Logo-De-Sleutel-transparant

Visie op ouderbetrokkenheid
Wij vinden dat een optimale samenwerking tussen ouders en school een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Aan de basis van die samenwerking ligt:

  • een open en transparante communicatie;
  • gelijkwaardigheid en respect over en weer;
  • duidelijke verwachtingen en betrokkenheid vanuit ieders (des)kundigheid en verantwoordelijkheid.

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat we willen investeren in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders. Dat houdt in, dat naast vaste procedures en protocollen, de school gericht is om de functionele relatie met ouders te optimaliseren. Hiervoor wordt ook tijd ingeruimd tijdens activiteiten, formele en informele contacten tussen school en ouders.
Wij hechten als daltonschool veel waarde aan samenwerking met ouders. Daarnaast vinden we de gelijkwaardigheid in contacten school-thuis belangrijk. We willen ouders zien als educatieve partners. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. Hierbij kijken we steeds waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid als ouders en vanuit hun specifieke expertise. Op die manier wil de school samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken onderzoeken en vormgeven.
Medezeggenschapsraad
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van De Sleutel met elkaar. OOm personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Het mailadres van de MR is

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast wordt de directeur van de school uitgenodigd om (een deel van) de vergaderingen bij te wonen.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Susan Visser, voorzitter
  • Remke Schwarz, communicatie
  • Jeroen Crouzen


De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Greta Molendijk
  • Désirée Sanders
  • vacatureOuderraad
Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad is er op school een ouderraad (OR) actief. De OR helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als OR-lid. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Je kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz.

Elk jaar verlaten één of meer ouders de O.R. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. Leerkracht Anja Visser zit in de OR namens de school. De zittingsduur voor de O.R. is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden.

Het mailadres van de OR is

 

Binnenkort

piekdag alle kinderen vrij
maandag 01 juli 2019
wenochtend
woensdag 03 juli 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 05 juli 2019
rapport(folio) mee naar huis
vrijdag 05 juli 2019
afscheid groep 8 (ovb)
woensdag 10 juli 2019
zomerfeest nieuwe stijl (ovb)
donderdag 11 juli 2019
nieuwsbrief
vrijdag 12 juli 2019
laatste schooldag: alle leerlingen vanaf 12 uur vrij
vrijdag 12 juli 2019 -
08:30 12:00 uur
Zomervakantie
zaterdag 13 juli 2019
Go to top