Het Kenniscentrum Dyslexie van Sine Limite organiseert i.s.m. Lexima een informatieavond voor ouders / verzorgers van leerlingen met dyslexie van de scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband. Graag willen we u hiervoor van harte uitnodigen.

Onze school gaat groenten en fruit eten in de ochtendpauze!
Gedurende schooljaar 2015-2016 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

Twee nieuwe stagiaires en twee PABO-studenten stellen zich aan u voor.ten gestart in de onderbouw:

Met ingang van 2 oktober heeft het Kindcentrum Schalkhaar een eigen website. We maken dan tevensook gebruik van onze nieuwe kindcentrum-emailadressen. Op die manier hopen en verwachten we dat ouders en belangstellenden ons gemakkelijker kunnen vinden.

Woensdag 30 september 2015 is groep 7 naar de IJssel gefietst voor het Uiterwaarden-project.
Na uitleg over het gebied en dat je niet tussen de koeien moet gaan rennen, zijn de kinderen in groepjes, onder begeleiding van de natuurouders, de uiterwaarden ingetrokken.

Inmiddels zijn bijna alle startgesprekken afgerond. Dit is het tweede schooljaar dat wij dit doen. We ervaren deze gesprekken als zeer waardevol. Het eerste contact tussen ouders en groepsleerkracht is gelegd en ook inhoudelijk kan er worden afgestemd tussen thuis en school . Hopelijk ervaart u deze gesprekken u als ouder ook als zinvol.

Maandag 7 september starten 3 derdejaars PABO-studenten van Saxion bij ons op school. Ze blijven tot 19 januari en komen iedere maandag en dinsdag. Van 14 december t/m 18 december is er een blokweek. De studenten doen ervaring op in groep 1, groep 4 en groep 8. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat Willem Drenth, vader van Koen uit groep 3, zich kandidaat heeft gesteld voor de oudergeleding van de MR. Omdat er maar een kandidaat is, zal Willem in principe zitting nemen in de raad. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit voor 11 september 2015 aangeven bij het secretariaat van de MR: . Willem Drenth zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen aan de ouders van de Sleutel.
Namens de MR, Marianne van Haren.

Vanwege het aftreden van enkele leden zoekt de ouderraad nieuwe ouders die zitting willen nemen in deze raad. Er hebben zich al een aantal belangstellenden gemeld. Maar om alle activiteiten te organiseren, kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. Heeft u interesse, neem dan even contact op met iemand van de huidige ouderraad of stuur een mailtje naar. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met een cursus dag in het kader van leerKRACHT en een Rots-en-Water-training zijn er de komende week een aantal vervangingen:

U heeft toen uw kind op school is begonnen via een e-mailbericht een inlogcode van Parnassys ontvangen. Met deze inlogcode kunt u gegevens van Parnassys (ons leerlingadministratiesysteem / ouderportaal) inzien en wijzigingen in uw adres- en contactgegevens doorgeven. Bovendien kunt u de e-mailadressen van de medewerkers van onze school zien.

Kinderboekenschrijver, dichter en zanger Erik van Os heeft maandagmiddag 31 augustus 2015 de opening van de schoolbibliotheek van de Sleutel opgeluisterd. Aan de hand van  een verhaal over dinosaurus Kees van Dijk vertelde, zong en las Erik van Os voor uit eigen werk.  

Juf Esther, meester Erwin en juf Judith volgen 9, 10 en 11 september een cursus voor het geven van rots-en-water-trainingen aan bovenbouw-leerlingen van basisscholen. (Zij worden op deze dagen, waar nodig vervangen).  Na deze cursus zullen deze leerkrachten ook een Rots- en Water- training in groep 6, 7 en 8 verzorgen. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Dit schooljaar zijn er twee nieuwe collega's begonnen. In dit artikel stellen zij zich aan je voor.Ruud Middeldorp die we nog kennen van vier jaar geleden toen hij hier stage heeft gelopen. en Marit Ranzijn die het werk van Josti Kistemaker heeft overgenomen als Intern Begeleider.
Wij wensen ze veel succes bij ons op school. En Karin Gieteling die bij ons op school komt als pedagogisch medewerker bij de 3+ groep.

Heeft u zich al ingeschreven voor de startgesprekken? Voor de ouders van de leerlingen van groep 2-8 hangen er intekenlijsten bij de lokalen. Voor de ouders van groep 1 is een startgesprek niet zinvol, omdat zij al een uitgebreide intake en/ of stand-van-zaken-gesprek hebben gehad. Het startgesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en). In dit gesprek kunt u aan de hand van het eerder ontvangen formulier informatie geven over wat uw kind.

