Logo-De-Sleutel-transparant

De maand januari staat op veel scholen bekend als de toetsmaand. Op De Sleutel is dat niet anders. Tot begin februari worden er van groep 3 t/m 8 verschillende citotoetsen afgenomen. In groep 1 en 2 wordt in deze periode gericht geobserveerd volgens het OntwikkelingsVolgModel van Dick Memelink.
Doel van het toetsen is om voor de komende periode het onderwijs weer goed af te stemmen op de (diverse) behoefte van de kinderen. Het nog beter afstemmen van het didactisch handelen op de ontwikkeling van de kinderen is één van de onderwerpen in het Plan van aanpak van De Sleutel n.a.v. het inspectiebezoek vorig jaar. Wij doen dat volgens de uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs. Deze uitgangspunten kunt je lezen in de bijlage.

toetsDe school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit systeem wordt ongeveer iedere 10 jaar vernieuwd en herijkt. Dit jaar gebruiken we de nieuwste versie 3.0 voor alle toetsen van groep 3 t/m 7. Volgend schooljaar volgt groep 8. Afgelopen jaren gebruikten we wel al de 3.0-versie voor de Cito Spellingtoetsen.
Welk verschil kunt u merken?
Cito heeft over de afgelopen jaren het landelijk gemiddelde van de scores van alle leerlingen berekend en daarop de normering van de 3.0-versie aangepast. Het landelijk gemiddelde ligt nu hoger dan voorheen. Het kan daarmee zijn dat uw kind anders (bijv. lager) scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Juf Judith vertrekt binnenkort van De Sleutel. Zij heeft een nieuwe baan. Vrijdag 8 maart is de laatste werkdag van Judith. Intern bekijken wij hoe we het huidige takenpakket van Judith gaan invullen. Zodra dit bekend is, maken we dit bekend bij diegenen die hiermee van doen hebben. Hieronder een berichtje van Judith.

De Sleutel is voor mij een plek waar ik een enorme ontwikkeling heb doorgemaakt, zo kwam ik 7 jaar geleden als leerkracht in groep 5. De laatste jaren sta ik nog slechts enkele uren voor de groep en ben ik vooral het gezicht van de uilengroep, het begeleiden van startende leerkrachten en studenten & het Rots en Waterprogramma.

ictOp school maken de leerlingen bij het leren steeds meer gebruik van computers, chromebooks en I-Pads. Bij veel educatieve softwarepakketten speelt geluid een belangrijke rol. Om de leerlingen optimaal te kunnen laten werken met deze softwarepakketten hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 een eigen setje oortjes met opbergdoosje gekregen. Op dit opbergdoosje staat de naam van de leerling om het risico op verlies zo veel mogelijk in te perken.

Mocht een leerling toch zijn oortjes kwijtraken of kapot maken, dan kan tegen kostprijs (2 euro) een nieuw setjes oortjes op school gekocht worden. Uiteraard is het ook mogelijk, indien nodig, om een nieuw setjes oortjes van huis mee te nemen.
In de groepen 1 en 2 wordt op dit moment nog gewerkt met gewone koptelefoons.

Martin Pothof
verslag scholenbezoekOp ons initiatief heeft er op De Sleutel op 16 januari een scholenbezoek plaatsgevonden van twee scholen als voorbereiding op het aanstaande inspectiebezoek in het voorjaar. Doel daarvan was een tussentijdse kritische blik van buitenaf op de vorderingen die we maken. De directeur en IB-er van de Hagenpoort en van de Hovenschool hebben onze school bezocht. Zij zijn in de klassen geweest, hebben in verschillende settings gesproken met directeur en IB, met het leerkrachtenteam en ze hebben gekeken naar wat we hebben vastgelegd in documenten.
Voor team, IB en directie was het een spannende dag, die als erg zinvol ervaren is. Er is kritisch gekeken en in gesprekken is sterk ingezoomd op (tussen-)opbrengsten van het plan van aanpak. Het bezoek heeft het team een flinke steun in de rug gegeven om de ingezette ontwikkelingen verder vorm te geven.
Het concept-verslag wordt binnenkort binnen het team en de MR besproken.

