De MR heeft 28 juni voor het laatst dit schooljaar overleg gehad. Er zijn afspraken gemaakt met de schoolleiding over het raadplegen van de ouders m.b.t. gelijke-dagen-model. De school zorgt voor goede informatie en er komt een enquête om te stemmen over het voorstel om gelijke tijden vanaf het schooljaar 2017/2018 in te voeren. De oudergeleding van de MR heeft een neutraal standpunt. Dat wil zeggen dat de MR de uitslag van de stemming overneemt. Wanneer uit de ouderraadpleging een positief oordeel komt over 5 gelijke tijden, dan stemt de MR-oudergeleiding in met het voorstel van de directeur. Wanneer uit de ouderraadpleging blijkt dat de meerderheid van ouders de huidige schooltijden wil handhaven, zal de MR-oudergeleding niet instemmen met het voorstel. Daarnaast vindt de MR het belangrijk dat goed gekeken wordt naar de redenen van ouders om voor of tegen de gelijke tijden te stemmen. De enquête is in het najaar. Vul als ouder dus goed de redenen in waarom je voor of tegen bent.

Daarnaast hebben we de schooljaarplanning 2016/2017 besproken en hier positief over geadviseerd. De schoolleiding heeft een evenwichtige jaarplanning gemaakt met logische dagen om studiedagen en piekdagen in te plannen. De etappe vanaf de april/meivakantie naar de zomervakantie is volgend jaar lang. De schoolleiding heeft daarom 1 week meivakantie (eind april) ingepland en 1 week vrij in de week van Hemelvaart (eind mei). Dat breekt het lange stuk voor de kinderen. De schooljaarplanning staat ook in deze nieuwsbrief.

Ook het schooljaarplanning 2016/2017 is behandeld. De school wil volgend jaar accenten blijven leggen op bijvoorbeeld lezen, talentontwikkeling en 21th century skills als onderdeel van de Dalton principes. Het team heeft dit jaar de ambitie ingezet om deze principes sterker te moderniseren. De MR juicht deze vernieuwing toe en heeft afgesproken met de schoolleiding om volgend jaar de doorontwikkeling van de 21th century skills met elkaar te volgen.

Over de huisvesting helaas nog geen nieuws. We verwachten in juli een uitspraak van de rechtbank. Als de school iets hoort, worden de ouders zo snel mogelijk geïnformeerd. (Noot van de directie: bij het verschijnen van de nieuwsbrief heb ik van mijn directeur-bestuurder vernomen dat de gerechtelijke uitspraak over de renovatie van onze school weer op zich laat wachten. Wordt vervolgd)

Heeft u nog vragen over het werk van de MR, wilt u iets kwijt over het beleid van de school of heeft u een leuk idee, schroom niet om de MR te informeren. Via of via de MR-leden (zie website). Goede zomervakantie gewenst.
Arjen Jansen, voorzitter MR De Sleutel.