Na zes lange en voor Nederlandse begrippen zonnige weken zijn we maandag letterlijk het schooljaar binnengestapt met een fitte opening onder leiding van Yildiz van Essen.

Wanneer alles loopt zoals gepland is dit het laatste volledige schooljaar in het ‘oude Sleutelgebouw’. De voorlopige renovatieplannen liggen momenteel ter goedkeuring bij de gemeente. Als deze goedkeuring binnen is, gaat de werkgroep huisvesting verder aan de slag met de concrete en definitieve uitwerking van de plannen. De renovatie staat gepland voor het schooljaar 2014-2015. We zullen u via de Nieuwsbrief en op ouderavonden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De groepen 3 t/m 8 zijn gestart met de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. Op de groepsinformatieavonden van 12 september zullen de leerkrachten van groep 3 t/m 7 het één en ander vertellen en laten zien over de nieuwe methode. De kinderen en de leerkrachten zijn in ieder geval enthousiast gestart.
De nieuwe methode beidt ons meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. Verder sluit de organisatie en de didactiek van de methode beter aan bij de manier waarop wij ons daltononderwijs willen vormgeven.

 

Dit schooljaar gaan we over naar een andere wijze van rapporteren. Via het ouderportaal wordt u als ouder geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind(eren). Dat blijft zo. Het huidige rapport zal komen te vervallen en wordt geleidelijk vervangen door wat wij ‘een rapportfolio’ noemen.
Dit ‘rapportfolio’ bestaat uit een rapport, vergelijkbaar met wat u gewend bent, en een portfolio. Het portfolio is gericht op de daltonprincipes (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en reflectie). In gesprekken tussen leerkrachten en kinderen worden individueel of in kleine groepjes doelen geformuleerd met betrekking tot de eerder genoemde daltonprincipes. Gedurende een afgesproken periode werkt een kind dan aan het vastgestelde doel. Het verzamelt ook bewijsstukken waaruit blijkt op welke manier aan het doel gewerkt is. In een gesprek met ouders, kind en leerkracht wordt de achterliggende periode geëvalueerd. Het doel, de bewijsstukken en de evaluatie vormen tezamen het
portfolio. Op de studiedagen die dit schooljaar gehouden worden, worden leerkrachten geschoold in deze nieuwe werkwijze. Ook ontvangt het team training op het gebied van het voeren van portfoliogesprekken met kinderen. 
Wij als team zien dit als een uitdagende stimulans voor ons daltononderwijs en onze leerlingen. U wordt als ouder regelmatig geïnformeerd over bovenstaande ontwikkelingen.

Tenslotte willen we dit schooljaar ook het dossier Andere Schooltijden afronden. Samen met de werkgroep Andere Schooltijden kom ik binnenkort met een voorstel. Naar aanleiding daarvan zal de MR nogmaals een ouderraadpleging organiseren. Besluitvorming moet voor de kerstvakantie zijn beslag krijgen.