Het hele team van obs De Sleutel wenst jullie allen een hele fijne vakantie !!!
Na de zomer starten wij op school met het eerste thema van het nieuwe schooljaar 'Worden wat je wil'. Dit thema wordt schoolbreed uitgewerkt en de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis) en de creatieve vakken worden hierin verwerkt. Ook de teksten voor begrijpend lezen hebben relatie met het thema.
Voor de invulling van dit thema zijn wij op zoek naar ouders die:
- iets over hun beroep willen vertellen in een klas/bouw
- iets kunnen laten zien
  • de kinderen kunnen laten ervaren hoe het is om dat beroep te hebben en
  • in week 38,39,40,41 dit zouden kunnen komen doen.
  • Bij interesse kunnen jullie mailen naar de nieuwe leerkracht van je kind.
De Kinderboekenweek 2021 gaat over beroepen. Het motto is: Worden wat je wil. De Kinderboekenweek duurt van 6 t/m 17 oktober 2021. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt.
Los van de Coronamaatregelen, hebben we ervaren dat de start van de dag momenteel heel rustig verloopt. Kinderen gedragen zich zelfstandiger en verantwoordelijker dan wanneer hun ouders mee de school in komen in de ochtend. Is natuurlijk helemaal niet gezellig om dit te lezen. En natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat dit de drempel om de school in te komen enorm verhoogt. We hebben ook gemerkt dat de korte lijnen tussen ouders en school, niet zo kort meer zijn. En dat komt dan weer niet ten goede aan de ontwikkeling van kinderen. Het is nl. bewezen dat wanneer ouders en school goed samenwerken, kinderen zich beter, positiever ontwikkelen. Ze voelen zich dan gesterkt door beide partijen, die als één voelt.
Een rustige start van de dag, zonder ouders in de school, en toch een goede samenwerking tussen ouders en school. Dat moet toch te realiseren zijn?
In de laatste week van de zomervakantie zal er weer een nieuwsbrief volgen, met meer informatie over dit onderwerp. We wachten ook eerst de ontwikkelingen rond het Corona-virus maar even af.
Als u aan de ene kant, bij de kleuters, onze school binnenstapt en dan helemaal door het gebouw loopt en aan de andere er weer uitgaat, zult u alle groepen van 1 t/m 8 (oplopend) tegenkomen. Althans, dat is zo na de zomervakantie. Vóór die tijd moeten we intern verhuizen.
Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar zullen we de plattegrond met u en de kinderen delen.
Door intern te verhuizen komen de groepen 4 en 5 dichterbij groep 3 te wonen. Zo kunnen ook deze groepen makkelijker met elkaar samenwerken.
De groepen 6 t/m 8 nemen na de vakantie de hoek in aan het einde van de gang, bij het kunstgrasveldje. Het huidige groep 4 lokaal gaan we verbouwen om meer ruimte en overzicht te creëren. De verbouwing moet nog worden ingepland.
In het Rapportfolio dat op vrijdag 2 juli met de kinderen meegaat, zult u geen cijfers terugvinden. Deze kunt u wel in het ouderportaal van ParnasSys terugvinden.
De toetsen van CITO zijn deze laatste periode niet schoolbreed afgenomen. Dit pakken we in september weer op.
Het Rapportfolio gaat ook dit keer weer over het leerproces en de inzet die uw kind(eren) heeft/hebben getoond. Ook de leerkracht geeft in een bijdrage weer hoe deze de ontwikkeling van uw kind(eren) ziet.
De uitkomst van de eindtoets van groep 8 is bekend en de gemiddelde score (199,7) is ons niet tegengevallen. We zitten dit schooljaar wel onder het landelijk gemiddelde (208), maar dit is wat we hadden verwacht en waar we op hebben ingezet.
De huidige groep 8 heeft 16 leerlingen met zeer uiteenlopende talenten en achtergronden. Door Corona was het best spannend of de kinderen op de eindtoets konden laten zien wat we van ze verwachtten.
Bij de een viel het wat tegen en bij de ander juist mee.
Als een kind een hogere score behaalt dan de doorverwijzing naar het VO, wordt er met ouders en kind besproken wat we met die uitslag zullen doen (we heroverwegen het VO-advies) en bekijken we of we dit naar boven moeten bijstellen.
Valt de score tegen, dan bekijken we ook goed hoe dit komt. Een bijstelling van VO-advies vindt in dit geval echter niet plaats.
Bij de start van het schooljaar 21-22 (1 oktober telling) hebben we 207 leerlingen op de Sleutel. Dit zijn er 22 meer dan tijdens de vorige 1 oktobertelling. Ook het komende schooljaar zien we een kleine groei van ons leerlingenaantal. Niet meer zo enorm als ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit heeft te maken met de kleine groep 8 die de school dit jaar verlaat en de grote groep kleuters die in 2017-2018 geboren zijn. We starten daarom ook volgend schooljaar vanaf het begin met 3 kleutergroepen. De andere groepen zijn bij de start van het schooljaar verdeeld over aparte leerjaren.

