2015 07 startIn de tweede en derde schoolweek vinden de startgesprekken tussen ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten plaats. In deze gesprekken wordt u in staat gesteld om uw kind aan de nieuwe leerkracht ‘uit te leggen’.

Natuurlijk vindt tussen leerkrachten onderling ook een overdracht plaats (zowel mondeling als schriftelijk), maar in het startgesprek kunt u aangeven wat u belangrijk vindt dat de leerkracht moet weten. Verder is het een mooi kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht. Met klem willen wij u wijzen op de mogelijkheid om te allen tijde een afspraak te maken met de leerkracht over uw zoon of dochter, als u dat nodig vindt. Zeker wanneer het om zaken gaat, die u liever niet in het bijzijn van uw kind met de leerkracht wilt bespreken. De groepsleerkracht van uw kind zal overigens ook contact met u zoeken wanneer daar aanleiding toe is.

U bent gewend dat u aan het begin van  het schooljaar informatie ontvangt over de groepen tijdens de groepsouderavonden. Volgend schooljaar willen we op een andere manier informeren over wat er op onze school speelt. We willen dat doen door middel van het organiseren van een workshopavond. In een workshop staat één onderwerp centraal en is er de gelegenheid om wat dieper op bepaalde zaken in te gaan. Het kan zijn dat we voor enkele groepen de groepsouderavond in stand houden in verband met het specifieke karakter van deze groep. Mogelijke onderwerpen voor de workshopsavond zijn: onderwijs aan begaafde leerlingen, omgaan met dyslexie, CITO-toetsen, spellingsdidactiek, pesten, enz. In principe worden de workshops verzorgd door de leerkrachten van de Sleutel en kunt u intekenen op onderwerpen die uw interesse hebben. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie.