Logo-De-Sleutel-transparant

Afspraken over aanname van leerlingen

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de scholen een afspiegeling zijn van de buurt. Het is belangrijk dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op de buurtschool.

We hebben de afspraak gemaakt dat ouders hun kinderen op een vast moment aanmelden bij de school van hun keuze.
Aan het eind van een kalenderjaar ontvangen de ouders van wie de kinderen over één of twee jaar vier jaar oud worden een brief met uitleg over de aanmeldprocedure en een beschrijving van de scholen.
Voor 1 april dienen de ouders hun kinderen aan te melden bij de school van hun keuze.
Vervolgens komen de schoolbesturen bijeen en bespreken de aanmeldingen. Hierbij wordt gekeken naar de aanmeldingen van leerlingen van buiten het voedingsgebied. Als deze kinderen niet kunnen worden geplaatst, wordt er contact opgenomen met de ouders. De ouders van wie de kinderen in een ander voedingsgebied wonen, worden door het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer met elkaar in contact gebracht. Met die ouders kan dan gezamenlijk worden gesproken over een andere schoolkeuze, waarbij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer uit het voedingsgebied actief en stimulerend optreedt.
Rond mei/juni geven schoolbesturen aan of hun kind wel of niet geplaatst kan worden op de school van hun eerste keuze.

 

 

Algemene toelatingsbepalingen

Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Dit uitgangspunt biedt de mogelijkheid veel aandacht te besteden aan de verschillende culturele en / of levensbeschouwelijke achtergronden in onze samenleving. Het betekent ook, dat de school ruimte biedt aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. De openbare school kiest voor actieve pluriformiteit.
Bij het aannamebeleid moeten de wettelijke voorschriften voor openbare scholen in acht worden genomen. Het openbaar onderwijs heeft een garantiefunctie. Dit betekent echter niet dat elke leerling zonder meer op elke door ouders gewenste locatie voor openbaar onderwijs moet of kan worden toegelaten. Soms kan een school echter een verzoek tot plaatsing van een leerling afwijzen. In volgende gevallen kan dit van toepassing zijn:

•    Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal basisonderwijs.
•    Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC.
•    Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven aanleiding het kind niet toe te laten.
•    Als het niet verantwoord is om meer leerlingen in een groep toe te laten (vanwege omvang en / of samenstelling).
•    De school is vol. Het aantal beschikbare lokaliteiten geeft samen met de groepsgrootte een indicatie.
•    De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is dermate complex dat het onverantwoord is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.

 

 

 

Datum inschrijving

Aan het eind van het kalenderjaar (uiterlijk 1 november) ontvangen de ouders van wie het kind het jaar erop volgend 3 jaar wordt een brief van de gemeente met uitleg over de aanmeldprocedure en een beschrijving van de scholen in de gemeente.


Alle ouders melden hun kind aan voor 1 maart voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het 4 jaar wordt. Kinderen woonachtig in het voedingsgebied worden ingeschreven, rekening houdend met algemene toelatingsbepalingen (zie bovenstaande gegevens).


Ouders van kinderen die buiten voedingsgebied wonen en niet geplaatst kunnen worden, worden benaderd om op een school in het eigen voedingsgebied het kind in te schrijven.

 


Toelatingsbeleid

Openbare basisschool De Sleutel hanteert een toelatingsbeleid, gebaseerd op het bij de school behorende  voedingsgebied: De school is gelegen in het dorp Schalkhaar. Het voedingsgebied van de school betreft het gebied met de postcodes 7433 .

 

 

Plaatsing van leerlingen van buiten het voedingsgebied

Leerlingen afkomstig uit andere gebieden kunnen worden geplaatst. Als de capaciteit van de school en het aantal leerlingen per groep dit niet toelaten, wordt door middel van loting bepaald welke kinderen ingeschreven worden.
Als een verhuizing naar een adres binnen het voedingsgebied aan de orde is, dit moet
aantoonbaar zijn, gelden de afspraken zoals hierboven beschreven.
De verantwoordelijkheid voor uitvoer toelatingsbeleid berust bij de directie.
Er kan sprake zijn van calamiteiten of buitengewone persoonlijke omstandigheden (ter beoordeling aan de directeur) die een afwijking van bovenstaande regeling rechtvaardigen.

 

 

“Broertjes / zusjes – regeling”

Broertjes en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen worden geplaatst, rekening houdend met de algemene toelatingsbepalingen.

 

 

Geen wachtlijst

Er wordt (nog) niet gewerkt met een wachtlijst. Tussentijdse instroom is mogelijk als er plaats is, rekening houdend met de algemene toelatingsbepalingen.

 

 

Procedure bij overplaatsing van leerlingen binnen de basisscholen Deventer

 1. Voor overplaatsing van een leerling is er altijd contact tussen de basisscholen. Dit is een bestaande afspraak die aan de orde is geweest in het schoolbesturenoverleg Deventer.
 2. De directeur van de school van herkomst geeft aan de ontvangende school:
  •    relevante informatie over het kind
  •    redenen voor verandering van school
  •    relevante bijzonderheden van belang voor de ontvangende school
 3. De ontvangende school moet een onderwijskundig rapport ontvangen met informatie over de schoolloopbaan van het kind. Dit kan via de ouders worden meegegeven of per post aan de ontvangende school worden gezonden.
 4. Er zijn geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de vormgeving van het onderwijskundige rapport. In het Openbaar Onderwijs in Deventer is wel een format ontwikkeld die gebruikt wordt.
 5. Op verzoek van ouders moet de school van herkomst het onderwijskundige rapport opmaken en meegeven. In ieder geval is het wettelijk verplicht een rapport op te maken voordat een leerling uitgeschreven wordt.
 6. Leerlingen worden niet op een nieuwe school ingeschreven zonder onderwijskundig rapport. Inschrijving gebeurt altijd onder de opschortende voorwaarde van overhandiging van het onderwijskundige rapport. Bij de voorlopige inschrijving wordt een termijn genoemd waarbinnen het onderwijskundige rapport moet worden overhandigd.
 7. De ontvangende school kan een leerling weigeren op grond van de inhoud van het onderwijskundige rapport. Dat zal met name het geval kunnen zijn als er sprake is van een SBO (speciaal basisonderwijs) -verwijzing.
 8. Ouders hebben het recht te weten welke informatie is doorgegeven aan de ontvangende school.
 9. Als ouders het oneens zijn met de verstrekte informatie kunnen ze een procedure aanspannen tegen de school die de informatie verstrekt heeft.
 10. Bij bedreigingen, verbaal of fysiek wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.
 11. Aangifte wordt gedaan door de directeur van de school. De bedreigde wordt als getuige gehoord. Ingeval een directeur van een school bedreigd wordt doet de bestuurder of een lid van de college van bestuur aangifte.

 

 

Zindelijkheid

Als uw kind op school komt gaan we er van uit dat uw kind zindelijk is. Dat houdt in dat het kind zonder luier op school komt. Meestal is het een kwestie van training. Bij echte problemen kunt u uw huisarts raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top