Vanaf 8.15 uur en rond 14.00 uur is het een komen en gaan van ouders en kinderen rondom onze school.
Op verzoek van de buurtbewoners vragen we u om bij ‘het aan- en uitgaan’ van de school de voet- en fietspaden en hekjes vrij te houden van geparkeerde fietsen, zodat er een vrije doorgang mogelijk blijft.
Alvast heel veel dank hiervoor!
Beste ouders en lieve kinderen uit Schalkhaar,
7 februari van dit jaar was alweer de laatste KiXxx disco. De disco die in maart gepland stond, kon al niet meer doorgaan in verband met Corona. Zoals de situatie zich nu laat aanzien zal het op de korte termijn niet mogelijk zijn om een reguliere disco te organiseren. Dit vinden wij natuurlijk heel jammer, maar gezien de omstandigheden een voldongen feit. Als de regels versoepelen en de omstandigheden het toelaten willen wij natuurlijk zo snel mogelijk weer een disco organiseren!
Dat laten wij dan natuurlijk weten via de bekende posters en in de nieuwsbrieven van de school.
We zijn ondertussen bezig om een nieuwe locatie te zoeken want in de Lindeboom kunnen we helaas niet meer terecht. Mocht je een idee hebben voor een leuke alternatieve locatie dan horen we het graag.
Stuur ze op naar
Vandaag heeft juf Lotte afscheid genomen van de kinderen. Ze gaat namelijk met zwangerschapsverlof. We wensen haar een rustige tijd en een goede bevalling.
Na de voorjaarsvakantie zien we haar weer terug.
Tot die tijd zal juf Annemieke op maandag in groep 3 zijn, komt er op donderdag een invaljuf in groep 1/2 B en neemt juf Judith de taken van Lotte over in groep 6 op vrijdag.
De invaljuf in groep 1/2 heet Wendy Bol en zal zich in een volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen.
Zoals vorige week in de nieuwsbrief werd benoemd, communiceren we in deze nieuwsbrief wat ons plan is ten aanzien van aanpak in geval van afwezigheid van leerkracht of kind op school.
Dit plan is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en zal vast en zeker nog wel een keer moeten worden bijgesteld.
De feedback van ouders (dank aan de ouders uit groep 6) en van de ouders in de MR hebben we verwerkt in onze aanpak en hadden we ook voor de vakantie al opgepakt.
Aanstaande maandag 28 september wordt dit plan in de MR besproken.
Er zijn drie scenario’s beschreven in ons plan.

De hieronder beschreven missie, visie en doel zijn onderleggers voor de schoolvisie die in ontwikkeling is.
Missie "Daltononderwijs is iedere leerling gegund"
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

schoenen aanGraag uw aandacht voor het volgende:
Kinderen dragen in de klas hun gewone schoenen, ook na het buitenspelen. Buiten dragen zij in de pauzes hun laarzen of andere schoenen. Als ze op hun gewone schoenen naar buiten gaan, dan trekken ze binnen bijvoorbeeld sloffen of andere binnenschoenen aan. Ze mogen binnen dus niet op sokken of blote voeten lopen, omdat we dit niet veilig vinden. Dit laatste gebeurt vaak wel: kinderen hebben geen laarzen mee, of hebben geen binnenschoeisel hier staan, en lopen vervolgens op blote voeten of sokken. Wilt u hier met uw kind weer zorg voor dragen?
Beste ouder en/of verzorger,
De vrijwillige ouderbijdrage is een bedrag dat jaarlijks door de ouders en/of verzorgers wordt betaald aan de ouderraad van de school. Met behulp van deze bijdrage worden door de ouderraad en het team, diverse activiteiten en festiviteiten bedacht en gefinancierd om het schooljaar voor onze kinderen leuker, uitdagender en nog educatiever te maken. Afgelopen jaar is de ouderbijdrage - i.v.m. Corona en de vele activiteiten die niet door zijn gegaan - niet geint.
De ouderbijdrage is net zoals vorige schooljaren vastgesteld op €25,- per kind.
De ouderbijdrage wordt ingezet voor o.a. de volgende activiteiten:

