Aanstaande maandag 8 februari gaat onze school weer open. Ons team heeft er zin in en kan niet wachten om uw kind(eren) weer op school te ontmoeten. Tegelijkertijd is er geen sprake van dat de school ‘weer gewoon’ opengaat. Er gelden extra aanvullende maatregelen vanuit de overheid. In deze Nieuwsbrief informeren we u hierover.
Hieronder geven we in het kort weer welke maatregelen we treffen:
 • We houden dezelfde schooltijden aan en gebruiken dezelfde ingangen als de afgelopen maanden.
 • Ouders/verzorgers blijven buiten het schoolplein en komen niet in de school, behalve de ouders van de kleuters. Zij mogen meelopen tot aan de buitendeur, mits er voldoende afstand gehouden kan worden.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor en na iedere pauze.
 • Tafels/stoelen worden schoongemaakt na de lunch en voor het naar huis gaan. Dit doen de kinderen zelf.
 • Toiletten en deurklinken worden tussendoor gereinigd door schoonmaakprofessionals.
 • Alle kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen klaslokaal en/of maken gebruik van (speel)leerpleinen met hun eigen groep
 • We houden rechts als we door de gangen lopen en er is een gestippelde belijning aangebracht.
 • Leerkrachten dragen al maanden een mondkapje als zij zich verplaatsen door de school en blijven dit doen
 • Pauzetijden zijn aangepast en de speelplaats is zo verdeeld dat groepen elkaar niet tegenkomen.
 • De kinderen in de bovenbouw laten we niet verplicht mondkapjes dragen, omdat we ervoor zorgen dat kinderen van de verschillende groepen elkaar niet of nauwelijks tegen zullen komen in de gangen.
 • De lokalen zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden, met name in de bovenbouw.
 • De komende twee weken zullen er geen GVO-lessen gegeven worden, geen live Uilengroep (wel online aan de groepen 6, 7 en 8) en geen andere groepjes waarbij kinderen uit verschillende klassen met elkaar aan het werk gaan.
 • Tijdens pauzes zullen we de lokalen luchten, dus denk aan een warme trui, want het wordt koud volgende week.
 • De organisatie van de gymlessen zullen we volgende week samen met juf Bo oppakken en u daar later over informeren. Tot nadere informatie vervallen de gymlessen.
 • De noodopvang-BSO vindt op de eigen school plaats. Ouders hebben hierover een brief ontvangen.
Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Dit betekent voor het ophalen en brengen dat als uw kind in groep 1 t/m 6 zit, u buiten de school blijft, afstand houdt tot anderen en een mondkapje draagt. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
We gebruiken dezelfde in-en uitgangen als in de afgelopen maanden. Voor de nieuwe kleutergroep 1c gaan we de ingang naast het lokaal gebruiken, dus bij het kleine schoolplein. Daar zal ook de nieuwe juf Yolande staan om de kinderen te verwelkomen.
Ook zijn er gespreide pauzetijden, om contacten te beperken. Alle andere groepen hebben hun eigen in- en uitgang en komen op de normale tijden naar en van school. We vragen de groepen 8 en 6 om buiten bij de ingang te wachten tot de leerkrachten de kinderen ophalen. We vragen de kinderen van groep 5 en 7 vóór 8.25 uur binnen te zijn. Op deze manier hoeven we geen gespreide begin- en eindtijden te gaan organiseren. Deze week zullen we bekijken of dit haalbaar is.
Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt.
Op onze school geven we dit vorm door de klaslokalen zo in te richten dat kinderen in vaste groepen zitten (groep 3 en 4), in twee- en drietallen (groep 5, 6 en 7) en apart (groep 8). De kinderen van groep 1-2 zitten in groepjes en spelen door elkaar. We houden de drie kleutergroepen in de komende weken zoveel mogelijk gescheiden. Ook tijdens het buitenspelen.
De leerkrachten die lesgeven aan groep 7 en 8 mogen een mondkapje of face-shield dragen. Dit is niet verplicht. We kiezen er op onze school voor om dat niet te doen, omdat we denken dat er in de groepen voldoende maatregelen getroffen zijn om verantwoord les te kunnen geven.
