Op 16 mei heeft de inspectie een herstelonderzoek gedaan op De Sleutel. De indicatoren die bij een vorig bezoek niet voldoende waren zijn nu allemaal weer met een voldoende beoordeeld. Dat betekent dat onze school weer onder regulier toezicht valt en in principe de komende vier schooljaren niet meer onderzocht wordt.

Volgens de inspecteur is er afgelopen jaar hard gewerkt om de geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Volgens de plan-do-check-act-cyclus zijn de verbeterplannen geïmplementeerd. Daarmee is een goede start gemaakt om de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren.

De personeels- en oudergeleding MR heeft onderstaande studie- en piekdagen goedgekeur
d. Samen met de vakanties van het komende schooljaar zullen deze binnenkort op deze website te vinden zijn.

Woensdag 9 september studiedag: alle kinderen vrij
Vrijdag 18 oktober piekdag: alle kinderen vrij
Woensdag 6 november studiedag: alle kinderen vrij
Vrijdag 28 februari studiedag: alle kinderen vrijdag
Maandag 2 maart piekdag: alle kinderen vrij
Vrijdag 19 juni piekdag: alle kinderen vrij

avond 4 daagse

De avond4daagse ligt alweer achter ons. We kunnen terugkijken op een sportief en gezellig evenement.

Zicht op ontwikkeling
De komende weken worden er vanaf groep 3 weer CITO-toetsen afgenomen. Met deze gegevens, de gegevens van de methodegebonden toetsen en observaties, en indrukken van leerkrachten bekijken we of de kinderen voldoende geprofiteerd hebben van ons onderwijs. Naar aanleiding van deze analyse kijken we wat we nog te doen hebben op schoolniveau – op groepsniveau – op leerlingniveau.

We besteden hier veel tijd en energie aan ook in verband met de overdracht naar de nieuwe leerkrachten. Op deze manier kunnen we na de vakantie ons onderwijs direct afstemmen op de leerlingen. In de laatste schoolweken plannen we daarom geen nieuwe IB-ouder-gesprekken.

het groene schoolplein mei 2019

Afgezien van beplanting en een omheining is het kleuterplein klaar. Daar wordt druk gespeeld. Wat ons nu al opvalt is dat er direct een hele andere dynamiek ontstaat tijdens het spel van de kinderen. Heel positief. Meer informatie over de achtergronden van natuurlijk spelen vind je bijvoorbeeld op: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/natuurlijk-spelen/ De lichte lijn op de foto was de waterlijn

De wadi aan de Kolkmansweg doet ook al zijn werk en vangt al veel water op. Inmiddels wordt gewerkt aan de kant van het gravelveld. Daar komt namelijk de nieuwe hoofdingang van de school. Ook op het grote plein worden de eerste contouren van het nieuwe schoolplein zichtbaar.

grote broerOp donderdag 11 juli sluiten het schooljaar met de kinderen op feestelijke wijze af. De workshops die de kinderen deze dag bijwonen worden begeleid dooor medewerkers van Grote Broer, kunsteducatie. Het thema is ‘circus’. De dag wordt afgesloten met een voorstelling in het Haarhuus van 13.00 tot 14.15 uur. In verband met ruimte krijgt elk gezin twee toegangskaartjes.
Zoals u in Parro hebt kunnen zien bij de activiteiten, zoeken we nog hulpouders voor:
• Om 8.15 uur: hulp bij de opbouw van de voorstelling in het Haarhuus;
• Om 14.15 uur: hulp bij de ‘afbouw’ van de voorstelling in het Haarhuus;
• Hulp bij aankleding in de groepen (dit wordt uitgevraagd door de leerkrachten.
Bij interesse even contact opnemen met Greta Molendijk ( / 0570 621511)
In verband met een diploma-uitreiking op het voortgezet onderwijs verplaatsen we de afscheidsavond van groep 8 van 10 juli naar 8 juli. De facultatieve avond voor de 10-minutengesprekken die aanvankelijk op 8 juli gepland stond, wordt verplaatst naar 10 juli.

