Visie op ouderbetrokkenheid
Wij vinden dat een optimale samenwerking tussen ouders en school een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Aan de basis van die samenwerking ligt:

 • een open en transparante communicatie;
 • gelijkwaardigheid en respect over en weer;
 • duidelijke verwachtingen en betrokkenheid vanuit ieders (des)kundigheid en verantwoordelijkheid.

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat we willen investeren in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders. Dat houdt in, dat naast vaste procedures en protocollen, de school gericht is om de functionele relatie met ouders te optimaliseren. Hiervoor wordt ook tijd ingeruimd tijdens activiteiten, formele en informele contacten tussen school en ouders.
Wij hechten als daltonschool veel waarde aan samenwerking met ouders. Daarnaast vinden we de gelijkwaardigheid in contacten school-thuis belangrijk. We willen ouders zien als educatieve partners. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. Hierbij kijken we steeds waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid als ouders en vanuit hun specifieke expertise. Op die manier wil de school samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken onderzoeken en vormgeven.

Medezeggenschapsraad
In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen personeel en ouders van De Sleutel met elkaar. Om personeel en ouders te betrekken bij de manier waarop de school bestuurd wordt, staat in de wet dat er een MR moet zijn die invloed kan uitoefenen door te overleggen met de directie van de school. De MR bespreekt alle aangelegenheden, die de school betreffen en bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Het mailadres van de MR is

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Daarnaast wordt de directeur van de school uitgenodigd om (een deel van) de vergaderingen bij te wonen.

De oudergeleding bestaat uit:

 • Anke Borgers
 • Esther van derSligte
 • Johan de Heer
De personeelsgeleding bestaat uit:
 • Merle Broekman
 • Yolande Boelens
 • Karin KuiperOuderraad
Naast de wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad is er op school een ouderraad (OR) actief. De OR helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als OR-lid. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Je kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz.

Elk jaar verlaten één of meer ouders de OR. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. Leerkracht Karin Kuiper en Monique Stemphers zitten in de OR namens de school. De zittingsduur voor de OR is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden.

Het mailadres van de OR is 

De oudergeleding bestaat uit:

 • Bregje Wiersema
 • Martijn Heidemans
 • Maaike Bon
 • Eveline Schaffers
 • Suzanne Corro
 • Evert Bos

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Karin Kuiper
 • Monique Stemphers