We willen een daltonschool zijn waarin kinderen en medewerkers uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen vanuit respect en betrokkenheid op elkaar (samenWIJs) en op de omgeving (wereldWIJs) op zodanige wijze dat iedereen mag zijn en worden wie hij is (eigenWIJs)
eigenWIJsSamenWIJs wereldWIJs

 

EigenWIJs

Je mag zijn en worden wie je bent: Wanneer je uitgaat van de eigenheid van het kind en wanneer uitdaging en ontwikkeling kernwaarden zijn, betekent dit dat ons onderwijs recht moet doen aan verschillen tussen kinderen. De ontwikkeling van methodevolgend, via leerlijnvolgend naar kindvolgend lesgeven die we ingezet hebben, willen we in ons totale aanbod opnemen.
Je mag zijn en worden die je bent. Voor het leren betekent dit dat we het belangrijk vinden dat kinderen binnen en naast het reguliere aanbod werken aan voor hen betekenisvolle doelen. Bij die doelen gaat het om ik-wij-wereld. Klassikale verbeterborden, rapportfolio’s en takenbrieven zijn middelen om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen. Uitgangspunten:

 • Het aanbod van de plusgroep dat nu nog buiten de groep wordt aangeboden zal steeds meer een geïntegreerd deel uit maken van een uitdagend lesaanbod voor alle kinderen
 • We vinden het daarvoor belangrijk dat ons rapportfolio uitgebreid wordt naar de vak- en vormingsgebieden
 • De takenbrief wordt omgevormd van een planningsinstrument met doe-taken naar een reflectie-instrument met leertaken.

Je mag zijn en worden wie je bent: Wij vinden dat wij als school en leerkrachten een belangrijke rol hebben in het realiseren van een sterke sociaal emotionele basis bij kinderen. Dat stelt hoge eisen aan ons als professional:

 • Wij maken daarbij gebruik van leerlijnen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Daarnaast willen we de methodiek van Rots & Water die nu alleen in de bovenbouw gebruikt wordt, schoolbreed invoeren.
SamenWIJs

Vanuit de kernwaarden betrokkenheid en respect vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Kinderen die samenWIJs zijn, gebruiken regels niet omdat het moet, maar omdat zij begrijpen dat voor goed samenleven afspraken nodig zijn. In het realiseren van de cultuur achter regels en afspraken zijn wij als leerkracht van essentieel belang. Communicatie vanuit wederzijds respect staat daarbij voorop. Om dit te realiseren willen wij:

 • In de gouden weken bouwen aan een positief groepsklimaat waarin kinderen zich uitspreken en committeren aan basiswaarden die in de groep en in de school gelden;
 • Vanuit ZIEN, Goed gedaan en Rots & Water kinderen kennis en vaardigheden aanleren die hen in staat stelt om als persoon zonder vrees en met respect voor andere in de wereld te staan en te gaan;
 • SamenWIJs niet zien als een op zichzelf staand gegeven, maar het zien als geïntegreerd onderdeel van het totale onderwijs.

Dit komt ook tot uitdrukking in vormen van groepsdoorbrekend leren en werken en coöperatief leren
Op teamniveau willen we vanuit leerKRACHT werken aan een cultuur van een lerende organisatie. Dat betekent dat we ons teamleren zo organiseren dat proces en inhoud samen gaan. Binnen het samenleren gaat het steeds om de vraag wat worden onze kinderen op school er beter van. De leerKRACHT-interventies Gezamenlijke Lesvoorbereiding, Lesbezoek, Feedbackgesprek zijn daarbij essentieel.


WereldWIJs

Wanneer we kinderen willen opvoeden tot wereldWIJze burgers betekent dit in eerste instantie een degelijk breed onderwijsaanbod met aandacht voor de basisvaardigheden.
Borging en innovatie: Kinderen hebben recht op goed lees-, reken- en schrijfonderwijs. Voor alle basisvaardigheden zijn duidelijke borgingsdocumenten gemaakt, die jaarlijks geëvalueerd en gemonitord worden. Ten minste één keer per vier jaar leiden nieuwe inzichten mbt een vakgebied tot een nieuw borgingsdocument. In verband met de sterk veranderende samenleving en de impact hiervan op het onderwijs zijn enkele leerkrachten belast met onderwijsvernieuwing, samenhang tussen vak- en vormingsgebieden. Hierbij liggen er nauwe relaties met wat wij op De Sleutel noemen: eigentijds daltononderwijs.
Burgerschap: Naast basiskennis hebben kinderen ook veel andere vaardigheden nodig die belangrijk zijn om te functioneren in een complexe samenleving. We willen kinderen leren om de wereld te begrijpen, om er grip op te krijgen en om er invloed op uit te oefenen. Het leren zien van relaties en samenhang draagt er toe bij dat kinderen beter leren denken. Op die manier leren we kinderen dat ze verantwoordelijk zijn door hun omgeving, zowel in het klein als in het groot. Juist op een openbare school heeft respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving een speciale betekenis.
Ouders en leerkrachten zijn niet alleen partners in dit geheel maar hebben voor kinderen ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Als opvoeders willen we kinderen laten zien dat we iets willen betekenen voor anderen, voor de gemeenschap en voor de wereld waarin we leven


We doen dat vanuit de volgende kernwaardenOntwikkeling

Ontwikkeling op kind-niveau betekent dat wij niet geloven in kant-en-klare oplossingen. Methodes en leerlijnen gebruiken we om aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Doelenborden, verbeterborden en takenbrieven zijn middelen om eigenaarschap van kinderen bij hun leerproces te bevorderen. We willen de ontwikkeling van kinderen primair weergeven in groei ten opzicht van zichzelf en minder in de vorm van gestandaardiseerde normen. Ons portfolio moet daarvoor verbreed worden naar de vak- en vormingsgebieden.
Ontwikkelen en leren is ook voor leerkrachten van belang. Binnen leerKRACHT geven we vorm aan het van en met elkaar leren. We stellen onszelf doelen om ons onderwijs te verbeteren en uitdagend te maken.
We vinden het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Juist omdat ons onderwijs dynamisch is, moeten ouders meegenomen worden in wat er op school speelt en hoe er op school lesgegeven wordt.


