Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 zijn er in het kader van het portfolio de volgende contactmomenten tussen ouders en school:

Startgesprek:
Aan het begin van het schooljaar (augustus –september) vinden er startgesprekken tussen ouders en leerkrachten. In een startgesprek spreken ouders en leerkrachten verwachtingen naar elkaar uit voor het komende schooljaar. Dit is een uitgelezen moment voor ouders om bijzonderheden over hun kind met de leerkrachten te delen. In dit gesprek kan ook specifieke informatie over de thuissituatie van het kind aan de orde komen.
Dit jaar zijn de startgesprekken op donderdag 28 augustus en op dinsdagavond 2 september.

Ouder-kind-gesprekken:
In een ouders-kind-gesprek doet het kind verslag van de wijze waarop hij of zij aan zijn portfoliodoel heeft gewerkt. De leerkracht heeft in dit gesprek een begeleidende rol. Ouders worden in dit gesprek geïnformeerd door het kind en zijn in die zin vooral toehoorder. Naast terugblikken kan het ouders-kind-gesprek ook gebruikt worden om vooruit te kijken:  aan welke doel(en) wil het kind de komende tijd werken.
Per schooljaar worden twee ouders-kind-gesprekken gepland. De eerste gespreksronde vindt plaats in de periode na de herfstvakantie tot eind november. De tweede ronde gesprekken zal gehouden worden in februari en maart. Deze gesprekken vinden in principe ’s middags plaats. Voor bovenbouwgroepen kan uitgeweken worden naar de vroege avond.      

Overige gesprekken:
Zoals al eerder aangegeven vervallen met de invoering van het portfolio de zogenaamde 10-minutengesprekken. Wanneer er aanleiding toe is, vinden er gesprekken plaats over uw kind met betrekking tot de sociaal emotionele of de cognitieve ontwikkeling met u door te spreken. Daarbij kan het initiatief bij de groepsleerkracht liggen, maar ook bij u als ouder.
Meer informatie over het werken met een portfolio vindt u in de aparte bijlage ‘Portfolio op de Sleutel’.