Aanmelden

Een keer komen kijken?
Heeft u interesse in De Sleutel, neem dan contact op met Linda van den Sigtenhorst voor een afspraak (l.vandensigtenhorst@zinderonderwijs.nl). Tijdens deze afspraak ontvangt u informatie over De Sleutel en kunt u de school 'in bedrijf' zien. Ook is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Kinderen uit de bovenbouw zullen een deel van de rondleiding voor hun rekening nemen. 
Ouders van kinderen die in 2021 zijn geboren, ontvangen een brief van de Gemeente om hun kind voor midden april 2024 aan te melden via het gekleurde aanmeldformulier. Vanaf januari 2024 kunnen ouders een afspraak maken voor een rondleiding.

De aanmelding en inschrijving
OBS de Sleutel is één van de scholen in het dorp van het Kind Centrum Schalkhaar, waar jaarlijks zo’n 80 nieuwe kinderen op de twee scholen instromen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de gemeente Deventer ten aanzien van het geboorte-aantal. 
We hanteren hetzelfde aannamebeleid als de Nicolaasschool als het gaat om de planning. De selectiecriteria voor de toelating kunnen enigszins verschillen, vanwege de achtergronden van de twee scholen.  

De planning voor de aanmelding: 
  • Januari: start van rondleidingen voor geïnteresseerde ouders en kinderen.
  • Januari: ouders ontvangen de brief van de gemeente over de aanmelding van hun kind.  
  • Januari t/m april: ouders kunnen hun kind aanmelden bij één school.
  • Eind april: de selectie van kinderen vindt plaats.
  • Begin mei: ouders worden op de hoogte gesteld.  

Selectiecriteria voor de inschrijving en toelating: 

  • We nemen maximaal 28 kinderen per jaar aan. 
  • Broertjes/ zusjes krijgen voorrang.
  • Kinderen uit Schalkhaar hebben daarna voorrang.  
  • Zijn er te veel aanmeldingen, dan selecteren we door te loten. 
De officiële inschrijving vindt plaats door het invullen van een inschrijfformulier. U krijgt van de school een bevestiging van inschrijving.

Start op school
Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de leerkracht ouders en kind uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt voor het wennen. Als uw kind naar een kinderdagverblijf gaat, is er ook een schriftelijke overdracht in de vorm van het zogenaamde Oké-formulier. Dit formulier wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Als er bijzonderheden zijn, vindt er vaak een warme overdracht plaats tussen de instelling waar het kind vandaan komt en de school. Ouders worden hiervoor ook uitgenodigd. De bedoeling is om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren.

In de eerste periode dat het kind naar school gaat, is er veel informeel contact tussen de leerkracht en de ouders tijdens het brengen en het halen. Na drie maanden vindt er een stand-van-zaken-gesprek plaats, waarin er wat langer stil gestaan wordt bij de eerste maanden op de basisschool.