Scholen hebben het dringende advies gekregen om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Wij zullen op school dat niet van onze leerlingen vragen, maar kinderen mogen ervoor kiezen een mondkapje te dragen in de gangen. In principe komen de leerlingen geen andere leerlingen op de gang tegen.
Heeft uw kind verkoudheidsklachten? We vragen u dan om hem of haar thuis te houden. In principe mag uw kind naar school als het alleen om een milde verkoudheid gaat. We verzoeken u om het goed in te gaten te houden en om uw kind toch thuis te houden als u vermoedt dat er meer speelt. We vragen u dit, omdat we graag willen voorkomen dat hele groepen thuis komen te zitten, omdat achteraf blijkt dat een kind toch Corona heeft opgelopen.
Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus (of dat nu iemand in de klas of buiten de school is) gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven als er niet getest wordt. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Hoe makkelijk het is om snel te switchen naar onderwijs op afstand, is afhankelijk van de precieze situatie die er plaats vindt. U mag ervan uitgaan dat we in dergelijke gevallen hard werken om onderwijs op afstand snel en goed mogelijk te maken. Toch weten we uit ervaring dat dit zowel thuis als op school even tijd kost en daarom kiezen we ervoor om op dag 1 van de quarantaine van een hele groep een ‘organisatie dag’ in te lasten. Op dag 1 gaan we alles regelen en organiseren, zodat we vanaf dag 2 goed online onderwijs kunnen verzorgen en volgen.
U ziet het, het is best een uitdaging om op een veilig en verantwoorde manier weer open te gaan. We kunnen nog niet alles overzien en er gaan vast dingen gebeuren die van uw en onze flexibiliteit opnieuw het uiterste gaan vragen. We doen onze uiterste best om er het beste van te maken en hebben er het volste vertrouwen in dat, als we dat opnieuw samen met u kunnen doen, het vast goed gaat komen.
Een kleine huishoudelijke mededeling: zou u voor de zekerheid uw kind voor maandag willen controleren op de eventuele aanwezigheid van luizen?
Alle geleende Chromebooks hebben we vanaf aanstaande maandag weer nodig op school. We willen u vragen om deze goed te reinigen, op te laden en uiterlijk aanstaande maandag aan ons terug te geven. Let erop dat ook de geleende opladers, eventueel muizen en toetsenborden mee terugkomen naar school.
In de klas inventariseert de leerkracht de ingeleverde Chromebooks. Samen met het kind vult de leerkracht een formulier in, waarop geïnventariseerd wordt welke materialen ontvangen zijn en in welke staat deze verkeren.
Mochten we onverhoopt met bijvoorbeeld één of twee groepen toch weer online-onderwijs moeten gaan organiseren, dan kunnen we niet zoveel Chromebooks meer uitlenen als we nu hebben gedaan. Op school hebben we dagelijks alle Chromebooks nodig, omdat we ze roulerend inzetten. We zijn aan het sparen voor meer Chromebooks, voor elk kind één, maar zover zijn we nog niet.
Mocht uw kind in de komende periode jarig zijn en willen trakteren op school, wilt u er dan aan denken dat de traktatie Coronaproof is. Dus het liefst voorverpakt.
Natuurlijk zullen we ook na deze lockdown terugkijken op ons afstandsonderwijs en de effecten daarvan.
In de media wordt veelvuldig gesproken over achterstanden die opgelopen zijn tijdens de Corona en hoe deze te ‘fixen’.
Op de Sleutel gaan we, net als anders, goed kijken waar kinderen in hun ontwikkeling zijn, om daar zo effectief mogelijk op aan te kunnen sluiten en het onderwijs te bieden wat nodig is.