De werkdrukondersteuning vanaf groep 4 wordt sinds enkele weken ingevuld door Margot Muller. Werkdrukondersteuning zetten wij op school in om leerkrachten tijdens lestijden uit te roosteren. Op deze manier kunnen leerkrachten gesprekken houden, lessen voorbereiden, administratie bijwerken, etc.

De normering van de spellingstoetsen van STAAL zijn versoepeld. Op deze manier komt deze meer overeen met de normgering van de Citotoetsen. Stijgende toetsresultaten zeggen dus niet direct iets over een verbetering van de spellingsvaardigheid van je kind.

De woensdag in groep 8 lijkt al een beetje op het voortgezet onderwijs. Terwijl juf Merle, de groepsleerkracht, die dag gym geeft aan alle groepen, krijgen de kinderen van groep 8 les van verschillende leerkrachten. Vakken waar ze mee in aanraking komen zijn: Engels (juf Judtih), mediawijsheid (juf Annemijn) studievaardigheden (juf Monique), seksuele vorming (juf Désirée) en analytisch denken (juf Annemieke).

goedgekeurd

Op 16 mei was er inspectiebezoek op de Sleutel. De inspecteur heeft kunnen zien dat er hard wordt gewerkt, dat de juiste stappen worden gezet.
Hij heeft ons daar nadrukkelijk mee gecomplimenteerd. Er is tijdens dit bezoek specifiek gekeken naar didactisch handelen, zicht op ontwikkeling en op kwaliteitszorg.
Alle onderzochte criteria zijn met een voldoende beoordeeld.
Een mooie prestatie van het hele team!

Op 2 april starten de werkzaamheden van de aanleg van ons Groene schoolplein. Een paar dagen later dan in de vorige nieuwsbrief aangekondigd. Op vrijdag 5 april is de eerste vrijwilligersdag. Een groep ouders gaat met de firma Geerdink een start maken met het kleuterplein. Er komen lopende de realisatie nog een aantal vrijwilligersdagen. Hou Parro in de gaten en het tuingereedschap in de aanslag.

schoolfruitDinsdag 16 april is de laatste schoolfruitlevering. We vinden het belangrijk dat je kind(eren) ook daarna een gezonde pauzehap meeneemt/meenemen.
verkeersexamenBij groep 7 hoort natuurlijk het nationale verkeersexamen. Hier is groep 7 op dit moment erg druk mee in de klas. Het verkeersexamen doen we altijd samen met de Nicolaasschool. Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte. Dit jaar hebben de leerlingen uit groep 7 op donderdag 4 april het theoretische examen. Op 11 april hebben de leerlingen het praktische examen. Dan gaan de leerlingen een route fietsen door Schalkhaar en worden ze beoordeeld door verkeersouders van de Sleutel en de Nicolaasschool. We sluiten het af met een verkeersdiploma voor alle geslaagde leerlingen.

deventer4daagseVan 13 t/m 16 mei lopen we met z’n allen weer de AVOND4DAAGSE in Deventer. Loop je mee?
Voor wie: Groepen 1 t/m 8 van De Sleutel en de Nicolaas school (voor de kinderen vanaf groep 3 is het goed te lopen, voor de kleinere kinderen ook als ze regelmatig wandelen)
Volwassenen: Het is de bedoeling dat u zelf zorgt dat uw kind iedere avond met een volwassene meeloopt. Als u zelf niet loopt, kan dit dus een andere ouder zijn, dit moet u zelf regelen.
Kosten: Deelname met medaille € 5,00 per persoon

De personeelsgeleding en de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad nodigt ouders uit om van gedachten te wisselen over twee aandachtspunten vanuit de ouderenquête in een ouderpanel. Op donderdag 25 april willen we graag met enkele ouders spreken over de communicatie vanuit school en over de wijze waar op je als ouder geïnformeerd wordt / wilt worden over de ontwikkeling van je kind. Hou deze avond vrij als je geïnteresseerd bent. Een uitnodiging ontvang je binnenkort via Parro.

