Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open! We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Met de juiste bagage, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Met De Sleutel open je ramen en deuren!

De meeste leerlingen van onze school gaan naar één van de scholen van voortgezet onderwijs van het Etty Hillesum in Deventer.
Met deze scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij regelmatig contact over de van onze school afkomstige leerlingen. Over de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn Deventer-breed afspraken gemaakt. Zo horen wij hoe de aansluiting is verlopen en hoe het hen in het voortgezet onderwijs vergaat.

Tijdens een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs ontvangt u informatie over het schooladviestraject. In november vinden de eerste gesprekken plaats over het schooladvies. De groepsleerkracht zal in dat gesprek, waarin u en uw kind ook wordt gehoord, komen tot een voorlopig schooladvies. Eind januari / begin februari krijgen ouders en de leerlingen van groep 8 in een gesprek het uiteindelijke schooladvies te horen. Dit advies heeft betrekking op het schooltype waarvan de basisschool vindt dat het beste bij uw kind past. De school kijkt hierbij onder andere naar prestaties, aanleg en ontwikkeling (cognitief en sociaal emotioneel) tijdens de hele basisschoolperiode.

Tot voor kort speelde de eindtoets van het CITO nog een rol in de advisering. Met ingang van 2014 - 2015 is dit veranderd. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van een eindtoets. De uitslag van een eindtoets kan, wanneer deze positiever uitvalt dan het schooladvies, gebruikt worden bij een heroverweging van het schooladvies. Scholen zijn wel verplicht om een eindtoets af te nemen. Sinds schooljaar 2016 – 2017 nemen wij de Route-8-eindtoets af.

 CITO-Eindtoetsscores De Sleutel
In de tabel vindt u de gemiddelde schoolscore op de CITO-eindtoets van de afgelopen vier jaar.

Gemiddelde CITO-scores van de afgelopen 4 jaren (gecorrigeerd voor gemiddeld leerlinggewicht).
2017 218.4 (niet vergelijkbaar met normering voorgaande jaren)
2016 529.9
2015 533.9
2014 534.1
2013 534.7
2012 539.5

 De gemiddelde score van dit schooljaar ligt net iets onder de bovengrens van de inspectie. Dat is dus een hele mooie score.

 

Richting Aantal 
 HAVO t/m VWO  4 leerlingen
HAVO 4 leerlingen
 VMBO / Basisberoepsgerichte leerweg  1 leerling
VMBO / Kaderberoepsgerichte leerweg 2 leerlingen
VMBO / Theoretische leerweg t/m HAVO 3 leerlingen
VMBO / Theoretische leerweg 9 leerlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top