Afgelopen maandag 21 juni 2021 hebben we teamscholing Dalton afgerond, die we met een trainer van Saxion Hogeschool hebben gevolgd in 20-21. Naast deze teamtraining hebben 7 collega’s ook hun individuele Daltoncertificaat behaald. We hebben dit maandag goed gevierd!

Per maandag 28 juni gaan de wijzigingen van het Coronaprotocol voor het primair onderwijs in. De PO-Raad geeft aan hierop al langer aangedrongen te hebben, maar nu pas groen licht te hebben gekregen. Een samenvatting van de wijzigingen worden hieronder genoemd:
De musical van groep 8 kan met alle ouders (van groep 8) in het publiek plaatsvinden, oudergesprekken kunnen op school plaatsvinden, we mogen weer gezamenlijk buitenspelen, groepsdoorbroken werken kan weer worden opgezet, looproutes kunnen worden losgelaten en externen mogen weer in de school.

Op het scoutingterrein van LOAAH, net buiten Schalkhaar, staat een gebouwtje, naast een prachtig bos. Dit mogen wij als school met ingang van volgend schooljaar één dag per week gebruiken, onder schooltijd. De Sleutel is niet de enige school die aan de pilot 'Buiten Lokaal' meedoet. Ook Jenaplanschool De Kleine Planeet maakt (op ander dagen) gebruik van dit terrein en de faciliteiten.
De bedoeling is dat we daar met 1 of 2 groepen op maandag de gehele dag naartoe gaan om in de natuur te zijn, te spelen, te banjeren, te ontdekken, te leren, etc.
Een plek waar ‘buiten leren’ centraal staat, je nieuwsgierigheid voortdurend geprikkeld wordt, waar je mag ontdekken, verwonderen en ervaren. Waar je de seizoenen beleeft, met de zon, maar ook in regen, kou en wind. Midden in de natuur, met de natuur en over de natuur. Kortom: onderwijs dat leeft! Voor kinderen én voor volwassenen.

Het Buiten-Lokaal
De naam Het Buiten-Lokaal staat voor onze visie op leren en de ontwikkeling van kinderen, op onderwijs, op duurzaamheid, op de verbinding tussen stad en land, op dichtbij.

Het
Het leren van iedereen, Het leren van kinderen, Het onderwijs, Het aan durven gaan, Het leren van kinderen stimuleren, Het activiteitenaanbod sluit aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen.

Buiten
Buiten de 4 muren van een schoolgebouw, Buiten in de frisse lucht, Buiten je vertrouwde omgeving, Buiten de gebaande paden gaan, Buiten in de modder, Buiten dwalen, Buiten leven leren kennen, Buiten vies worden, Buitenlucht, Buitenruimte.

Lokaal
Lokaal is dichtbij, Lokaal is een ruimte om te leren, Lokaal is plaatselijk, Lokaal is van beperkte omvang en staat voor kleinschaligheid.