 

We maken flinke vorderingen met het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’. Op dit moment staat het technisch en begrijpend lezen centraal. We frissen de doorgaande lijnen voor het lezen op en kiezen verbetergebieden.

Soms gaan dingen anders dan we gewend zijn. Dit schooljaar geldt dat onder andere voor:
  • het Paasontbijt: Het traditionele Paasontbijt vindt gewoonlijk plaats op de donderdag voor Pasen. In verband met de eindtoets van groep 8 kan dat nu niet. Daarom zijn de Paasactiviteiten verplaatst naar dinsdag 23 april. Dit heb je al kunnen lezen in de activiteitenkalender. In tegenstelling tot wat daarin vermeld staat, wordt het geen lunch, maar een Paasontbijt.
  • Eindejaarsfeest: In de jaarlijkse OR-ouderavond van oktober jongstleden is gesproken over een andere invulling van het eindejaarsfeest. Het is echter lastig plannen maken om een dergelijke grote activiteit te organiseren als je niet precies weet wanneer het plein klaar is en hoe het plein er uit ziet. Daarom is besloten om het schooljaar op een andere wijze af te sluiten.
  • Op donderdag 11 juli worden er op school onder deskundige leiding diverse workshops gehouden voor de groepen. ’s Middags presenteren de kinderen dit dan in een wervelende eindvoorstelling voor alle ouders. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt het Kindcentrum Schalkhaar een nieuw toeziend bestuurslid voor het bestuur van Kindcentrum Schalkhaar, die als ouder binding heeft met De Sleutel. Interesse? Lees de bijlage bij de nieuwsbrief.

zomerdagkampDe Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar is alweer druk bezig met het Zomerdagkamp 2019. Ook dit jaar is het kamp in de eerste week van de zomervakantie. Dat is week 29, van maandag 15 t/m donderdag 18 juli.

Bij deze nieuwsbrief zit de informatiebrief en het machtigingsformulier. Lees de brief goed. Er gaan namelijk wat zaken veranderen, waaronder de locatie. Vanwege de doorgroeimogelijkheden hebben wij, in goed overleg met Anton en Irma Haarman, besloten om het aanbod van de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar aan te nemen om het kamp te houden bij de voetbalvelden van SV Schalkhaar. Wij verwachten dat we hier ook weer hele mooie herinneringen kunnen maken voor de kinderen!

Ook dit jaar kan er weer digitaal worden ingeschreven. Meer informatie hierover staat in de brief.

Graag tot ziens!
Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar

kixxxKIXxx staat alweer bijna voor de deur. Jullie staan vast al te popelen!
Let op! De volgende disco is op VRIJDAG 12 APRIL (i.p.v. vrijdag 5 april zoals op de kaartjes staat).
Het thema is i.v.m. de Koningsspelen HOLLANDS!!

kixxx 12 aprilWij gaan er weer een geweldig feest van maken, met muziek en oud-Hollandse spelletjes.
Voor alle groep 8-ers zal het de laatste disco zijn, daarom hebben wij voor hen een speciale verrassing….

Ouders die het leuk vinden om te komen helpen, kunnen zich aanmelden via de KIXxx mail. Wij hebben altijd vrijwilligers nodig. .

Wij hebben er zin in!
Tot KIXxx, tot 12 april!

 

stakenDe Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking. Belangrijk punt waarvoor gestaakt wordt is het terugdringen van de werkdruk.
Omdat alle leerkrachten van De Sleutel staken, is de school die dag gesloten.

rapport gesprekkenOp vrijdag 8 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Ook ontvang je een uitdraai vanuit Parnassys met een overzicht van de resultaten van de Cito-toetsen die onlangs zijn afgenomen.

Op 14 maart en 19 maart zijn er 10-minutengesprekken voor ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 7. De groepsleerkracht informeert jou als ouder over de ontwikkeling van je kind(eren).
• Op 4 maart ontvangen ouders met meerdere kinderen via Parro een uitnodiging van de groepsleerkracht.

Zoeken op deze site