Vanuit de ouder-enquête is de communicatie van school naar ouders als aandachtspunt naar voren gekomen. Binnen de MR is hier ook over gesproken. Een eerste stap in duidelijke communicatie kan een overzicht zijn waarin een overzicht gegeven wordt van de wijze waarop de communicatiemiddelen worden ingezet.

krachtig onderwijsHierbij de maandelijkse update van ons plan ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’.

De afgelopen weken hebben we op de Sleutel hard gewerkt om de kwaliteit van de instructies te verbeteren.

Op de ouderavond van 10 oktober hebben ouders kennis kunnen maken met de nieuwe ouderraad en de nieuwe medezeggenschapsraad. De OR heeft het jaarverslag 2017 – 2018 gepresenteerd en de plannen voor het komende schooljaar (interactief) toegelicht.

Daarna hield Gert een korte presentatie over het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel. Daarna hebben de ouders onder leiding van de leerkrachten verder gesproken. De input van deze avond staat op de MR- vergadering van 6 november geagendeerd. In de volgende nieuwsbrief zal de MR vertellen wat er met de uitkomsten gebeurd.
Ik kom het team de komende maanden versterken op de Sleutel in het kader van de zogenaamde werkdrukgelden. Ik vervang Monique Stempher, die in verband met het zwangerschapsverlof van juf Annemijn, nu voor groep 5 staat. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Ik zal mij daarom even kort voorstellen. Ik ben Rachel Wissink, 27 jaar. Ik ben januari 2016 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Ik woon nu bijna anderhalf jaar in Zutphen. Ik woonde eerst in Sliedrecht (vlakbij Dordrecht/Rotterdam). Ik heb het afgelopen jaar gewerkt als invalleerkracht op allerlei verschillende scholen. Daar heb ik verschillende groepen parttime gedraaid voor langere tijd. Ik kijk uit naar een gezellige schooltijd op de Sleutel met de kinderen en de ouders. Mochten er nog vragen zijn spreek mij aan en stel ze.

Rachel Wissink
nieuw groen schoolpleinGraag willen we met jullie de voortgang delen als het gaat om ons nieuwe schoolplein.
Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan alle voorwaarden om offertes en subsidies aan te vragen. Denk aan een afkoppelplan voor hemelwaterafvoer, berekeningen naar aanleiding van het ontwerp, voorwaarden die we in de offertes wilden opnemen, keuze voor aannemers, voorgesprekken houden etc. etc.

Op 15 en 20 november zijn er de zogenaamde 10-minutengesprekjes. Deze komen dit schooljaar in de plaats van de kind-oudergesprekken. Via de gespreksplanner van Parro ontvang je hiervoor een uitnodiging. De gesprekken voor ouders van de leerlingen van groep 8 zijn in december. Ouders van leerlingen in groep 1 die direct na de zomervakantie zijn gestart, worden apart uitgenodigd voor een zogenaamd stand-van-zaken-gesprek. Ouders met kinderen uit groep 1 die voor de zomervakantie gestart zijn, ontvangen wel gewoon een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken.

In het 10-minutengesprek spreek je als ouder met de leerkracht over hoe het gaat met je zoon of dochter in de klas, hoe het gaat met het leren, hoe het sociaal emotioneel gaat. Ook worden eventuele handelingsplannen besproken.

De rapportfoliomappen gaan dit schooljaar twee keer, gelijk met de rapporten, mee naar huis: op 8 maart en 5 juli.

Meer informatie krijg je via Parro door de groepsleerkracht
bladactieDit jaar doen we als school ook weer mee aan de bladverzamelwedstrijd.

