goochelprojectDe tweede leerlijn projectgroep heeft het schooljaar afgesloten met een goochelproject.

Maandagavond heeft groep 8 op spetterende wijze afscheid genomen van onze school met de musical De Lachfactor. We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes en plezier in het voortgezet onderwijs. Met het afscheid van deze leerlingen zwaaien we ook enkele ouders die lange tijd actief geweest zijn voor onze school. Heel erg bedankt voor deze inzet.  
De laatste woensdag van het schooljaar stond traditiegetrouw in het teken van het zomerfeest. We denken wel eens dat de hectiek die dit feest met zich meebrengt in de laatste schoolweek niet altijd de meest gelukkige is. Maar elk jaar vinden we het een mooi moment om de vakantie in te luiden en om elkaar, ouders, leerlingen en leerkrachten, op een informele wijze te ontmoeten. Iedereen die meegeholpen heeft om dit feest tot een succes te maken heel erg bedankt.

2015 07 boosDe politiek heeft gesproken. Het renovatiebudget voor onze school wat door de gemeente ter beschiikking wordt gesteld, blijft steken op €250.000. Voor De Sleutel is dit ronduit teleurstellend. We hebben er alles aan gedaan om het besluitvormingsproces te beïnvloeden: de brief van de MR aan de raadsfracties en de wethouder, de petitie met bijna 1000 handtekeningen, de actie bij De Lindeboom, inspreken in de gemeenteraad, de gesprekken voor en achter de schermen.

Op 17 augustus begint de school weer. We willen dan met ouders, kinderen en leerkrachten het schooljaar openen op het grote schoolplein. Daarna kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) nog even met hun kind(eren) naar de klassen. Daarna beginnen de lessen.

De eerste schoolweken noemen we op school de gouden weken. In die weken wordt er in het kader van groepsvorming extra aandacht besteed activiteiten op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, elkaar (beter) leren kennen veelal in een speelse setting.

 

 

2015 07 startIn de tweede en derde schoolweek vinden de startgesprekken tussen ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten plaats. In deze gesprekken wordt u in staat gesteld om uw kind aan de nieuwe leerkracht ‘uit te leggen’.

Momenteel lopen er twee acties voor een nieuw schoolgebouw.

  1. De petitie (handtekeningenactie)
  2. De hoorzitting van Quo Vadis en OPOD waarin zij de gemeente ter verantwoording roepen inzak gedane beloftes met betrekking tot renovaties van De Sleutel in Schalkhaar en De Dolfijn te Okkenbroek.

Er zijn al heel wat handtekeningen binnengehaald, zowel schriftelijk als digitaal. We hopen de 1000 te halenl. Ouders van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en enkele andere vrijwilligers lopen met dee handtekeningen actie langs de deuren (in Schalkhaar). Super!

Vandaag (3 juni 2015) hebben wij een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Deventer gestuurd.
Hierin vragen wij aandacht voor de financiële problemen rond de vernieuwing van ons schoolgebouw.

De formatie en de groepsindeling wordt op vrijdag in de voorlaatste schoolweek bekend gemaakt. Dit is een afspraak tussen alle OPOD-scholen.

Met betrekking tot de groepsindeling kunnen we nu al wel aangeven dat we volgend schooljaar in de ochtenden met acht homogene groepen gaan draaien. ’s Middags werken we vanaf groep 6 met combinatiegroepen. Daarbij continueren we de bestaande combinatiegroepen. Dat houdt in dat we volgend jaar ‘s middags werken met een combigroep 6-7 en een groep 7-8. Deze groepen ontvangen 's ochtends de instructies voor de basisvakken en werken aan de weektaak. 's Middags wordt er dan gewerkt aan de wereldoriënterende vakken en aan de creatieve vakken.


De laatste weken tot de zomervakantie staan weer boordevol activiteiten. Hieronder even een korte opsomming met een korte toelichting:
-    16 juni schoolreizen en kleuterfeest:
Groep 3 en 4 gaan op schoolreis naar Dierenpark Amersfoort (U ontvangt hier maandag meer informatie over)
Groep 5 en 6 gaan op schoolreis naar Dolfinarium Harderwijk (U ontvangt hier maandag meer informatie over)
Groep 1 en 2 blijven deze dag op school en vieren het kleurfeest met het thema ‘Indianen’. De leerlingen van groep 7 helpen met de begeleiding.

