2015 07 boosDe politiek heeft gesproken. Het renovatiebudget voor onze school wat door de gemeente ter beschiikking wordt gesteld, blijft steken op €250.000. Voor De Sleutel is dit ronduit teleurstellend. We hebben er alles aan gedaan om het besluitvormingsproces te beïnvloeden: de brief van de MR aan de raadsfracties en de wethouder, de petitie met bijna 1000 handtekeningen, de actie bij De Lindeboom, inspreken in de gemeenteraad, de gesprekken voor en achter de schermen.

Na de vakantie kijken we met directie, oudergeleding en personeelsgeleding van de MR en met het bestuur naar de manier waarop wij met deze situatie om zullen gaan. Dat er iets aan het gebouw moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Maar wie gaat dat betalen …? Er loopt nog een juridische procedure. Uitkomst: het einde van de zomer / begin van het najaar.