Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open! Wij werken met moderne methodes en materialen en dragen er zorg voor dat uw kind optimaal begeleid wordt in het leerproces. We gaan voor goede resultaten binnen een fijne sfeer.

 

Groep 1 en 2

Bij de jongste kinderen (4- en 5-jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan.
Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen.
Dit gaat bij de oudste kinderen (5- en 6-jarigen) door, maar hier stelt de leerkracht hogere eisen. Bovendien wordt hier steeds meer aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen en voorbereidend rekenen. Hiervoor gebruiken wij onder andere de mappen Leskist.nl. Vanuit deze mappen wordt gewerkt volgens de methodiek van basisontwikkeling en ontwikkelingsgericht onderwijs.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden door de leerkracht met behulp van het OVM (ontwikkelingsvolgmodel). Met dit instrument ontstaat er zicht op wat uw kind al kan en wat de volgende ontwikkelingsstap is. Wij nemen alleen in uitzonderingssituaties CITO-toetsen af bij (individuele) kleuters.

Op advies van de inspectie is de doorstroomgrens van groep 1 naar groep 2 vastgesteld.
Kinderen, die vóór 1 januari zijn geboren en op school komen op hun vierde, gaan in principe in augustus van hetzelfde jaar door naar groep 2. Kinderen die geboren zijn na 1 januari blijven in augustus van datzelfde jaar in groep 1. Kinderen die in het najaar (september-december) geboren zijn, doorlopen op deze manier in minder dan twee jaar de kleuterperiode. Niet voor ieder kind is deze versnelling geschikt. Per leerling wordt al halverwege het schooljaar bekeken hoe de werkhouding, spelontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt. Als het verstandig lijkt om de kleuterperiode te verlengen, wordt dit bijtijds met u besproken.

 

Groep 3 t/m 8

Ook het onderwijs van groep 3 tot en met 8 voldoet aan de door de overheid opgestelde kerndoelen / referentiedoelen. Deze doelen bereiken wij, door het gebruik van goede, moderne lesmethodes voor alle vakken. Bij de keuze van lesmethodes kijken wij daarnaast of ze ook inzetbaar zijn binnen het Daltonsysteem.
Wij hebben ons tot doel gesteld om, binnen een goed pedagogisch klimaat, uit ieder kind te halen wat er in zit. We sluiten aan bij de mogelijkheden van ieder kind en hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de leerprestaties. We besteden bovendien veel aandacht aan de sociale vaardigheden en interactie. In groep 6, 7 en 8 bieden we een training Rots & Water aan.
Bij onze methodes worden ondersteunende en aanvullende computerprogramma’s gebruikt en ingezet.
De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden door het afnemen van methodegebonden toetsen en door toetsen uit het CITO- leerlingvolgsysteem. Zo krijgen de leerkrachten een goed beeld van de prestaties van de leerlingen en kan tijdig extra ondersteund worden als dat nodig is. In ParnasSys, via het ouderportaal, kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen. Elke ouder ontvangt hiervoor of heeft hiervoor een inlogcode ontvangen.

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke methodes wij gebruiken voor de verschillende vakgebieden. Deze methodes voldoen allen aan de door de inspectie gestelde eisen met betrekking tot de kerndoelen / referentiedoelen voor het primair onderwijs.

Vakgebied Methode
Rekenen en wiskunde Leskist ontwikkelingsgericht lesgeven Rekenrijk groep 1 en 2 / Wereld in Getallen (nieuwe methode)
Nederlandse taal Leskist ontwikkelingsgericht lesgeven / STAAL (nieuwe methode voor groep 4, 5, 6 en 7) Taal Actief (groep 8)
Begrijpend lezen ieuwsbegrip / Lezen …denken…begrijpen!
Technisch lezen Veilig leren lezen / Lekker Lezen / Horizontaal lezen
Schrijven Schrijfdans / Schrijven in de basisschool
Wereldoriëntatie en techniek Naut, Brandaan en Meander / Techniektorens
Engels Junior
Verkeer Leerlijn Veilig Verkeer Nederland
Creatieve vakken
Bewegingsonderwijs
Moet je doen
Bewegen Samen Regelen

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top