In de laatste schoolweek komt er nog een nieuwsbrief uit.
U ontvangt dan ook het activiteitenoverzicht voor het komende schooljaar.
Hierin staan ook de vakanties en de studiedagen vermeld.

De Sleutel is ernstig teleurgesteld over het voorstel van de gemeente om slechts €250.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van ons gebouw.
Afgezien van het feit dat dit bij lange na niet genoeg is voor wat wij als school nodig hebben, komt de gemeente eerder gedane beloftes niet na. Er is namelijk steeds gesproken over een renovatiebudget van €805.000. Daarnaast wordt er ook nog eens met twee maten gemeten:

  • Sommige scholen waarvoor de renovatie op ongeveer hetzelfde gepland hebben deze naar voren geschoven en het totale renovatiebudget gewoon ontvangen.
  • Op meerdere wijken in de stad investeert / investeerde de gemeente fors in mooie nieuwe schoolgebouwen: de Rivierenwijk, Borgele, Keizerslanden, de Vijfhoek.

Tenslotte zijn een aantal regelingen uitgesteld in het kader van de aanstaande renovatie van De Sleutel uitgesteld omdat het logischer was om dergelijke investeringen tegelijk met de verbouwing van de school te doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het project Frisse Scholen waarmee een bedrag van €85.000 is gemoeid. Zie ook het artikel uit de Stentor uit de bijlage. Dergelijke uitgestelde investeringen dreigt de school nu mis te lopen.
Wanneer u net als ons vindt dat de gemeente haar beloftes moet nakomen, teken dan de petitie op onderstaande link:  http://petities.nl/petitie/renoveer-basisschool-de-sleutel-in-schalkhaar

 teken de petitie

De school is de komende twee weken gesloten. Na deze meivakantie beginnen we aan het laatste stuk van het schooljaar. Altijd een drukke periode met veel leuke festiviteiten. Op school beginnen op 22 mei de SEO-weken met als thema Wensen en Dromen. ’s Avonds barst dan het dorpsfeest Schalkhaar Life los. Kortom, direct na de vakantie is er al weer heel veel te doen. Maar ook daarna zijn er diverse activiteiten. Zie hiervoor ook de agenda hierboven.

Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de soap rond de renovatie van de Sleutel. In 2013 hebben we ons eerste renovatieplan ingeleverd, zoals dat stond aangegeven in de het integraal huisvestingsplan 2012 – 2017 voor scholen. Door een conflict tussen de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente zijn de plannen steeds uitgesteld. In de winter zijn de gesprekken tussen de verschillende partijen weer op gang gekomen.

De gemeente heeft ons bestuur uiteindelijk gevraagd om met een nieuw plan te komen gericht op de aanpassingen en verbeteringen van het gebouw die in technische zin en in het kader van schoolveiligheid noodzakelijk zijn. Het bestuur van OPOD waar wij deel van uitmaken heeft aangegeven om bovenop de gelden die vanuit de gemeente komen een aanvullend budget voor de Sleutel beschikbaar te stellen om verdere onderwijskundige aanpassingen te kunnen doen.

Het voorstel van het college van B & W van € 250.000 voor de renovatie voor onze school komt bij lange na niet in de buurt van het plan dat wij hebben ingediend en wat nodig is om het hoogst noodzakelijke te financieren. Wanneer de raad instemt met het voorstel van de gemeente zal de directeur-bestuurder van OPOD door middel van een rechtszaak de gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheden in deze. Als school zullen we vanuit de MR ons ongenoegen uiten richting de wethouder van onderwijs. Verder beraden wij ons op meer ludieke acties om media-aandacht te krijgen. Deze zullen als het nodig is snel na de meivakantie plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden.

Vandaag of morgen zal de Stentor aandacht besteden aan het bovenstaande. Ook de situatie in Okkenbroek, waar men in hetzelfde schuitje zit, komt dan aan de orde. Dondermiddag ben ik hierover op radio Deventer geïnterviewd. (Zodra er een link beschikbaar is van radiogemist, zal ik u deze doorsturen).

