Logo-De-Sleutel-transparant
Dat onze school een Daltonschool is dragen we uit naar ouders en kinderen. Voor de algemene informatie zullen we onder andere gebruik maken van de volgende fenomenen:

  • informatieavonden voor de ouders in september;
  • voorlichting aan aspirant-ouders;
  • de schoolgids;
  • het schoolplan;
  • dit Daltonwerkboek;
  • schoolkrant;
  • de nieuwsbrieven;
  • website.
De vaardigheden die kinderen op een daltonschool dienen te ontwikkelen, worden ook gerapporteerd aan de ouders van de individuele kinderen:
  • tijdens de oudergesprekken;
  • in het (Dalton)rapport van de kinderen.

Het is ook belangrijk om de kinderen regelmatig te herinneren aan het hoe, maar ook het waarom van de werkwijze op onze school. Het meest geëigende moment hiervoor is het begin van het schooljaar, maar daarnaast brengt de groepsleerkracht voortdurend, bijvoorbeeld tijdens de evaluatie van het taakwerk, de Daltonprincipes onder de aandacht van de kinderen.

Tijdens de evaluatie over het Daltongehalte van de school is binnen het team het Dalton 9-veld gebruikt. De 3 principes zijn beschreven bij de aspecten organisatie, didactiek en pedagogiek. Via dit 9-veld is onderzocht of de 3 Daltonaspecten op het terrein van: organisatie, didactiek en pedagogiek voldoende uitgewerkt zijn.

  Zelfstandigheid Vrijheid /
Verantwoordelijkheid
Samenwerking

Management van het onderwijs
Organisatie Klassenmanagement
Administratie
Registratie
Observeren
Evaluatie/controle
Leerlingvolgsysteem
Planning/afspraken
Keuzemogelijkheden
Administratie
Rapportage
Afspraken maken
Groeperingsvormen
Delegeren aan leerl.
Keuzemogelijk- heden
Communicatie
Wanneer, wie wat beschikbaar
Delegeren
Persoonsgerichte benadering

Gedifferntieerd onderwijs
Didactiek (Tussen)doelen
Eigen leerroute
Leerlingbegeleiding
Evaluatie
Planning/organisatie
Stimuleren ontdekkend leren
Eigen initiatieven benutten
Eigen leerroute
Differentiatie
Minimumdoelen
Variatie in werkvormen
Stimuleren ontdekkend leren
Leerroutes
Verschillen onderkennen
Leerlijn voor samenwerken

Pedagogisch klimaat
Pedagogiek Houdingsaspecten bespreken
Lln verantwoor-
delijkheid geven
Lln volgen in ontwikkeling
Hulp vragen/geven
Initiatief nemen
Keuzevrijheid in leerroute
Richten op groei van persoonlijke mogelijkheden
Veiligheid creëren
Verschillen onderkennen
Leren samenwerken
Omgaan met conflicten
Leren onderhandelen

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top