Logo-De-Sleutel-transparant

Op 2 april starten de werkzaamheden van de aanleg van ons Groene schoolplein. Een paar dagen later dan in de vorige nieuwsbrief aangekondigd. Op vrijdag 5 april is de eerste vrijwilligersdag. Een groep ouders gaat met de firma Geerdink een start maken met het kleuterplein. Er komen lopende de realisatie nog een aantal vrijwilligersdagen. Hou Parro in de gaten en het tuingereedschap in de aanslag.

schoolfruitDinsdag 16 april is de laatste schoolfruitlevering. We vinden het belangrijk dat je kind(eren) ook daarna een gezonde pauzehap meeneemt/meenemen.
verkeersexamenBij groep 7 hoort natuurlijk het nationale verkeersexamen. Hier is groep 7 op dit moment erg druk mee in de klas. Het verkeersexamen doen we altijd samen met de Nicolaasschool. Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte. Dit jaar hebben de leerlingen uit groep 7 op donderdag 4 april het theoretische examen. Op 11 april hebben de leerlingen het praktische examen. Dan gaan de leerlingen een route fietsen door Schalkhaar en worden ze beoordeeld door verkeersouders van de Sleutel en de Nicolaasschool. We sluiten het af met een verkeersdiploma voor alle geslaagde leerlingen.

deventer4daagseVan 13 t/m 16 mei lopen we met z’n allen weer de AVOND4DAAGSE in Deventer. Loop je mee?
Voor wie: Groepen 1 t/m 8 van De Sleutel en de Nicolaas school (voor de kinderen vanaf groep 3 is het goed te lopen, voor de kleinere kinderen ook als ze regelmatig wandelen)
Volwassenen: Het is de bedoeling dat u zelf zorgt dat uw kind iedere avond met een volwassene meeloopt. Als u zelf niet loopt, kan dit dus een andere ouder zijn, dit moet u zelf regelen.
Kosten: Deelname met medaille € 5,00 per persoon

De personeelsgeleding en de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad nodigt ouders uit om van gedachten te wisselen over twee aandachtspunten vanuit de ouderenquête in een ouderpanel. Op donderdag 25 april willen we graag met enkele ouders spreken over de communicatie vanuit school en over de wijze waar op je als ouder geïnformeerd wordt / wilt worden over de ontwikkeling van je kind. Hou deze avond vrij als je geïnteresseerd bent. Een uitnodiging ontvang je binnenkort via Parro.

 

We maken flinke vorderingen met het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’. Op dit moment staat het technisch en begrijpend lezen centraal. We frissen de doorgaande lijnen voor het lezen op en kiezen verbetergebieden.

Soms gaan dingen anders dan we gewend zijn. Dit schooljaar geldt dat onder andere voor:

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt het Kindcentrum Schalkhaar een nieuw toeziend bestuurslid voor het bestuur van Kindcentrum Schalkhaar, die als ouder binding heeft met De Sleutel. Interesse? Lees de bijlage bij de nieuwsbrief.

zomerdagkampDe Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar is alweer druk bezig met het Zomerdagkamp 2019. Ook dit jaar is het kamp in de eerste week van de zomervakantie. Dat is week 29, van maandag 15 t/m donderdag 18 juli.

Bij deze nieuwsbrief zit de informatiebrief en het machtigingsformulier. Lees de brief goed. Er gaan namelijk wat zaken veranderen, waaronder de locatie. Vanwege de doorgroeimogelijkheden hebben wij, in goed overleg met Anton en Irma Haarman, besloten om het aanbod van de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar aan te nemen om het kamp te houden bij de voetbalvelden van SV Schalkhaar. Wij verwachten dat we hier ook weer hele mooie herinneringen kunnen maken voor de kinderen!

Ook dit jaar kan er weer digitaal worden ingeschreven. Meer informatie hierover staat in de brief.

Graag tot ziens!
Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar

kixxxKIXxx staat alweer bijna voor de deur. Jullie staan vast al te popelen!
Let op! De volgende disco is op VRIJDAG 12 APRIL (i.p.v. vrijdag 5 april zoals op de kaartjes staat).
Het thema is i.v.m. de Koningsspelen HOLLANDS!!

kixxx 12 aprilWij gaan er weer een geweldig feest van maken, met muziek en oud-Hollandse spelletjes.
Voor alle groep 8-ers zal het de laatste disco zijn, daarom hebben wij voor hen een speciale verrassing….

Ouders die het leuk vinden om te komen helpen, kunnen zich aanmelden via de KIXxx mail. Wij hebben altijd vrijwilligers nodig. .

Wij hebben er zin in!
Tot KIXxx, tot 12 april!

 

stakenDe Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking. Belangrijk punt waarvoor gestaakt wordt is het terugdringen van de werkdruk.
Omdat alle leerkrachten van De Sleutel staken, is de school die dag gesloten.

rapport gesprekkenOp vrijdag 8 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Ook ontvang je een uitdraai vanuit Parnassys met een overzicht van de resultaten van de Cito-toetsen die onlangs zijn afgenomen.