 U bent van ons gewend dat u schoolfoto's die gemaakt worden van schoolactiviteiten via de website kunt bekijken. We hebben besloten vanaf nu anders te gaan doen naar aanleiding van discussie in de werkgroep social media & privacy. Foto’s van schoolactiviteiten kunt u bekijken via een link naar een afgeschermd picasa-album. Deze link ontvangt u via de mail. Op die manier zijn foto's van schoolactiviteiten niet meer rechtstreeks te zien voor derden. Om de website aantrekkelijk te houden worden er natuurlijk nog wel foto's geplaatst. Deze foto's zullen meer een overzicht bieden van de activiteit als geheel.
Tegelijk met deze nieuwsbrief hebben de ouderz een link ontvangen voor de paasfoto's en de foto’s van de koningsspelen van de onderbouw.  

Gerard Nije Bijvank, oud-directeur van de Nicolaasschool, is afgelopen zondag overleden. Gerard leed al enige tijd aan de ziekte leukemie. Gerard was ruim 26 jaar directeur en was op vele gebieden actief in het dorp. Hij heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de totstandkoming van het Kindcentrum Schalkhaar, waar onze school ook deel van uit maakt.
In een overvolle kerk is er vandaag afscheid genomen van Gerard. De crematie heeft daarna in besloten kring plaatsgevonden.

De meivakantie staat voor de deur, tijd voor een korte update van de MR. Momenteel zijn we met flink wat onderwerpen aan de slag. De bestuurlijke fusie tussen DAM (Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen) en OPOD (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer), de nieuwe CAO, evaluatie van het continu rooster, de huisvesting van De Sleutel, de effecten van het passend onderwijs, de begroting: op al dit soort punten levert de MR namens de ouders en het personeel inbreng op het schoolbeleid.  

In het extra lange Pinksterweekend van 22-25 mei viert Schalkhaar feest: Schalkhaar Life!
Ook dit jaar staan er weer veel kids-activiteiten op het programma.  
Nieuwsgierig? Klik op de volgende link voor het Schalkhaar Life 2015 journaal:   https://youtu.be/2uJSsVBfeUs
Vanuit de organisatie van Schalkhaar Life! doen wij hierbij graag een oproep om als vrijwilliger te helpen tijdens het weekend bij de diverse kids-activiteiten.
Vind je het leuk om te helpen bij de diverse kinderactiviteiten meld je dan aan via de mail 

Bijgaand vindt u een brief van de Godsdienstig VormingsOnderwijs (GVO)-docent juf Myrthe. Hierin geeft zij informatie over de lessen die zij geeft. Juf Gerrie, die de lessen Humanistisch VormingsOnderwijs (HVO) verzorgt, is al enige tijd uit roulatie in verband met een ontsteking in haar bewegingsapparaat. Ouders van de huidige groep 5 en 6 hebben enige tijd geleden al een bericht gehad voor opgave voor de lessen GVO of HVO. Wanneer u wilt dat uw kind deze lessen bezoekt moet u het opgaveformulier even sturen naar

Op dinsdag 31 maart is Jennifer Kamman, leerkracht van groep 5/6, bevallen van een zoon. Hij heet Lucas. Moeder en zoon maken het goed. Wij wensen Jennifer, haar man Rob, en Ian heeft veel geluk met hun zoon en broertje.
Indien u een kaartje aan haar wil sturen, dan kunt u het op school afgeven. Wij zorgen er dan voor dat het wordt doorgestuurd.

De acties van de leerlingenraad, het KIKA-schoolvoetbaltoernooi en de KIKA-koffie-corner, zijn in volle gang. Het lijkt er op dat de leerlingen met het voetballen veel sponsorgeld gaan ophalen voor KIKA. Er wordt veel gescoord en dat is in dit geval letterlijk goed voor het goede doel. Het slechte weer gooit wat roet in het eten bij het voetballen, waardoor de leerlingenraad het wedstrijdschema al een aantal keren heeft aan moeten passen. We hopen dat de finales gewoon op donderdag 9 april gespeeld kunnen worden..  

Zoeken op deze site