schoolreisjeZo fijn dat het vandaag, vrijdag 18 september, wel door kon gaan. Ook voor sommige ouders was het afscheid vanochtend weer een spannend moment.
Vandaag zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Groep 8 is niet zielig, want deze groep heeft een fantastische dag gehad. Verstoppertje doen, theedrinken, een escaperoom ontwerpen. Het rijk alleen!
De groepen 1 en 2 zijn met auto’s en veel hulpouders naar De Flierefluiter.
De groepen 3 en 4 zijn naar Dinoland.
De groepen 5,6 en 7 zijn naar De Spelerij in Dieren.
Op 24 en 25 september gaat groep 8 op kamp.
Al deze uitstapjes waren vorig schooljaar al gepland en worden nu ingehaald. Een heel gezellige groepsactiviteit met prachtig weer.
Hulpouders heel erg bedankt voor jullie goede zorgen en gezellige ondersteuning vandaag.
contact ouersIn deze rare tijd, waarin ouders de school nog steeds niet in mogen, proberen we toch zo goed mogelijk contact met elkaar te houden via Parro, de Nieuwsbrief, telefonisch, de online ouderavond, gesprekken via Teams en soms ook gesprekken op school.
Normaal gesproken worden Nieuwsbrieven 1x per maand opgesteld en verstuurd, maar de komende tijd zal dit vaker (indien nodig) gebeuren. Voor de zomervakantie kwam de Nieuwsbrief ook al geregelder uit. Als nieuwe directeur merk ik dat ik in deze bijzondere tijd nog meer mijn best wil doen om met u in contact te komen.

Het plan om ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten lopen tijdens afwezigheid van kinderen en/of leerkrachten door Corona-klachten, is in concept af en wordt met de MR besproken. Ook de uitwerking door de leerkrachten staat klaar en kan worden ingezet.
In het plan worden verschillende scenario’s beschreven en dit wordt gekoppeld aan thuiswerk- en instructiemogelijkheden, die per groep startklaar staan. In de volgende nieuwsbrief, die al snel weer volgt, zullen we concreter zijn.
Beste ouders,
jolanda vd mAl een paar weken kom ik elke donderdag naar school en geef ik uw kind godsdienstige vorming (GVO). Dit zijn momenten in de week waar ik van geniet. De kinderen zijn betrokken, stellen vragen en delen hun verhalen. Ik leer ze zo steeds beter kennen. Dan is het toch wel zo eerlijk dat u mij iets beter leert kennen!
Ik ben Jolanda van der Marel. Ik heb heel wat jaar voor de klas gestaan. Sinds twee jaar ben ik meer bezig met het schrijven voor uitgeverij Kwintessens waar ik in dienst ben. We maken methodes voor bassischolen die vooral gericht zijn op levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit daar kwam de vraag of ik ervoor zou voelen om op drie scholen de GVO- lessen te geven. En dan gaat je onderwijshart toch wel weer kriebelen… In deze lessen kan ik mijn passie voor onderwijs, kinderen, identiteit en verhalen kwijt. Daar wil ik dan ook met de kinderen mee bezig zijn. Ik wil ze vertellen waarom wij bepaalde feesten vieren en tradities hebben Ik wil ze laten nadenken over identiteit en zingeving. En ik wil mooie verhalen delen. Zo heb ik één van de eerste lessen een oud verhaal verteld over vijf blinden die een olifant gingen ‘bekijken’. Ze voelden allemaal een ander stuk van de olifant, de slurf, een poot, de staart en hadden daardoor allemaal een heel ander idee van hoe die olifant in het echt is. Zo is het eigenlijk ook met identiteit en geloof. We ‘zien’ allemaal maar een klein stukje van het grotere geheel. Ik merk dat kinderen genieten van de verhalen.

Voor de ouders die hun kinderen al wat langer op school hebben zitten, zijn een aantal leden van de OR al bekend. Helaas hebben we afgelopen schooljaar afscheid genomen van Ilona als voorzitter. Langs deze weg willen we Ilona dan ook hartelijk bedanken voor haar input, voorzitterschap en samenwerking. Martijn is vanaf dit schooljaar onze nieuwe voorzitter. Bovendien hebben we twee nieuwe leden. Daar zijn we heel erg blij mee! Welkom Maaike en Evert.
Als OR (helpen we bij het) organiseren (van) leuke, extra activiteiten, vieringen en evenementen. We zullen dan ook zo nu en dan een beroep op jullie doen. Ook het informeren van ouders over de financiën m.b.t. de ouderbijdrage hoort bij onze taken. Bovendien kunnen we fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Jullie kunnen bij vragen/ opmerkingen ons altijd even aanspreken of een mail sturen naar:
Maaike Bon: ouder groep 1/2 A

daltonvisieOp de eerste studiedag van dit schooljaar hebben we de Daltonvisie van de school onder de loep genomen. Samen met Hilde-Marie van Slochteren, een trainer/docent van Saxion Hogeschool, hebben we nieuwe input gegeven. We keken naar verschillende onderdelen van de Daltonvisie en missie voor onze school: mens en maatschappij, kind, leerkracht, leren en ontwikkelen en de school. Deze input wordt door de trainer verwerkt en de eerste opzet zullen we in eerste instantie met de MR delen. Natuurlijk betrekken we ook andere ouders bij deze opfrissing. Op de site van de Nederlandse Dalton Vereniging kunt u al het een en ander lezen. https://www.dalton.nl/daltononderwijs/visie
In iedere Nieuwsbrief zullen we informatie over deze ontwikkelingen met u delen.
Steeds vaker krijgen we vragen over of kinderen wel/niet naar school mogen, omdat ze verkouden zijn. Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger. Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Mocht u twijfelen, dan kunt u zelf de beslisboom raadplegen die u kunt downloaden via volgende link: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school.
Tijdens de periode van ‘onderwijs op afstand’ wist u precies wat en hoe uw kind leerde. Nu het nieuwe schooljaar weer gestart is, moet u er maar op vertrouwen dat wij het onderwijs weer goed overnemen. Daarnaast moeten we u letterlijk op afstand houden, terwijl we u graag betrekken. Het is dus zoeken naar de juiste modus als het gaat om de samenwerking tussen ouders en school.

De ouderavond en de startgesprekken zullen bijdragen aan de wens om contact te hebben, informatie en duidelijkheid te verschaffen. Nieuwsbrieven, Parro berichtjes, telefonisch contact en gesprekken via Teams zullen de komende tijd de communicatiekanalen zijn.

Natuurlijk willen we u nu al een kijkje in de keuken geven. Waar zijn we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest?

Het opstarten van het schooljaar begon drie weken geleden al, toen het team de hele week heeft gewerkt aan: roosters en dagplanningen maken, de inzet van Greta organiseren, de jaarkalender opstellen, de scholing en invoering van ondersteunende software (voor o.a. lezen en spellen), het klassenmanagement op orde maken, de inrichting van lokalen en de school, de interne taakverdeling, de invulling van de Gouden Weken, etc., etc.

Alles staat in het teken van het organiseren van onderwijs op maat, waarbij kinderen steeds zelfstandiger keuzes kunnen maken.

In de afgelopen twee weken zijn we o.a. bezig geweest, naast het verzorgen van onderwijs, met de voorbereiding op het vormgeven van thematisch onderwijs, de (her)organisatie van de Uilengroep, het afstemmen van roosters op elkaar, de opstart van de lessen door externen (GVO/HVO/NT2) het inwerken van nieuwe collega’s, kennismaking met nieuwe mensen van Sine Limite, etc.

We kregen te maken met het uitvallen van onze conciërge (nog voor de start van het schooljaar), maar gelukkig hebben we sinds deze week voor enkele uren vervanging gevonden. Paul Balster komt ons versterken en pakt zoveel mogelijk klussen op.

