Op diverse momenten in het schooljaar zijn er contactmomenten tussen ouders en school waar de ontwikkeling van het kind centraal staat:

Startgesprek
Aan het begin van het schooljaar word je uitgenodigd voor een startgesprek. Dit is een omgekeerd 10-minutengesprek waarin jij als ouder belangrijke informatie over je kind en het gezin met de leerkracht deelt.
10-minuten-gesprekken
Tijdens de zogenaamde 10-minuten-gesprekken informeert de leerkracht hoe het met je kind op school gaat. Daarbij gaat het om de resultaten, over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de positie in de groep enzovoort.
Er zijn jaarlijks drie rondes met 10-minutengesprekken:

  • In het najaar (oktober / november)
  • In het voorjaar (februari / maart)
  • Aan het einde van het schooljaar (facultatief)

Voor ouders van de leerlingen van groep 1 is er na drie maanden onderwijs een stand-van-zaken-gesprek. Dit gesprek komt in de plaats van een 10-minuten-gesprek.
Voor de leerlingen en de ouders van groep 7 is er aan het eind van het schooljaar een voorlopig-school-advies-gesprek. Dit advies wordt ook wel een potloodadvies genoemd. Het advies heeft betrekking op het verwachte uitstroomniveau van de leerling.
In december ontvangen de leerlingen van groep 8 in een gesprek met ouders en de leerkracht hun schooladvies. Dit gesprek komt in plaats van het 10-minuten-gesprek in het najaar.
Mocht je als ouder de leerkracht van je kind willen spreken buiten de 10-minuten-gesprekken, maak dan even een afspraak.


Inloopmomenten
Tijdens het schooljaar zijn er diverse doelgesprekken tussen leerling en leerkracht. Hierin worden doelen geformuleerd die betrekking hebben op de daltonkernwaarden:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Borging

De ontwikkeling van deze daltondoelen legt het kind vast in een rapportfolio. Tenminste twee keer per jaar zijn er inloopmomenten waarop kinderen hun leerproces aan ouders kunnen laten zien en toe kunnen lichten.

 

Overige gesprekken
Vanuit de leerlingenzorg kunnen er met groepsleerkracht en intern begeleider gesprekken gevoerd worden over de ontwikkeling van je kind. Dit zijn gesprekken die buiten de gewone gesprekken vallen:

  • I-HGPD-gesprekken: een gesprek met ouders, leerkracht en intern begeleider (al dan niet met het kind erbij);
  • Trajectoverleg: een gesprek met ouders, leerkracht, intern begeleider, gezinscoach een medewerker van Sine Limite en eventuele andere deskundigen.