citoVanaf groep 3 kunt u als ouder de resultaten van uw kind volgen via het ouderportaal van Parnassys aan de hand van de methode-gebonden toetsen en de methode-onafhankelijke citotoetsen.
Het team van De Sleutel heeft besloten om vanaf januari de methode- onafhankelijke citotoetsen niet meer zichtbaar te laten zijn in het ouderportaal . De wijze waarop deze resultaten in het ouderportaal worden weergegeven leveren vaak meer vragen op dan dat het inzicht geeft in het leerproces van kinderen.

Daarnaast willen we hiermee een signaal afgeven dat het leren niet alleen draait om de resultaten die een kind haalt voor een citotoets, maar om de brede ontwikkeling van een kind.

Binnen de kind-oudergesprekken is er gelegenheid om te spreken over resultaten van citotoetsen en andere leeropbrengsten. In de bijlage van deze nieuwsbrief leest een uitgebreide toelichting op dit besluit.

 

 

Niet alleen wat meetbaar is, is belangrijk!

Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, stoppen we ermee om u als ouder te informeren over citoscores via het ouderportaal van Parnassys. Hieronder lichten wij dit uitgebreid toe..

Het team van De Sleutel vindt het belangrijk om een signaal te geven dat het leren niet alleen draait om resultaten vanuit Cito, maar dat het gaat om de brede ontwikkeling van kinderen.

De gehechtheid aan alles wat objectief meetbaar is, is het laatste decennium gemeengoed. Dat speelt natuurlijk veel breder dan alleen in het onderwijs. Het is een maatschappij-breed gegeven.

De toenemende focus op resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen, zoals de toetsen van Cito, is ook voorbeeld van ‘alleen wat meetbaar is, is belangrijk’. In de Cito-toetsrondes van januari/februari en juni nemen we ons onderwijs en onze kinderen de maat. En zoals het zo vaak gaat: waar je zelf de nadruk op legt, krijgt ook de aandacht van je omgeving. Alle kinderen weten inmiddels hoe belangrijk de citotoetsen zijn. Veel ouders vragen een extra gesprek aan in de periode waarop de resultaten van de citotoetsen bekend worden. Wij vinden dat wij de cito-resultaten te belangrijk hebben gemaakt.

De laatste jaren zien we een tegenbeweging ontstaan, ook in het onderwijs. Het team van De Sleutel is daar blij mee. Het geeft ons lucht en ruimte om weer zelf na te denken. Ons eigen vakmanschap komt steeds vaker om de hoek kijken. Daar past een overdreven focus op citotoetsen niet meer bij. Zo zoeken we naar bredere manieren van het waarderen van prestaties van kinderen waarmee we enerzijds informatie geven en anderzijds het leerproces van kinderen ondersteunen. In het werken met het rapportfolio hebben we daar een begin mee gemaakt. Een ander voorbeeld is de manier waarop we informatie vanuit (voor)toetsen binnen taakbrieven gebruiken om doelbewustzijn en eigenaarschap bij kinderen te vergroten. Bovendien vinden we dat we als daltonschool in de geest van Helen Parkhurst kinderen moeten opvoeden tot mensen zonder vrees. We gebruiken hier op school de woorden eigen-WIJs, samen-WIJs en wereld-WIJs voor.

Dat wil niet zeggen dat we stoppen met methode-onafhankelijk toetsen. Het blijft belangrijk om ons onderwijs op school- op groeps- en op kindniveau te vergelijken met gestandaardiseerde normen. Waar we van af willen, is de overspannen aandacht ervoor. Het nieuwe inspectietoezicht geeft scholen daarvoor ook meer ruimte dan voorheen. Ook daar tekent zich een voorzichtige beweging af van verantwoording naar vertrouwen.

Het team van De Sleutel kan zich niet vinden in de wijze van presenteren van citoscores in het ouderportaal van Parnassys

In het ouderportaal van Parnassys zien ouders alleen de laatste score die een kind behaald heeft op een citotoets. Deze score is weergegeven in een schaal van I t/m V of A t/m E. Nog afgezien van het feit dat deze waarderingen niet worden toegelicht, zegt een dergelijke score maar weinig. Om vorderingen van kinderen te waarderen moet je namelijk zicht hebben op drie aspecten:

  • Vaardigheidsgroei: In hoeverre is het kind gegroeid ten opzicht van een vorig toetsmoment?
  • Leerdoelbeheersing: beheerst het kind de leerdoelen uit de leerlijn? Welke wel / niet
  • Betrokkenheid : is er sprake van leerplezier? Hoe is de verhouding tussen leergemak en leerpijn?

De wijze waarop Parnassys citoresultaten weergeeft in het ouderportaal vertelt niets over groei, niets over leerdoelbeheersing en geeft al helemaal geen uitsluitsel over de betrokkenheid van het kind bij het leerproces.

Wij vinden het nog steeds belangrijk om ouders te informeren over de resultaten van cito-toetsen. We willen echter niet volstaan met een score in de vorm van één cijfer of één-letter. In de kind- oudergesprekken zullen we aan de hand van bovengenoemde aspecten aandacht besteden aan behaalde citoresultaten en aan de andere leeropbrengsten.


Team OBS De Sleutel