Logo-De-Sleutel-transparant
Donderdag 7 maart en 14 maart verzorgt Veilig Verkeer Nederland voor de groepen 7 en 8 lessen over de dode hoek. In verband met de grote vrachtwagen willen wij u vriendelijk verzoeken de auto niet op de parkeerplaats tegen over ’t Haarhuus te parkeren.
Op beide dagen zal dit met afzetlint aangeven zijn.
In de vorige nieuwsbrief heeft Judith laten weten dat zij De Sleutel gaat verlaten.
Judith heeft besloten om toch op De Sleutel te blijven. Dat betekent dat de Uilengroep en de lesdagen groep 6 gewoon door Judith gedaan worden.
Wij vinden dat heel fijn voor de continuïteit op school.
In het team en in de MR is de ouder-enquête geanalyseerd. Een aantal urgente zaken pakken we dit schooljaar nog op. Zo is de hele cyclus rond oudergesprekken waarin we als school informatie geven over de ontwikkeling van kinderen al helemaal aangepast.
Ook wordt er gewerkt aan de versterken van de spelkwaliteit tijdens pauzes. Tijdens gymlessen wordt een spelactiviteit aangeboden, die weer terugkomt tijdens de pauzes. Daarin spelen leerkrachten en medewerkers van de tussenschoolse opvang weer een stimulerende rol. Dit wordt nog verder uitgebreid. Ook is er een actiegroep geformeerd met een leerkracht, een medewerker van de tussenschoolse opvang en een coördinator tussenschoolse opvang om de overgang tussen onderwijs en opvang (en vice versa) verder te versterken.

Vanuit de MR wordt verder gedacht om andere ouders te betrekken bij verbeteracties vanuit de school. Hierover later meer.

OR Microkrediet

De OR stimuleert graag het ondernemerschap van de kinderen.
In het verleden zijn er door de OR diverse acties geweest om geld te genereren t.b.v. een speeltoestel op het plein. Vanuit dit gereserveerde bedrag wordt er 1000,- voor de kinderen beschikbaar gesteld. Zo heeft iedere groep 125,- microkrediet. Startgeld om vanuit ondernemerschap het bedrag te vergroten t.b.v. een waterpomp op het ‘natuurlijk spelen-plein’ van De Sleutel.

OR zoekt ondersteuning

De vijf leden van de OR zijn opzoek naar ouders die willen ondersteunen bij het organiseren van de komende activiteiten, zoals Pasen, avondvierdaagse, lente/zomerfeest.

schoolfotograafOp maandag 18 maart komt de schoolfotograaf op bezoek.
Er worden dan groepsfoto's en portretfoto's gemaakt.
Ook worden foto's gemaakt van broertjes en zusjes die op school zitten.
Op 28 februari heeft de leerlingenraad alle groepen bezocht. Elke groep krijgt een microkrediet van
€ 125 van de ouderraad om daarmee activiteiten te organiseren, producten te maken, diensten aan te bieden om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Er wordt gespaard voor een waterpomp op het kleuterplein en een waterpomp op het grote plein.
Op de inloopavond van 11 april tussen 18.30 en 19.30 uur laten alle groepen zien hoe zij hieraan gewerkt hebben. Ook is tijdens de inloopavond gelegenheid om de rapportfolio's in te kijken met je kind(eren). De daltonkernwaarde 'reflectie' staat daarin centraal.

Weeknummer 15, de week van maandag 15 april, is de laatste schoolfruitlevering.
Het zou fijn zijn als de kinderen daarna iets gezonds meenemen voor in de pauze.

stakenDe leerkrachten van De Sleutel doen mee aan de Landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer investeringen in het onderwijs. (https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2019/01/Actieflyer-maart-2019.pdf). Dit houdt in dat de school die dag gesloten is. Binnenkort zal het team meer informatie geven over het waarom van de staking.
Mocht je op de stakingsdag geen opvang hebben, dan kun je hiervoor contact opnemen met de buitenschoolse opvang van Kindcentrum Schalkhaar. Je kunt dit t/m 4 maart aangeven door een e-mail te sturen naar
Ook kinderen, die niet op de BSO zitten, kunnen deze dag opgevangen worden. Je kunt de naam en groep doorgeven aan het bovenstaand mailadres met de notitie dat uw kind niet op de BSO zit.
De kosten zijn € 6,89 per uur. Je kunt je opgeven per dagdeel.
De BSO verzorgt alleen opvang als er meer dan 5 kinderen op 15 maart worden aangemeld.

