Afgelopen woensdagmiddag heeft de herdenkingsdienst plaatsgevonden van Bo Minnée. Bo was een oud-leerling van onze school en is de zus van Rynnt uit groep 7. Het was een heel bijzondere middag, waarin vrolijke, humorvolle, muzikale en natuurlijk ook verdrietige herinneringen aan Bo centraal stonden. In manege Reilink, waar het samenzijn werd gehouden, waren veel kinderen en ouders van De Sleutel aanwezig. Oud-klasgenoten zongen het afscheidslied van de eindmusical, dat met het overlijden van Bo een heel andere betekenis kreeg. De leerlingen van groep 7 hebben op grote lakens verftekeningen, tekstjes voor Bo gemaakt. Deze lakens hingen tegen een manegewand.

Cas de Kruijf, die samen met een leerling van het Roessink voorleeskampioen van Deventer is geworden, kwam in de regionale ronde van de voorleeswedstrijd net te kort. Deze ronde vond dinsdagavond plaats in het Holstuhus in Olst. Cas heeft in ieder geval veel indruk gemaakt met zijn authentieke presentatie. In de maandkrant InSchalkhaar, die deze week is verschenen, staat een interview met Cas gemaakt door twee klasgenoten.
Cas, goed gedaan en inderdaad: Hop, hop, hop, Cas is top!
Op maandagavond 14 april is er een interessante ouderavond over het belang van spelen en spelontwikkeling van het (jonge) kind. De avond is bedoeld voor ouders van leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Natuurlijk zijn ook andere ouders welkom. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deze avond.

In de week van 7 t/m 11 juli a.s. vindt in Schalkhaar weer het zomerdagkamp plaats voor de basisschool-kinderen van Schalkhaar. De inschrijfmiddag hiervoor is op woensdag 26 maart van 11.30-12.30 in de aula van onze school. Het inschrijfformulier en het automatisch incasso formulier zijn hieronder te downloaden.
Met vriendelijke groet,
Maroeska Keizer

Gezocht: 3 enthousiaste ouders voor mede organiseren van straatspeeldag
Op woensdag 11 juni 2014 is de jaarlijkse straatspeeldag. Op deze dag zal de Sleutel samen met de Nicolaasschool een straatspeelochtend organiseren.
Om deze ochtend tot een groot succes te laten worden is de inzet van drie gedreven en enthousiaste ouders noodzakelijk. Samen met ouders van de Nicolaasschool bedenkt u leuke spelletjes voor de groepen 1 / 2, groepen 3 / 4 en de groepen 5 / 6 / 7. Hiervoor zullen een paar vergaderingen noodzakelijk zijn. De eerste vergadering is op maandag 7 april as. om 20.00 uur bij de Nicolaasschool.
Geïnteresseerde ouders kunnen zich melden bij: Arno Hilberink, groepsleerkracht groep 6,
e-mail:
Gezocht: Lid verkeerscommissie
De verkeerscommissie van de Schalkhaarse scholen de Sleutel en de Nicolaasschool houdt zich bezig met diverse thema’s rondom verkeersveiligheid rondom beide scholen. Te denken valt aan het helpen bij de organisatie rondom de jaarlijkse praktijkexamen verkeersveiligheid, mede (helpen) organiseren van de straatspeeldag, meedenken over oplossingen rondom verkeersveiligheid rondom de scholen.
Wat betreft de tijdsinvestering kunt u denken aan vier vergaderingen per schooljaar. Daarnaast wordt u ingezet om één van de genoemde onderwerpen verder uit te voeren.
In verband met uitbreiding van activiteiten zoeken we naar één of meer enthousiaste ouders.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen een mail sturen naar
Gezocht: scheidsrechters en begeleiding team
Op woensdag 9 april a.s. vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi Wijk 6 plaats. Dit vindt plaats op sportcomplex 'de Horsterhoek' in Schalkhaar.
Voor dit toernooi zoeken we nog ouders die het leuk vinden om scheidsrechter te zijn. Ook wanneer u het interessant vindt om te helpen bij de begeleiding van een team, kunt u dit aangeven.
Meer informatie of opgeven bij de groepsleerkrachten van groep 6, 7 en/of 8.
De groepen 7 en 8 zijn vorige week niet meegenomen in de luizencontrole. Deze groepen worden maandag 10 maart gecontroleerd. Verder vindt er maandag een hercontrole plaats in de groepen 2 en 5. In deze groepen is bij de afgelopen controle hoofdluis gesignaleerd.
Op maandag 10 februari was het weer zo ver: de jaarlijkse gel-wedstrijd!
Het kind of de kinderen met het meest bijzondere gel-kapsel wint en gaat naar huis met een prachtige bokaal.
Dit jaar is de gel-wedstrijd gewonnen door Sadi en Yara uit groep 5!
Van harte gefeliciteerd!
Hier kun je ook de foto's van alle andere deelnemers en van de jury zien.

