
 • Adaptief rapport met behulp van leerlijnen. 

De ouderbetrokkenheid bij deze ontwikkelingen in de school is van groot belang. Daarom zullen we in het schooljaar 23-24 ouders weer geregeld uitnodigen met ons mee te denken tijdens bijeenkomsten.