Vanaf 1 april jl. zijn wij als school wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim digitaal te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) via het verzuimregister. Dit wordt al langer gedaan op de Voortgezet Onderwijs-scholen en de Middelbare Beroepsonderwijs-scholen.

Wanneer uw kind leerplichtig is, en u niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt, moet u hiervoor toestemming vragen bij de directeur. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Meer hierover kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en- antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen….