De weersvooruitzichten zijn gunstig.
Het feest gaat door.

In de vorige nieuwsbrief bent u uitgenodigd voor het zomerfeest. In tegenstelling tot wat in de uitnodiging staat vermeld, duurt het zomerfeest tot 20.30 uur.

Extra leuk voor de jonge kinderen tot en met groep 3 is de voorstelling De Reuzenieuwsgierige Reus. De voorstelling begint om 18.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

Afgelopen woensdag en donderdag hebben al 20 ouders zich bereid verklaard om te helpen. Heel mooi. De ouderraad kan op de avond zelf nog veel meer hulp gebruiken. Op die manier kunnen we wisselende begeleiding hebben bij de activiteiten, waardoor het voor iedereen een zomerfeest wordt.
Volgende week nemen we als school afscheid van ons overblijfteam. Eesje van Tuinen, Liesbeth Willemsen, Jeanette Lubberding en Gera Bouwman. Voor Eesje en Gera is dit afscheid een logisch moment om dat hun (jongste) zonen volgend schooljaar op het voortgezet onderwijs zitten. Liesbeth is nadat haar kinderen zijn afgezwaaid binnen het overblijfteam aangebleven. Jeanette Lubberding, oma van één van de kinderen van de school, zal op vrijdagen blijven meedraaien bij de tussenschoolse opvang.
We willen Eesje, Gera, Liesbeth en Jeanette ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet bij het overblijven op de school. We zullen dit volgende week niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In de eerste nieuwsbrief die in de laatste vakantieweek uitkomt, zullen we u verder informeren over tussenschoolse opvang nieuwe stijl.
We grijpen de verbouwing van de school aan om ons schoollogo te upgraden (zoals dat heet in mooi Nederlands). We willen de kinderen van de school daarbij betrekken. Dat doen we door middel van workshops. In deze workshops willen we kinderen enerzijds inspireren en anderzijds technieken aanleren die zij kunnen gebruiken voor het maken van een goed logo. Voor de workshopmiddag vrijdag 22 september zoeken we ouders met creatieve talenten of grafische kennis. Wanneer je denkt deze talenten te compenseren met een flinke dosis inspiratie en enthousiasme, ben je ook welkom. Vanuit de ouderavond hebben we al enkele ouders aangegeven talenten te hebben op dit vlak. Zij zijn al benaderd of worden binnenkort benaderd.

Na de workshops werken de kinderen hun logo verder uit in de groepen. Samen met twee grafische vormgevers (een ouder en de vormgever van het rapportfolio) zal de leerlingenraad enkele ontwerpen uitkiezen die als uitgangspunt gaan dienen voor het nieuwe logo. Interesse? Even een telefoontje of een mailtje naar Gert:
Op maandag 4 september is de vakantie afgelopen. Om 8.30 uur stappen we, kinderen, ouders en leerkrachten, samen het nieuwe schooljaar in. De opening zal in het teken staan van de afsluiting van renovatiefase I en de start van renovatiefase II. Meer informatie ontvangt u in de laatste week van de zomervakantie.

In de bijlage vind je de digitale flyer van de Zomerbieb! Op vijf woensdagmiddagen in de Zomervakantie wordt er van alles georganiseerd in de Bibliotheken van Colmschate en het Centrum.
Van dansen tot 3D- printen en van Donald Duck tekenen tot muziektheater, voor alle kinderen vanaf 4 jaar is er wel iets leuks te doen.
In de vorige MR heeft u kunnen lezen dat er komend jaar vacatures zijn binnen de personeelsgeleding van de MR. Toen is niet de procedure vermeld die gevolgd gaat worden. Bij deze.
  • De oudergeleding van de MR vraagt geïnteresseerde ouders om zich aan te melden voor 1 september aanstaande door een mail met motivatie te sturen naar
  • Wanneer er voor een vacante plek in de MR meer kandidaten aanmelden, organiseert de MR verkiezingen onder de ouders van De Sleutel volgens de afspraken die in het reglement van de MR beschreven staan.
  • Wanneer er voor vacante plekken steeds één kandidaat beschikbaar is, dan wordt deze kandidaat benoemd tot MR-lid als ware hij of zij gekozen.
  • We hopen de procedure voor 1 oktober af te kunnen ronden.
We horen graag van u!

Vriendelijke groet Marianne Giethoorn
Lunchtijd en onderwijstijd, bericht van de MR
Afgelopen schooljaar is de ouders gevraagd om te kiezen tussen het huidige schooltijdenmodel en het 5 gelijke tijden model. Ouders hebben daarbij gekozen voor het huidige model waarbij een aantal ouders aan de schooldirectie hebben gevraagd om iets te doen met de huidige lunchpauze. Namelijk het combineren van eten en onderwijs op hetzelfde moment wordt niet als ideaal gezien.
Vanuit de MR hebben we met een aantal vrijwilligers een observatie georganiseerd van de huidige schoolpauzes om met eigen ogen vast te stellen hoe de lunch verloopt. In totaal zijn 16 observaties uitgevoerd door 12 verschillende ouders. Hieronder een verkort verslag daarvan. Ben je benieuwd naar het volledige verslag of een toelichting: mail dan naar .

afscheid ineOp vrijdag 14 juli heeft de school afscheid genomen van Ine Dijkerman. Ine heeft ruim 25 jaar lesgegeven op De Sleutel. Ine is lange tijd het gezicht geweest van groep 3.

De schoolreizen en de schoolkampen zijn achter de rug. Deze zijn goed en gezellig verlopen. In de laatste schoolweken staan scholen altijd in het teken van afscheid nemen en opruimen. Dit schooljaar doen we er in verband met de renovatie nog een schepje bovenop.
In de groepen vieren veel leerkrachten hun verjaardag. Hou de groepsnieuwsbrieven in de gaten.
In week 28 (10 t/m 14 juli) ligt het accent op het afscheid van juf Ine.
In de laatste schoolweek vieren we traditioneel het afscheid van groep 8 op maandag en het zomerfeest op woensdag. In die week wordt er veel opgeruimd als opmaat voor de renovatie.
Op vrijdag 21 juli zijn alle kinderen de hele dag vrij in verband met opruimwerkzaamheden op school. U heeft hierover onlangs een mail ontvangen. Mocht u voor de ochtend geen opvang kunnen regelen, laat dat even weten. Dan vangen wij op De Sleutel uw kind(eren) op. ’s Middags waren de kinderen al vrij.
Ouders die afscheid willen nemen van juf Ine kunnen dat doen op vrijdagmiddag 14 juli. Eerder op de dag hebben de kinderen al afscheid genomen van juf Ine. Met het vertrek van Ine komt een einde aan een tijdperk Dijkerman op De Sleutel. Enkele jaren geleden is haar man Gerrit afgezwaaid. Ook de kinderen van Ine zijn hier naar school gegaan.
Later op de middag is er nog een receptie voor genodigden en gaat het team met Gerrit, de kinderen en kleinkinderen op school een gezellig hapje eten.

afscheind ine

tussenschoolse opvang
De manier waarop we de huidige tussenschoolse opvang regelen, doet een groot beroep op de leerkrachten. Zij worden namelijk ingezet bij de surveillance in de kleine en in de grote pauze. Daarmee voldoen we niet aan de arbeids- en rusttijden regeling voor onderwijzend personeel. Wanneer we overgegaan waren naar 5 gelijke tijden hadden we dit op een goede manier met het personeel kunnen oplossen. Binnen de huidige schooltijden lukt dit niet. Dat betekent dat we na de zomervakantie de tussenschoolse opvang van de grote pauze gaan uitbesteden en professionaliseren. Inmiddels lopen de gesprekken met pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Schalkhaar om de opvang na de zomervakantie rond te krijgen.

Op De Sleutel werken we met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Groepsplannen hebben betrekking op aanpassingen binnen het basisaanbod in een leerjaar. Binnen die basisondersteuning hanteren we drie aanpakken. Vaak worden deze aangeduid met één ster-, twee ster- en drie steraanpak. Tot nu toe administreerden we die aanpakken individueel in Parnassys. Deze waren dan samen met de gewone individuele handelingsplannen zichtbaar in het ouderportaal. Na de zomervakantie zijn alleen de individuele handelingsplannen via Parnassys in te zien. De overige plannen zijn vastgelegd in aanpakken die, wanneer van toepassing, met u in het startgesprek van het nieuwe schooljaar worden besproken.
Op vrijdag 14 juli krijgen kinderen het rapportfolio weer mee naar huis. De achterliggende periode is gewerkt aan eigen doelen die los staan van de daltonkernwaarden. In het rapportfolio vindt u ook het tweede rapport. Aan het eind van het schooljaar zijn er geen (kind-)oudergesprekken meer. Wanneer er aanleiding voor is zal de groepsleerkracht contact met u opnemen. Als u zelf dringende vragen of opmerkingen hebt, kunt u natuurlijk ook zelf contact zoeken met de groepsleerkracht. In de stargesprekken aan het begin van het nieuwe schooljaar is er ook gelegenheid om met de nieuwe groepsleerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind(eren).
Beste ouders en verzorgers van kinderen van basisschool De Sleutel,
Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van nieuwe leden voor de MR (Medezeggenschapsraad).