Vanaf maandag 29 oktober t/m donderdag 8 november 12.50 uur verzamelen de leerlingen het blad dat in die weken op straat ligt. Ze mogen zakken met blad van huis meenemen, maar met de hele klas in de straten rondom de school gaan harken en vegen is ook een heerlijke herfstklus.

Op maandag 19 november is de versieravond Sint. Ouders die zich hier voor ingetekend hebben, ontvangen hiervoor van de ouderraad een uitnodiging.
Enkele ouders van De Sleutel hebben zich al opgegeven om mee te werken aan de Sinterklaasoptocht in het dorp. Deze namen en mailadressen zullen doorgegeven worden aan de organisatie.
Op 24 en 25 november zijn nog extra handen nodig.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Arno Olden ( 0622576267 0617784596) of Greta Molendijk (op school)
Ook in de schoonmaakbranche is het lastig om personeel te vinden. Daarom wegens uitvallen van één van de schoonmakers van onze school een vacaturetekst van het schoonmaakbedrijf die aan onze school verbonden is. Reageer als je interesse hebt of deel de tekst (tekst staat binnenkort op Facebook)

beurtstokjesWij willen jullie als ouder meenemen in de ontwikkeling die de school doormaakt. Voor De Sleutel is het een belangrijk jaar. In het voorjaar doet de inspectie opnieuw onze school aan. Dan willen we natuurlijk laten zien dat de onderwijskwaliteit van onze school op orde is.

In elke nieuwsbrief doen we kort verslag van wat de achterliggende maand gerealiseerd is.

Op 10 oktober vindt de jaarlijkse MR-OR-avond plaats. Ingrediënten van deze avond;
  • Korte kennismaking met de ouders van de groep
  • Korte kennismaking met de MR en de OR en vaststelling van de ouderbijdrage
  • Van gedachten wisselen met ouders over inspectiebezoek
  • Praktische inkijkjes in verbetering onderwijskwaliteit op onze school

De komende week ontvangen jullie een uitnodiging.

kinderboekenweekOp 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap. In alle groepen op De Sleutel wordt hier tot en met 14 oktober regelmatig aandacht aan besteed. De kick-off van de 3 oktober met alle kinderen vindt komende woensdag plaats in de grote zaal aan het eind van de ochtend.

Deze week ben ik als vertrouwenspersoon bij uw kind(eren) in de klas geweest voor mijn jaarlijkse praatje over mijn rol in de school. Aan de hand van een grote poster wordt duidelijk gemaakt in welke situaties het belangrijk is om een volwassene in vertrouwen te nemen. Het is natuurlijk heel fijn als kinderen een vertrouwd persoon dichtbij zich hebben; zoals een ouder, een familielid, een leerkracht...maar er zijn situaties waarbij het kind liever met iemand anders praat; dan ben ik binnen De Sleutel de vertrouwenspersoon. Ook voor de buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang, verzorgd door Kindcentrum Schalkhaar ben ik vertrouwenspersoon. Ik ben er dan om goed naar het kind te luisteren en een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en te onderzoeken welke oplossingen er zijn.

Alle oudste leerlingen hebben een informatiefolder meegekregen, het is goed om dit met uw kind nog even te bespreken.

Judith Helderman-Koops
Vertrouwenspersoon
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
De vakantie is voorbij. De meesters en juffen hebben deze week al heel hard gewerkt om het schooljaar op een goede manier te starten. Het team van De Sleutel heeft zin in om er een fantastisch leuk en leerzaam jaar van te maken.

Net als in andere jaren openen we het schooljaar om 8.30 uur op grote plein.
• Kinderen, ouders en leerkrachten op het grote plein (Dus niet eerst naar binnen)
• Gezamenlijke opening
• Kinderen gaan met hun ouders naar binnen
Mocht het regenen, dan vervalt de opening en starten we gewoon om 8.30 uur in de klaslokalen.
Go to top