Rinda den Beste, voorzitter van de PO-Raad, schreef in een reactie op een eerder verschenen interview over het fixen van de achterstanden het volgende:
Ik sta voor ons eigen vakmanschap en het belang van goed “evidence-informed” zicht op de problemen en oplossingen op de lange termijn. Om die reden hebben wij ook het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit opgericht met wetenschappers en leden en hen gevraagd om de PO-Raad te adviseren over hoe scholen, besturen en de sector het beste om kunnen gaan met de impact van de coronacrisis op onze leerlingen op de middellange en lange termijn. Zie het bericht op onze site: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-zet-impactteam-corona-en-onderwijskwaliteit-op. Dus geen algemene ‘quick fixes’.
We staan allemaal voor goed onderwijs en voor het aanpakken van de negatieve impact op onze leerlingen van dit vreselijke jaar. We werken nu keihard om de best mogelijke kansen te bieden aan de leerlingen. En we weten dat ze ook in de komende jaren onze aandacht en zorg nodig zullen blijven hebben. Dat kúnnen we, want dat is de kern van onderwijs: de beste kansen bieden aan elk kind. Hiervoor zullen we hard moeten werken, nu en de komende jaren, maar het komt goed.
Op dinsdag 23 februari, in de voorjaarsvakantie, zal er weer een persconferentie gehouden worden. Mogelijk komen hieruit nieuwe maatregelen voort. Om hierop te kunnen anticiperen, willen we de Piekdag direct na de vakantie behouden. We hebben even overwogen deze te laten vervallen, maar er komt best veel op ons af en als we goed voorbereid willen blijven, zullen we daar de tijd voor moeten nemen.
Daarnaast zou het natuurlijk kunnen dat u al iets gepland heeft op die maandag.
In ieder geval houden we u op de hoogte als er aanpassingen worden doorgevoerd.
Meerdere activiteiten zullen komen te vervallen en andere gaan we verplaatsen. In de kalender die op de website te vinden is, zullen we deze wijzigingen doorvoeren. In de komende Nieuwsbrieven zullen we zo vroegtijdig mogelijk aangeven wat er gepland staat bij het eerste item ‘Agenda’.
Binnenkort hebben de kinderen voorjaarsvakantie. En na al dat thuiswerken hebben ze vast zin om lekker naar buiten te gaan. Daarom organiseren we van 20 tot en met 28 februari de Struintocht Schalkhaar. De struintocht wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van WijDeventer en sponsoring van PLUS Joffrey ter Horst.
De struintocht is een Coronaproof activiteit. Met het gezin of een wandelmaatje kun je op eigen gelegenheid een route van 5, 8 of 13 km lopen. Jullie ontdekken dichtbij huis nieuwe paadjes, mooie plekken en prachtige natuur. De routes kun je vanaf woensdag 17 februari afhalen bij Bloem & Groen, DA Marianne van der Liende, Mark Optiek en Odile.
Kinderroute: Bij dezelfde winkels kun je voor de kinderen voor slechts 1 euro een gevulde struintas kopen. Let op: je kunt alleen contant en gepast betalen! In de tas zitten de route van 5 km, wat lekkers en leuke opdrachten voor onderweg. Deel je mooiste of gekste foto via Instagram: @struintocht_schalkhaar. Misschien winnen jullie aan het eind van de week wel de struinprijs!
Zo de eerste week zit erop. Voor iedereen was dit een enorme uitdaging. Voor ouders omdat het thuiswerk en online-onderwijs combineren heel pittig is, of gewoon omdat de begeleiding van onderwijs echt andere koek is. Voor leerkrachten omdat alle lessen online gegeven moeten worden en er ook kinderen op school zijn voor de noodopvang. Voor kinderen omdat er veel van ze gevraagd wordt en er ook veel niet mogelijk is.
We kunnen in ieder geval zeggen dat we zien dat iedereen zijn uiterste best doet, er veel flexibiliteit en creativiteit getoond is en dat er heel veel goed gaat. Voor suggesties staan we open en volgende week zullen we intern terugblikken op de eerste week. Er zijn veel mooie situaties ontstaan en wij vinden het heel prettig om gestructureerd en elke dag in contact te zijn met alle kinderen.
Mochten er zaken niet haalbaar zijn, de lesstof te veel voor een dag, dan zijn aanpassingen altijd mogelijk. Kinderen kunnen dit zelf bij hun leerkracht aangeven en ook kunt u als ouder in contact treden met de leerkracht.
Het gemaakte oefenwerk kunnen kinderen zelf nakijken, zoals we dat op school ook doen. De nakijkboekjes zijn gedeeld. Leerkrachten doen normaalgesproken geregeld een steekproef om te kijken of er goed nagekeken is, om complimenten uit te delen en om te kijken of eventuele foutjes verbeterd worden. Het zou fijn zijn als u als ouder deze taak op zich kan nemen (steekproefsgewijs).
Dinsdag 12 januari zal er weer een persconferentie zijn en mocht er aanleiding zijn om daarna onze aanpak aan te passen, dan hoort u dat zo snel mogelijk.
online onderwijs stripIn vergelijking tot de vorige lockdown zijn er veel meer kinderen die gebruikmaken van de noodopvang. Zowel door kinderen van ouders met cruciale beroepen als door kinderen in kwetsbare situaties. Gelukkig krijgen we dat tot nu toe rond, mede dankzij de inzet van medewerkers van het Kind centrum Schalkhaar. Op school worden kinderen in principe opgevangen, zoals een BSO-situatie. Omdat er erg veel kinderen van de noodopvang gebruikmaken en er sprake is van een maximumaantal in een groep voor BSO-medewerkers, hebben leerkrachten gezegd dat kinderen ook (deels) in de klas de lessen kunnen volgen.
Nu krijgen we aanvragen van ouders om op school lessen te komen volgen, wat niet de opzet van de noodopvang was, maar waar we wel op hebben ingespeeld. We kunnen ons overigens goed voorstellen dat deze vragen gesteld worden.
Het wordt wel spannend als er nog meer vraag komt naar de noodopvang.

Eventuele verlenging lockdown
Het OMT adviseert het kabinet aanstaande maandag over een eventuele verlenging van de lockdown. Dinsdagavond 12-01 is er opnieuw een persconferentie. De kans lijkt reëel, dat de lockdown met twee weken verlengd wordt, zie ook dit artikel op de site van de NOS.
We kunnen niet anders dan de formele berichtgeving afwachten hierin. We zullen alvast onze gedachten laten gaan over wat er nodig is als er inderdaad verlengd wordt.
2020 12 sinterklaasZou de goede Sint wel komen, nu hij niet gezellig onthaald wordt op het schoolplein door alle ouders en kinderen? We hebben het vermoeden dat Sint en/of Piet een slaapplek op school gebruikt en hopen daarmee dat zij onze school zeker bezoeken deze week. In ieder geval vieren we de verjaardag van Sinterklaas op vrijdag 4 december in de speelzaal. De groepen 1 t/m 4 gaan groep voor groep optredens verzorgen. En hopelijk krijgen de groepen mooie cadeaus. De Sint heeft vast en zeker ook nog tijd om even langs de groepen 5 t/m 8 te gaan.

In die groepen maken kinderen iets moois voor elkaar. De ene groep heeft voor een groepscadeau gekozen dit jaar en de andere groep heeft ervoor gekozen om voor elk kind een individueel cadeautje te kopen. We evalueren achteraf hoe dit is bevallen en het plan is om de groepen vanaf volgend jaar allemaal een groepscadeau te geven; een bewuste keuze voor duurzaamheid en saamhorigheid.

Het wordt weer een gezellig feestje. Praktische informatie volgt via Parro van de feestcommissie.
2020 12 broertjes zusjes aanmeldenIn december willen we alvast graag weten welke broertjes/zusjes die in 2018 zijn geboren, we mogen gaan verwelkomen op OBS De Sleutel in 2022. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan Delaja Meenink (), met daarin de naam en geboortedatum van uw kind en van wie hij/zij een broertje/zusje is. Via de gemeente ontvangt u in januari een aanmeldformulier dat u invult en op school inlevert. Daarna gaan we alle aanmeldingen bekijken en tellen. Eind april/ begin mei laten we alle ouders definitief weten of hun kinderen geplaatst zijn, maar broertjes/zusjes hebben voorrang.