 

Op 22 september organiseert de school een workshopavond, waarin leerkrachten iets vertellen over belangrijke ontwikkelingen op De Sleutel. We merken dat we op de gewone groepsouderavonden soms wezenlijke onderwerpen maar kort kunnen belichten. Daarnaast hebben we gemerkt dat de behoefte van ouders aan een algemene presentatie van leerkrachten over de groep in de loop der jaren afneemt. Sommige ouders hebben aangeven vooral naar de groepsouderavond te komen om kennis te maken met de leerkracht. Doordat we sinds vorig schooljaar met startgesprekken werken, heeft die kennismaking al plaatsgehad.

Met ingang van 1 augustus heeft Openbaar Primair onderwijs een nieuwe algemeen directeur. Yvonne de Haas volgt Jan Rensink op. Yvonne de Haas was tot voor kort voorzitter van College van Bestuur van stichting Atrium in Noord-Scharwoude, ook was zij voorzitter van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Kortom, iemand met de nodige ervaring op bestuursgebied op het terrein van onderwijs.
Jan Rensink heeft eerder dit jaar aangegeven dat hij de rest van zijn werkzame leven een uitdagende invulling wil geven aan het werken in een ontwikkelingsland. Jan Rensink is tot oktober nog verbonden aan OPOD.

 

 

In het onderwijs is het zo geregeld dat niet alleen personeel, maar ook ouders zeggenschap kunnen uitoefenen. Zij doen dat niet in een aparte raad, maar in een gezamenlijk orgaan met het personeel van een school, de MR. Deze uitzondering hangt samen met de specifieke pedagogische functie van de school. Bij onderwijs gaat het niet alleen om overdracht van kennis, maar ook om vorming en opvoeding van kinderen. Daarbij spelen zowel onderwijskrachten als ouders een grote rol. Het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen school en thuis.

In de raadsvergadering van juli heeft de politiek besloten dat er geen extra gelden vrijkomen voor de renovatie van De Sleutel. Het blijft bij de eerder genoemde €250.000. Naar aanleiding van het bezwaarschrift dat ons bestuur bij de gemeente heeft ingediend, wordt het bestuur en de gemeente gevraagd om tot een gezamenlijke analyse te komen  van renovatie-activiteiten gerelateerd aan de verantwoordelijkheden die aan de partijen zijn toebedeeld. Binnenkort is er overleg tussen de school en het bestuur hoe met deze situatie om te gaan. Hierin is ook een belangrijke rol voor de medezeggenschapsraad weggelegd. Wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u verder geinformeerd. 

 

 

In het kader van de nieuwe CAO zijn er en aantal wijzigingen waar u als ouder in meer of meerdere mate ook mee te maken krijgt.
Voorheen was het gebruikelijk dat een leerkracht die fulltime werkte zijn 1659 uren verdeelde over 39,2 schoolweken. In de nieuwe CAO gaan de leerlingen nog steeds 39.2 weken naar school maar leerkrachten 41.4 weken. Dit betekent dat het aantal uren die een leerkracht werkt verdeeld wordt over meer weken. Op deze manier hopen bonden en werkgevers dat de werkdruk in het onderwijs wordt teruggebracht. Wij werken dit schooljaar met twee leerling-vrije weken: de laatste week van de zomervakantie en de eerste week van meivakantie zijn voor leerkrachten gewone werkweken.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Maandsluiting groep 5 t/m 8 (ouders welkom)
vrijdag 05 juni 2020 Schoolkamp groep 8
dinsdag 09 juni 2020 Nationale Buitenspeeldag
woensdag 10 juni 2020 Schoolreis groep 1-2
vrijdag 12 juni 2020 Piekdag: alle kinderen vrij
vrijdag 19 juni 2020 Wenochtend: alle kinderen naar hun nieuwe groep
woensdag 24 juni 2020 Modderdag (IVN)
vrijdag 26 juni 2020 .00 Voorstelling groep 8 voor oudere broers-zussen-opa’s-oma’s-enz.
maandag 29 juni 2020 -
13:30 uur Afscheid groep 8
dinsdag 30 juni 2020 Voorstelling groep 8 (voor Sleutel-kinderen)
dinsdag 30 juni 2020

Zoeken op deze site