De personeelsgeleding en de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad nodigt ouders uit om van gedachten te wisselen over twee aandachtspunten vanuit de ouderenquête in een ouderpanel. Op donderdag 25 april willen we graag met enkele ouders spreken over de communicatie vanuit school en over de wijze waar op je als ouder geïnformeerd wordt / wilt worden over de ontwikkeling van je kind. Hou deze avond vrij als je geïnteresseerd bent. Een uitnodiging ontvang je binnenkort via Parro.