De maand januari staat op veel scholen bekend als de toetsmaand. Op De Sleutel is dat niet anders. Tot begin februari worden er van groep 3 t/m 8 verschillende citotoetsen afgenomen. In groep 1 en 2 wordt in deze periode gericht geobserveerd volgens het OntwikkelingsVolgModel van Dick Memelink.
Doel van het toetsen is om voor de komende periode het onderwijs weer goed af te stemmen op de (diverse) behoefte van de kinderen. Het nog beter afstemmen van het didactisch handelen op de ontwikkeling van de kinderen is één van de onderwerpen in het Plan van aanpak van De Sleutel n.a.v. het inspectiebezoek vorig jaar. Wij doen dat volgens de uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs. Deze uitgangspunten kunt je lezen in de bijlage.

toetsDe school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit systeem wordt ongeveer iedere 10 jaar vernieuwd en herijkt. Dit jaar gebruiken we de nieuwste versie 3.0 voor alle toetsen van groep 3 t/m 7. Volgend schooljaar volgt groep 8. Afgelopen jaren gebruikten we wel al de 3.0-versie voor de Cito Spellingtoetsen.
Welk verschil kunt u merken?
Cito heeft over de afgelopen jaren het landelijk gemiddelde van de scores van alle leerlingen berekend en daarop de normering van de 3.0-versie aangepast. Het landelijk gemiddelde ligt nu hoger dan voorheen. Het kan daarmee zijn dat uw kind anders (bijv. lager) scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Juf Judith vertrekt binnenkort van De Sleutel. Zij heeft een nieuwe baan. Vrijdag 8 maart is de laatste werkdag van Judith. Intern bekijken wij hoe we het huidige takenpakket van Judith gaan invullen. Zodra dit bekend is, maken we dit bekend bij diegenen die hiermee van doen hebben. Hieronder een berichtje van Judith.

De Sleutel is voor mij een plek waar ik een enorme ontwikkeling heb doorgemaakt, zo kwam ik 7 jaar geleden als leerkracht in groep 5. De laatste jaren sta ik nog slechts enkele uren voor de groep en ben ik vooral het gezicht van de uilengroep, het begeleiden van startende leerkrachten en studenten & het Rots en Waterprogramma.

ictOp school maken de leerlingen bij het leren steeds meer gebruik van computers, chromebooks en I-Pads. Bij veel educatieve softwarepakketten speelt geluid een belangrijke rol. Om de leerlingen optimaal te kunnen laten werken met deze softwarepakketten hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 een eigen setje oortjes met opbergdoosje gekregen. Op dit opbergdoosje staat de naam van de leerling om het risico op verlies zo veel mogelijk in te perken.

Mocht een leerling toch zijn oortjes kwijtraken of kapot maken, dan kan tegen kostprijs (2 euro) een nieuw setjes oortjes op school gekocht worden. Uiteraard is het ook mogelijk, indien nodig, om een nieuw setjes oortjes van huis mee te nemen.
In de groepen 1 en 2 wordt op dit moment nog gewerkt met gewone koptelefoons.

Martin Pothof
verslag scholenbezoekOp ons initiatief heeft er op De Sleutel op 16 januari een scholenbezoek plaatsgevonden van twee scholen als voorbereiding op het aanstaande inspectiebezoek in het voorjaar. Doel daarvan was een tussentijdse kritische blik van buitenaf op de vorderingen die we maken. De directeur en IB-er van de Hagenpoort en van de Hovenschool hebben onze school bezocht. Zij zijn in de klassen geweest, hebben in verschillende settings gesproken met directeur en IB, met het leerkrachtenteam en ze hebben gekeken naar wat we hebben vastgelegd in documenten.
Voor team, IB en directie was het een spannende dag, die als erg zinvol ervaren is. Er is kritisch gekeken en in gesprekken is sterk ingezoomd op (tussen-)opbrengsten van het plan van aanpak. Het bezoek heeft het team een flinke steun in de rug gegeven om de ingezette ontwikkelingen verder vorm te geven.
Het concept-verslag wordt binnenkort binnen het team en de MR besproken.

Vanuit de ouder-enquête is de communicatie van school naar ouders als aandachtspunt naar voren gekomen. Binnen de MR is hier ook over gesproken. Een eerste stap in duidelijke communicatie kan een overzicht zijn waarin een overzicht gegeven wordt van de wijze waarop de communicatiemiddelen worden ingezet.

krachtig onderwijsHierbij de maandelijkse update van ons plan ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’.

De afgelopen weken hebben we op de Sleutel hard gewerkt om de kwaliteit van de instructies te verbeteren.

Op de ouderavond van 10 oktober hebben ouders kennis kunnen maken met de nieuwe ouderraad en de nieuwe medezeggenschapsraad. De OR heeft het jaarverslag 2017 – 2018 gepresenteerd en de plannen voor het komende schooljaar (interactief) toegelicht.

Daarna hield Gert een korte presentatie over het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel. Daarna hebben de ouders onder leiding van de leerkrachten verder gesproken. De input van deze avond staat op de MR- vergadering van 6 november geagendeerd. In de volgende nieuwsbrief zal de MR vertellen wat er met de uitkomsten gebeurd.
Ik kom het team de komende maanden versterken op de Sleutel in het kader van de zogenaamde werkdrukgelden. Ik vervang Monique Stempher, die in verband met het zwangerschapsverlof van juf Annemijn, nu voor groep 5 staat. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Ik zal mij daarom even kort voorstellen. Ik ben Rachel Wissink, 27 jaar. Ik ben januari 2016 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Ik woon nu bijna anderhalf jaar in Zutphen. Ik woonde eerst in Sliedrecht (vlakbij Dordrecht/Rotterdam). Ik heb het afgelopen jaar gewerkt als invalleerkracht op allerlei verschillende scholen. Daar heb ik verschillende groepen parttime gedraaid voor langere tijd. Ik kijk uit naar een gezellige schooltijd op de Sleutel met de kinderen en de ouders. Mochten er nog vragen zijn spreek mij aan en stel ze.

Rachel Wissink
nieuw groen schoolpleinGraag willen we met jullie de voortgang delen als het gaat om ons nieuwe schoolplein.
Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt aan alle voorwaarden om offertes en subsidies aan te vragen. Denk aan een afkoppelplan voor hemelwaterafvoer, berekeningen naar aanleiding van het ontwerp, voorwaarden die we in de offertes wilden opnemen, keuze voor aannemers, voorgesprekken houden etc. etc.

Op 15 en 20 november zijn er de zogenaamde 10-minutengesprekjes. Deze komen dit schooljaar in de plaats van de kind-oudergesprekken. Via de gespreksplanner van Parro ontvang je hiervoor een uitnodiging. De gesprekken voor ouders van de leerlingen van groep 8 zijn in december. Ouders van leerlingen in groep 1 die direct na de zomervakantie zijn gestart, worden apart uitgenodigd voor een zogenaamd stand-van-zaken-gesprek. Ouders met kinderen uit groep 1 die voor de zomervakantie gestart zijn, ontvangen wel gewoon een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken.

In het 10-minutengesprek spreek je als ouder met de leerkracht over hoe het gaat met je zoon of dochter in de klas, hoe het gaat met het leren, hoe het sociaal emotioneel gaat. Ook worden eventuele handelingsplannen besproken.

De rapportfoliomappen gaan dit schooljaar twee keer, gelijk met de rapporten, mee naar huis: op 8 maart en 5 juli.

Meer informatie krijg je via Parro door de groepsleerkracht
bladactieDit jaar doen we als school ook weer mee aan de bladverzamelwedstrijd.

Vanaf maandag 29 oktober t/m donderdag 8 november 12.50 uur verzamelen de leerlingen het blad dat in die weken op straat ligt. Ze mogen zakken met blad van huis meenemen, maar met de hele klas in de straten rondom de school gaan harken en vegen is ook een heerlijke herfstklus.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019
Go to top