Uitdaging

Ontwikkeling en uitdaging zijn niet los van elkaar te zien. Rekening houdend met talenten van kinderen, hun onderwijsbehoeften willen we kinderen uitdagen om te leren. Daarbij is een avontuurlijke leeromgeving essentieel. We denken aan een omgeving en een onderwijsaanbod:

 • waarin er voor kinderen iets te kiezen valt;
 • waarin er ruimte is voor experimenteren en onderzoeken;
 • waarin kinderen op verschillende manieren aan doelen kunnen werken;
 • waarin niet alleen een beroep gedaan wordt op cognitie maar ook op creativiteit.

Het beste voorbeeld voor leerkrachten is veelal te vinden in het klaslokaal naast je. Daarvoor heb je lang niet altijd externe deskundigen nodig.

 • We willen gebruik maken van elkaars expertise
 • We willen elkaars talenten benutten
 • We willen elkaar inspireren
 • We willen verantwoordelijkheden delen en spreiden
 • We willen een professionele cultuur creëren waarin we binnen de methodiek van leerKRACHT van elkaar leren door samen lessen en thema’s voor te bereiden, door elkaar in het primaire proces met kinderen te volgen en door elkaar positief-kritische feedback te geven.

Het is voor ons een uitdaging om ouders niet alleen te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind maar ook bij andere activiteiten die op school plaatsvinden: activiteiten van en met de groep en activiteiten van en met de school. Op gebied van meedoen, meeleven en meedenken gaan we uit van een oriëntatie op ouderbetrokkenheid die gebaseerd is op samenwerking, waarbij ouders als experts van hun kinderen en leerkrachten als experts naast elkaar staan om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Authenticiteit / eigenheid

Uitgaande van het gegeven dat ieder kind uniek is, vinden we dat talentontwikkeling zich niet moet beperken tot de meer-begaafde leerlingen. Ieder kind heeft talenten en moet daarop aangesproken worden. We vinden het rapportfolio bij uitstek het instrument waarin de eigenheid van kinderen naar voren kan komen. Dat betekent dat juist in het rapportfolio de eigen doelen waarin kinderen werken zichtbaar gemaakt worden. In het doelgesprek is het de taak van de leerkracht om het kind uit te dagen om authentieke doelen te formuleren.
Op teamniveau vinden we het belangrijk dat we out of the box kunnen denken en doen. Dat betekent dat er wel eerst een box moet zijn. Het experiment, de eigen ontwikkeling staat altijd in dienst van het primaire proces. De vraag of kinderen er beter van worden, moet altijd positief beantwoord kunnen worden.
Ook voor ouders moet het helder zijn waar we als school voor staan. Dat betekent dat het unieke van de school voor iedereen helder moet zijn.Betrokkenheid / respect

Hoewel respect van binnen goed moet zitten, vinden we het als team belangrijk dat dit ook getoond wordt in rituelen en afspraken. Voorbeelden:

 • Begroeten bij binnenkomst / achterliggende waarde: iedereen wordt gezien
 • Gevoelsbarometer / achterliggende waarde: iedereen wordt gehoord
 • Kind-oudergesprek: achterliggende waarde: niet praten over … , maar praten met …


Betrokkenheid en respect zijn niet in regels en afspraken te vatten maar zijn een onderdeel van onze schoolcultuur. Die cultuur maken we samen, met ouders, kinderen en personeel. Daarbij weten we:
Wat bedoeld wordt is niet persé gezegd
Wat gezegd wordt, is niet persé gehoord
Wat gehoord wordt, is niet persé begrepen.
Wat begrepen wordt, is niet persé akkoord.
Wat akkoord is, wordt niet persé gedaan.
Het wederzijds respect tussen leerkrachten en ouders is essentieel om de betrokkenheid van kinderen bij anderen (samenWIJs) en bij de omgeving (wereldWIJs) te bewerkstelligen.Samenhang

Onze school is geen verzameling van individuen, maar een samenleving in het klein. In die samenleving komen alle bovenstaande kernwaarden terug. We willen een school zijn waarin kinderen en medewerkers uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen vanuit respect en betrokkenheid op elkaar en op de omgeving op zodanige wijze dat iedereen mag zijn en worden wie hij is.
Daarbij is ons onderwijsaanbod is geen verzameling van losse vakken en lesjes, maar een aanbod waarin relaties liggen met EigenWIJs, SamenWIJs en WereldWIJs: van dagmenu naar lopend buffet) Juist binnen daltononderwijs, waarin we kinderen willen opvoeden tot mensen zonder vrees, zoeken we relaties met het 21e eeuwse leren. Daarbij gaat het niet om kennis en vaardigheden alleen, maar ook op de manier waarop we deze vergaren en wat we met die kennis en vaardigheden doen.