In onderwijsland is een ontwikkeling gaande van methodevolgend naar leerlijnvolgend lesgeven. Dit betekent dat de leerinhouden op zich niet (persé) veranderen, maar dat leerkrachten gebruik maken van hun vakmanschap om leerlijnen op eigen wijze vorm te geven. Op die manier is het onderwijs beter af te stemmen op  wat kinderen nodig hebben. Ook kun je zo flexibler inspelen op de actualiteit of bij wat er (bij kinderen) leeft.  Het geeft ook de mogelijkheid om kinderen actief gebruik te laten maken van computer, I-pads en chromebooks.

Tijdens de studiedagen maakt het team van De Sleutel gericht kennis met de belangrijkste ICT-toepassingen die gebruikt kunnen worden bij thematisch werken en wereldoriëntatie. De studiedagen worden geleid door een medewerker van O-in-O-advies, gespecialiseerd in onderwijsconcepten en ICT.

We willen het volgende bereiken:
-    Meer verbinding tussen de vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde. De lesboeken nemen een minder grote plek innemen in het onderwijs. Ook andere bronnen, zoals informatieve boeken, internet, zijn belangrijk. Kinderen leren om op een goede manier om te gaan met die bronnen.
-    De zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden nemen een prominente plek in binnen ons onderwijs, ook binnen wereldoriëntatie / thematisch werken. Naast ICT-vaardigheden betekent dat er meer aandacht is voor kritisch denken, creatief denken, samenwerken, zelfregulering. Veel 21e eeuwse vaardigheden liggen in het verlengde van de daltonpijlers en liggen in het verlengde van wat we nu al doen.
-    Er zijn verschillende manieren om een thema of een blok af te sluiten. Nu gebeurt dit veelal door middel van toetsing. Geleidelijk zullen presentaties een belangrijker plek innemen. Daarbij valt te denken aan: muurkranten, werkstukjes, onderzoekjes, fimpjes, spreekbeurten, presentatievormen vanuit ICT (powerpoint, prezi, padlets). Net zoals in uw dagelijkse werk draait het niet alleen om kennis, maar ook op de manier waarop die gecommuniceerd wordt.
-    We benutten de mogelijkheden van ons rapportfolio om door middel van zelfbeoordeling en reflectie de ontwikkeling op gebied van thematisch werken inzichtelijk te maken voor kinderen zelf, voor leerkrachten en voor ouders.

Bovenstaande veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het gaat hierbij om processen die enkele jaren in beslag nemen.