De klassenact deze maandag werd deze keer uitgevoerd door groep 4. Zij hebben ons laten horen dat ze al heel goed zijn in de tafels. Ze hebben de tafels niet zomaar opgedreund, ze hebben de tafelrap laten horen!

Juf Esther heeft tijdens de weekopening laten zien waar groep 8 al een tijdje mee bezig is: zelf vulkanen maken! Op het podium liet ze zien dat de vulkanen ook echt kunnen uitbarsten!

Volgende week maandag starten er twee LIO-ers bij ons op school, te weten Simone Tijs (groep 3)  en Suzanne van Mierlo (groep 2). LIO-ers (leraren in opleiding) zijn vierdejaars studenten die in deze stage leren zelfstandig het onderwijsproces op zich te nemen.  Beide studenten lopen al een tijdje rond op de Sleutel en zijn dus geen onbekenden op onze school. Van hen wordt verwacht dat ze in de loop van deze stage alle taken uit kunnen oefenen die bij het werk van een leerkracht horen. Natuurlijk zijn de huidige leerkrachten nauw bij dit proces betrokken. Omdat groep 3 een behoorlijk grote groep is, zal Ine gedurende de gehele stage actief blijven in en om de groep. Anja zal zich vooral richten op het werken met kleine groepjes leerlingen uit groep 1 en 2. Ook zal zij meer tijd krijgen voor haar taak als onderbouwcoördinator. We wensen Simone en Susanne een leerzame LIO-tijd op de Sleutel.

Het dochtertje van juf Judith is de afgelopen weken twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een ernstige verkoudheid. Voor pasgeborenen kan een verkoudheid gevaarlijk zijn, zeker wanneer de verkoudheid op de longen slaat. Dit was het geval bij Lois. Gelukkig gaat het nu de goede kant uit en breekt voor Judith en haar gezin de tijd van genieten aan.

Met Piet Roosen, onze conciërge, gaat het niet vooruit. Piet heeft eind december voor de tweede keer een knieoperatie ondergaan. De klachten zijn echter nog steeds niet verdwenen. Heel vervelend, ook omdat Piet bezig is met zijn laatste jaar op de Sleutel. Piet gaat namelijk met ingang van volgend schooljaar met pensioen. We hopen dat Piet letterlijk snel weer op de been is. Bennie Teunissen, onze inval-conciërge, zal tot de voorjaarsvakantie op de Sleutel werkzaam zijn. We bedanken Bennie hartelijk voor zijn tomeloze inzet! Na de voorjaarsvakantie wordt inval van Piet op een andere manier geregeld.
De leerlingen van groep 8 moeten volgende week aan de bak. Op dinsdag, woensdag en donderdag vindt namelijk de Cito-eindtoets plaats. In de ochtenden zal er in groep 8 nog geconcentreerder en harder gewerkt worden als op andere dagen. De Cito-eindtoets wordt momenteel gebruikt als ondersteuning bij de totstandkoming van het schooladvies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de toets ook gebruikt om eindopbrengsten van scholen te monitoren en met elkaar te vergelijken. We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes bij het maken van hun eindtoets!
Maandag 3 maart krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. In de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie vinden de (rapport)gesprekken plaats. Voor ouders met een kind in groep 1 die langer dan drie maanden op school zit, zijn er ook gesprekken. Met ouders van kinderen die pas gestart zijn, wordt op een ander moment een gesprekje gevoerd.
De gemeenschappelijke gespreksavonden zijn op donderdag 6 maart en op dinsdag 11 maart. Wanneer u een gesprek wenst, kunt u dit aangeven op de gespreksoverzichten die van 18 februari t/m 24 februari  in de grote zaal hangen. Dat is dus anders dan u voorheen gewend bent, maar het is (nu nog) de meest eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat gesprekken met verschillende kinderen uit één gezin op elkaar aansluiten. We willen de gesprekken in de nabije toekomst graag digitaal plannen. Nu nog even ouderwets.
Sinds maandag hebben we een volgende stap gezet in het scheiden van afval op school. Naast de papierbakken en de restafvalbak in de klassen is er op diverse plekken in de school  een ‘verzamelstation’ voor plastic, drinkkartonnetjes en gft-afval. Maandag hebben de groepen 5 en 6 een gastles gehad van een vrijwilliger van de Ulebelt over het belang van het scheiden van afval. Ook in veel andere groepen zal hier in de lessen natuuronderwijs aandacht aan worden besteed. Ook u als ouder kunt een positieve duit in het zakje (uh … trommeltje) doen door uw kind(eren) eten en drinken mee te geven dat niet verpakt is in wegwerpverpakking. Veel ouders geven al drinkbekers mee. Ook zien we al regelmatig dat kinderen hun eten verpakt hebben in fruitbakjes en broodtrommels in plaats van plastic zakjes. Dat is prettig en goed voor het milieu!
Van 22 januari tot 1 februari heeft de Sleutel mee gedaan aan de nationale voorleesdagen. In de klassen waren voorleesgasten uitgenodigd: van vaders en moeders tot andere juffen en (oud) meesters. Met wat drinken en een koekje hebben de kinderen ontspannen geluisterd naar de verhalen die hen verteld werden. Wat is voorlezen leuk!
Zowel op school als thuis is voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Het leesplezier wordt vergroot en het heeft ook een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Op de volgende site staan voorleestips om er een speciaal en vooral leuk voorlees-kwartiertje van te maken: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips.html

Op vrijdag 25 januari jl. is het feest van het 10-jarig bestaan van de BSO Schalkhaar gevierd. De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben dit feest opgeluisterd met leuke voorstellingen en een tentoonstelling. De BSO Schalkhaar is sinds 1 januari jl. opgegaan in het Kindcentrum Schalkhaar. In het Kindcentrum Schalkhaar werken de Nicolaas en de Sleutel nauw met elkaar samen en voeren ze samen de regie om te komen tot dag-arrangementen voor kinderen van 2 t/m 13 jaar van 7.30 uur tot 18.00 uur. Daarbij staat de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord centraal. Momenteel zijn de buitenschoolse opvang en de bredeschool-activiteiten bij  het Kindcentrum Schalkhaar ondergebracht en wordt er intensief samengewerkt met de kinderopvang organisaties Kiekeboe en Spring in ’t Veld.
Het afgelopen jaar heeft het team zich verdiept in de verschillende methodes met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij hebben de keus gemaakt om Goed Gedaan! aan te schaffen. Goed gedaan! is een lesmethode waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien is Goed gedaan! leuk voor de kinderen. Dat motiveert!

Januari en februari zijn op veel scholen in Nederland waarin diverse citotoetsen worden afgenomen. Dat is op de Sleutel niet anders. Vanaf groep 2 wordt op gezette tijden druk getoetst. Deze toetsen gebruiken wij om de ontwikkeling van kinderen door de jaren heen te volgen en om te kijken of de kwaliteit van ons onderwijs voldoet. De toetsen van Cito zijn landelijk genormeerde toetsen.  Volgende week ontvangt u een e-mail met een toelichting van de gewijzigde normering van enkele Citotoetsen. Een afwijkende score op een citotoets in vergelijking met de vorige citotoetsen zou dus verklaard kunnen worden uit die andere, strengere normering.
Geachte ouders en andere lezers, In de overgangsperiode vanaf mijn afscheid van vele leuke mensen tot nu toe kwam ik Coach4You tegen. Een organisatie die kinderen in de overstap naar het voortgezet onderwijs ruim een jaar lang,  wekelijks een steun wil geven door vrijwillige coaches te koppelen aan kinderen, die het, kort gezegd, heel lastig vinden om in het voortgezet onderwijs een goed plekje te vinden op school en/of in de sociale omgeving. Ik ga dat opzetten voor kinderen uit de gemeente Deventer. Ik roep mensen op die interesse hebben in die leeftijdsgroep, een luisterend oor hebben en het leuk vinden gesprekken aan te gaan met kinderen en met hen te bespreken wat ze tegen komen en hoe erop te reageren.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Tweede Pinksterdag: alle kinderen vrij
maandag 01 juni 2020 Maandsluiting groep 5 t/m 8 (ouders welkom)
vrijdag 05 juni 2020 Schoolkamp groep 8
dinsdag 09 juni 2020 Nationale Buitenspeeldag
woensdag 10 juni 2020 Schoolreis groep 1-2
vrijdag 12 juni 2020 Piekdag: alle kinderen vrij
vrijdag 19 juni 2020 Wenochtend: alle kinderen naar hun nieuwe groep
woensdag 24 juni 2020 Modderdag (IVN)
vrijdag 26 juni 2020 .00 Voorstelling groep 8 voor oudere broers-zussen-opa’s-oma’s-enz.
maandag 29 juni 2020 -
13:30 uur Voorstelling groep 8 (voor Sleutel-kinderen)
dinsdag 30 juni 2020

Zoeken op deze site