Na deze opstart van het schooljaar gaan we ons bezighouden met het opstellen van een Corona-noodplan. Hierin worden verschillende scenario’s beschreven, o.a.;

Wat als de leerkracht thuis moet blijven en er geen vervanging te vinden is?
Wat als een kind langer thuis moet blijven, maar wel onderwijs kan volgen?
Wat als we weer volledig/gedeeltelijk de school moeten sluiten?

Hierover zullen we u binnenkort uitgebreider informeren.

Planning gymlessen 2020-2021

Maandag Dinsdag Woensdag    Donderdag
 8.30-9.25

Groep 8
 08.30-09.25

Groep 4
 8.30-9.05 Groep 8

9.05-9.40 Groep 5

9.40-10.15 Groep 6

10.15-10.50 Groep 4

10.50-11.25 Groep 3

11.25-12.15 Groep 7
 08.30-09.25

Groep 5
 09.25-10.20

Groep 7
 9.25-10.20

Groep 3
 9.50-10.20 Groep 1/2a

10.20-10.50 Groep 1/2b
 09.25-10.20

Groep 6

 

 • Om de gymles van groep 3 t/m 8 zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal afspraken/regels:
 • Zorg ervoor dat de kinderen de juiste gymkleding/schoenen dragen (geen zwarte of afgevende zolen).
 • Kinderen die lang haar hebben, moeten dit tijdens de gymles vast doen met een elastiekje.
 • Alle sieraden moeten af zijn. Kleine knopjes mogen in blijven.
 • Als een kind niet mee kan/mag doen, dan zou het fijn zijn als er een briefje van een ouder/verzorger meekomt.
 • Tijdens de Rots en water lessen moeten de kinderen wel gymkleren aan, maar geen gymschoenen. Antislip sokken mogen tijdens de Rots en waterlessen wel.
 • De kinderen mogen in de kleedkamer water drinken uit een eigen meegenomen drinkfles.
 • In de gang moeten de kinderen stil zijn (dit i.v.m. de fysiotherapeut die daar aan het werk is).
 • Als kinderen de dag beginnen bij de gym, dan gaat de deur om 8.15 uur open. De kinderen mogen dan om 8.30 uur de zaal in. Om 8.30 uur begint de gymles.

Bij de kleutergym:
 • Zorg ervoor dat de kinderen goed passende gymschoenen op school hebben liggen.
 • Kinderen gelieve kleding/schoenen aantrekken die ze zelfstandig aan en uit kunnen trekken.
 • Gelieve geen maillots!
Nog één weekendje en dan beginnen we samen aan het nieuwe schooljaar: 2020-2021!

Hopelijk heeft iedereen zich kunnen opladen in de afgelopen weken en is er weer frisse zin om er een mooi schooljaar van te maken. Wij hebben heel veel zin om weer te starten, zijn er klaar voor en gaan er samen met u en uw kinderen een prachtig schooljaar van maken. De deuren staan maandag wijd open!

We sloten het schooljaar 2019-2020 af in een turbulente tijd die in het teken stond van Corona. En ook dit schooljaar zullen we rekening moeten houden met het corona virus. In deze nieuwsbrief zetten we graag nog even alles op een rijtje. Goed om hierbij te weten: over bepaalde maatregelen wordt op dit moment gesproken door de overheid. Het kan dus zijn dat er op onderstaande punten aanvullingen of wijzigingen komen.
We kunnen vanaf aanstaande maandag weer in ‘t Haarhuus gaan gymmen, volgens dit rooster:

Maandagochtend: groep 7 en 8

Dinsdagochtend: groep 3 en 4

Woensdagochtend: 3 t/m 8

Donderdagochtend: groep 5 en 6
Als school volgen wij de maatregelen van de overheid en het protocol van 26 juni, zoals we dat ook in de weken vlak voor de vakantie deden. In dit protocol staat:

 • Alle leerlingen gaan volledig naar school.
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.