Op 14 maart en 19 maart zijn er 10-minutengesprekken voor ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 7. De groepsleerkracht informeert jou als ouder over de ontwikkeling van je kind(eren).
• Op 4 maart ontvangen ouders met meerdere kinderen via Parro een uitnodiging van de groepsleerkracht.

Donderdag 7 maart en 14 maart verzorgt Veilig Verkeer Nederland voor de groepen 7 en 8 lessen over de dode hoek. In verband met de grote vrachtwagen willen wij u vriendelijk verzoeken de auto niet op de parkeerplaats tegen over ’t Haarhuus te parkeren.
Op beide dagen zal dit met afzetlint aangeven zijn.
In de vorige nieuwsbrief heeft Judith laten weten dat zij De Sleutel gaat verlaten.
Judith heeft besloten om toch op De Sleutel te blijven. Dat betekent dat de Uilengroep en de lesdagen groep 6 gewoon door Judith gedaan worden.
Wij vinden dat heel fijn voor de continuïteit op school.
In het team en in de MR is de ouder-enquête geanalyseerd. Een aantal urgente zaken pakken we dit schooljaar nog op. Zo is de hele cyclus rond oudergesprekken waarin we als school informatie geven over de ontwikkeling van kinderen al helemaal aangepast.
Ook wordt er gewerkt aan de versterken van de spelkwaliteit tijdens pauzes. Tijdens gymlessen wordt een spelactiviteit aangeboden, die weer terugkomt tijdens de pauzes. Daarin spelen leerkrachten en medewerkers van de tussenschoolse opvang weer een stimulerende rol. Dit wordt nog verder uitgebreid. Ook is er een actiegroep geformeerd met een leerkracht, een medewerker van de tussenschoolse opvang en een coördinator tussenschoolse opvang om de overgang tussen onderwijs en opvang (en vice versa) verder te versterken.

Vanuit de MR wordt verder gedacht om andere ouders te betrekken bij verbeteracties vanuit de school. Hierover later meer.

OR Microkrediet

De OR stimuleert graag het ondernemerschap van de kinderen.
In het verleden zijn er door de OR diverse acties geweest om geld te genereren t.b.v. een speeltoestel op het plein. Vanuit dit gereserveerde bedrag wordt er 1000,- voor de kinderen beschikbaar gesteld. Zo heeft iedere groep 125,- microkrediet. Startgeld om vanuit ondernemerschap het bedrag te vergroten t.b.v. een waterpomp op het ‘natuurlijk spelen-plein’ van De Sleutel.

OR zoekt ondersteuning

De vijf leden van de OR zijn opzoek naar ouders die willen ondersteunen bij het organiseren van de komende activiteiten, zoals Pasen, avondvierdaagse, lente/zomerfeest.

schoolfotograafOp maandag 18 maart komt de schoolfotograaf op bezoek.
Er worden dan groepsfoto's en portretfoto's gemaakt.
Ook worden foto's gemaakt van broertjes en zusjes die op school zitten.
Op 28 februari heeft de leerlingenraad alle groepen bezocht. Elke groep krijgt een microkrediet van
€ 125 van de ouderraad om daarmee activiteiten te organiseren, producten te maken, diensten aan te bieden om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Er wordt gespaard voor een waterpomp op het kleuterplein en een waterpomp op het grote plein.
Op de inloopavond van 11 april tussen 18.30 en 19.30 uur laten alle groepen zien hoe zij hieraan gewerkt hebben. Ook is tijdens de inloopavond gelegenheid om de rapportfolio's in te kijken met je kind(eren). De daltonkernwaarde 'reflectie' staat daarin centraal.

Weeknummer 15, de week van maandag 15 april, is de laatste schoolfruitlevering.
Het zou fijn zijn als de kinderen daarna iets gezonds meenemen voor in de pauze.

stakenDe leerkrachten van De Sleutel doen mee aan de Landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer investeringen in het onderwijs. (https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2019/01/Actieflyer-maart-2019.pdf). Dit houdt in dat de school die dag gesloten is. Binnenkort zal het team meer informatie geven over het waarom van de staking.
Mocht je op de stakingsdag geen opvang hebben, dan kun je hiervoor contact opnemen met de buitenschoolse opvang van Kindcentrum Schalkhaar. Je kunt dit t/m 4 maart aangeven door een e-mail te sturen naar
Ook kinderen, die niet op de BSO zitten, kunnen deze dag opgevangen worden. Je kunt de naam en groep doorgeven aan het bovenstaand mailadres met de notitie dat uw kind niet op de BSO zit.
De kosten zijn € 6,89 per uur. Je kunt je opgeven per dagdeel.
De BSO verzorgt alleen opvang als er meer dan 5 kinderen op 15 maart worden aangemeld.
Go to top