De MR van de Sleutel bestaat uit een oudergeleding (3 leden) en schoolgeleding (2 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.  Actuele thema's bij De Sleutel zijn o.a. ouderbetrokkenheid en de verbouwing van de school.

zomerfeest
Bijgaand vindt u de uitnodiging voor het traditionele zomerfeest op OBS de Sleutel.

Op veler verzoek de vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar. In verband met een lopende discussie binnen de MR over lunchtijd als onderwijstijd moet ik formeel nog een voorbehoud maken over de tweede week van de meivakantie. De uitkomst van deze discussie kan invloed hebben op het vakantierooster.

Vakanties
Herfstvakantie           23 oktober t/m 27 oktober 2017  
 Kerstvakantie              26 december 2017 t/m 6 jan 2018    
 Voorjaarsvakantie           26 februari t/m 2 maart 2018    
 Goede vrijdag en Pasen  30 maart  t/m 2 april 2018  
 Meivakantie              30 april t/m 11 mei 2018    
 Hemelvaart              10 t/m 11 mei 2018 (valt in meivakantie) 
 Pinksteren              21 mei =  2e pinksterdag    
 Zomervakantie              23 juli t/m 3 september 2018    

Piekdagen en studiedagen
30 oktober
8 januari
12 februari
28 juni
29 juni
pofront prikactie 27juni
Alle leerkrachten van De Sleutel zullen op dinsdag 27 juni meedoen aan de landelijke prikactie om de politiek op te roepen extra geld vrij te maken voor een beter salaris en minder werkdruk.
Dit betekent dat de lessen deze dinsdag een uur later beginnen, om 9.30 uur.
Meer informatie over de prikactie op De Sleutel vindt u hier.

Wie de leerkrachten wil ondersteunen kan de petitie ondertekenen op www.pofront.nl
ine dijkermanNa ruim 25 jaar verbonden te zijn geweest aan De Sleutel zal Ine met ingang van 1 september stoppen met haar werk als groepsleerkracht. Ine gaat genieten van haar pensioen. Ine is in 1991 begonnen als groepsleerkracht op onze school. Ine heeft in diverse groepen lesgegeven, maar is al heel lang het vaste gezicht van groep 3. Dat verdient natuurlijk een mooi passend afscheid. U ontvangt hierover later meer informatie over de feestelijke wijze waarop we met kinderen, ouders en team afscheid van haar willen nemen.
Net als voorgaande jaren zal De Sleutel weer meelopen met de Avondvierdaagse. Dit evenement zal plaats vinden op 15 t/m 18 mei. We hopen weer op veel reacties zodat het leuke en gezellige avonden zullen worden. De inschrijving komt binnenkort!
Om de avondvierdaagse goed te laten verlopen hebben wij echter hulp nodig van een aantal ouders. In eerste instantie zijn wij op zoek naar een persoon (of personen) die wil meehelpen bij de voorbereiding. Vanuit de de ouderraad van de Nicolaas zijn er 2 leden en Peter van der Horn en Hester de Wilde van De Sleutel zijn ook weer van de partij. Een derde persoon erbij zou heel prettig zijn.

De kinderen van groep 8 hebben dinsdag en donderdag ontzettend goed hun beste gedaan op de Route-8-eindtoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en de moelijkheidsgraad wordt al werkende afgestemd op het niveau van het kind. Na de vakantie zullen nog enkele kinderen de toets afmaken. Medio mei verwachten we de uitslag.
Deze uitslag is niet meer bepalend voor het schooladvies. Dat advies hebben ouders en kinderen al eerder ontvangen. Alleen wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. Dit zullen wij natuurlijk altijd doen in overleg met het kind en zijn ouders.

Zoeken op deze site