Beste ouders,
Aan het eind van 2020 lieten we jullie weten dat de zittingstermijn van alle drie de ouders van de huidige MR-oudergeleding er aan het eind van het schooljaar op zit. Dat gaf kansen voor frisse instroom van andere ouders. Er meldden zich drie ouders, waarvan er na een periode van oriëntatie twee definitief MR-lid willen worden. Anke Borgers stroomde versneld in, omdat onze voorzitter Suzan Visser onverwachts i.v.m. persoonlijke omstandigheden moest stoppen. Anke neemt na de zomervakantie het voorzitterschap over van Remke Schwartz. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor. Het andere nieuwe MR lid is Esther van der Sligte. In een volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf introduceren.

Hieronder kunt u lezen over de uitkomst van de enquête die onder ouders gehouden over de eerste ronde driehoeksgesprekken. Ook kinderen (uit de Leerlingenraad) en leerkrachten zijn bevraagd.

In het Rapportfolio dat op vrijdag 2 juli met de kinderen meegaat, zult u geen cijfers terugvinden. Deze kunt u wel in het ouderportaal van ParnasSys terugvinden.
De toetsen van CITO zijn deze laatste periode niet schoolbreed afgenomen. Dit pakken we in september weer op.
Het Rapportfolio gaat ook dit keer weer over het leerproces en de inzet die uw kind(eren) heeft/hebben getoond. Ook de leerkracht geeft in een bijdrage weer hoe deze de ontwikkeling van uw kind(eren) ziet.
Eind mei heeft de school online een inspectie ‘bezoek’ gehad. Centraal stond het thema: ‘de effecten van Corona op de leerlingen, de leerkrachten en de schoolleiding.’ Natuurlijk wilde de inspecteur weten hoe wij tijdens de tweede lockdown ons onderwijs hebben vormgegeven en welke effecten er te zien zijn op de ontwikkeling van onze leerlingen. Ook was er aandacht voor de effecten op het team.
Uit dit thema-onderzoek zou geen oordeel of beoordeling komen. Toch is het fijn om terug te kunnen geven wat erover de school werd gezegd.
Het onderzoek bestond uit gesprekken met (in volgorde):

OBS De Sleutel doet mee aan het inzamelproject van Stibat. Voor elke kilo aan batterijen ontvangen we 25 cent. Dus lever je oude batterijen in bij onze school! Voor meer informatie over het inleveren van batterijen, kun je klikken op de volgende link Stibat
Vorig jaar was de Vossenjacht een groot succes. Dus ook dit jaar zullen we weer vreemde figuren door het dorp zien dwalen. Op donderdag 1 juli tussen 18:00 en 19:30 uur kun je samen met je eigen gezin op vossenjacht. Maar ook kleine groepjes zijn dit jaar toegestaan. En vanaf 18.30 uur verzorgt de OR een glaasje limonade bij de kraam op het schoolplein.
Als we ons allemaal aan de basisregels houden, wordt de vossenjacht vast weer een groot succes! Gaan jullie mee op jacht?
Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien.
Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.
Onze school is sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur).
Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken.
Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.
Deze week kregen we op school weer te maken met een positief geteste collega en een positief geteste leerling. De ouders van de groep, waarin dit speelt, zijn op de hoogte gebracht. De groep moest in quarantaine en de meeste kinderen hebben zich laten testen.
Preventief hebben zich ook 5 andere collega’s laten testen deze week. Gelukkig waren alle uitslagen negatief.
Van een aantal ouders heb ik het verzoek gekregen om nog een keer de maatregelen die rond de school gelden onder de aandacht te brengen: liever buiten het schoolplein wachten, anderhalve meter afstand tot elkaar houden en een mondkapje dragen als je op schoolplein bent (bij de onderbouw). Bij deze.
paaseieren zoekenIn plaats van het Paasontbijt hebben de kinderen van alle groepen vorige week vrijdag in het Pastoorsbosje en op ons eigen schoolplein kunnen genieten van het paaseieren zoeken. Dit deden zij vol enthousiasme en gedrevenheid, volgens een van de ouders die dit begeleidde. De OR heeft samen met teamleden en stagiaires de organisatie op zich genomen van deze geslaagde activiteit. Voor herhaling vatbaar.

In de bijlage die bij deze Nieuwsbrief is meegestuurd, kunt u lezen dat de GMR van OPOD/DAM op zoek is naar ouders van enkele scholen (waaronder De Sleutel) om zitting te nemen in de GMR.