Afgelopen maandag heeft het team van de Sleutel een uitgebreide training ontvangen in het voeren van gesprekken met kinderen. Deze gespreksvaardigheden gaan we inzetten bij het werken met een portfolio. In een portfolio laat een kind onder andere zien aan welke doelen hij of zij de achterliggende periode gewerkt heeft en op welke manier het hem of haar gelukt is om deze doelen te bereiken. Dit sluit nauw aan bij de nieuwe ontwikkelingen in de daltonwereld, waarin reflectie met kinderen een belangrijk thema is. In gesprekken met de leerkracht leert het kind zijn eigen doelen te stellen en wordt een plan gemaakt om deze doelen te bereiken.
Met het werken met een portfolio willen we kinderen eigenaar maken van hun leerproces. Op die manier wordt een portfolio meer dan een map met leerlingenwerkjes, maar heeft het een plek in het totale onderwijs. Afgelopen maandag, tijdens de studiedag, hebben 11 leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6, die zich hiervoor hadden aangemeld, ons geholpen om met hen te oefenen in het voeren van een portfoliogesprek. De leerlingen hebben hiervoor als een bedankje een cadeaubon ontvangen.  
Omdat de hierboven beschreven werkwijze een wezenlijke verandering betekent van ons daltononderwijs, gunnen we ons dit schooljaar de tijd om ons verschillende nieuwe leerkrachtvaardigheden eigen te maken, producten te ontwikkelen om het portfolio concreet vorm te geven. Een boeiend proces, waarvan we u regelmatig in de nieuwsbrief verslag zullen doen. Uiteindelijk willen we u tijdens een informatieavond in 2014 informeren over het werken met een portfolio op de Sleutel.