Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Naar aanleiding van de ontstane patstelling rondom gelijke schooltijden in Schalkhaar is er in januari intensief overleg geweest tussen de directeuren van de Nicolaasschool en De Sleutel. Dit overleg heeft niet geleid tot overeenstemming over afstemming van de schooltijden. Hoewel de directies beiden overtuigd zijn van de kansen die het 5-gelijke-tijden-model biedt, is het voor de Nicolaasschool momenteel niet haalbaar om dit model in te voeren. Het continurooster dat de Nicolaas voorstaat, is voor onze school ongunstig en doet bovendien geen recht aan de uitslagen van de ouder- en teamraadpleging op De Sleutel.   

Ik heb daarom in de medezeggenschapsraadvergadering van 5 februari jongstleden voorgesteld om met ingang van het nieuwe schooljaar over te gaan tot de invoering van het 5-gelijke-tijden-model. Daarbij gaan we uit van schooltijden van 8.30 – 14.00 uur voor alle groepen op alle dagen. De medezeggenschapsraad van De Sleutel gaat in principe akkoord met dit voorstel, mits

Tijdens het Kerstfeest in 2012 zijn er foto's gemaakt.

Deze foto's staan nu online en zijn te bekijken via deze link.

Allereerst, al mag het volgens de etiquette niet meer echt, wil ik u mede namens het team een gezond en gelukkig Nieuwjaar wensen. We hopen ook dit jaar weer op een goede een prettige samenwerking.

Die samenwerking tussen thuis en onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Dat is vanzelfsprekend wanneer het gaat om welbevinden. Diverse onderzoeken wijzen erop dat goed partnerschap van ouders en school ook een positief effect heeft op de resultaten van kinderen.

In de week van 4 februari starten de oudergesprekken voor groep 1 en 2.
In de week van 25 februari zijn de oudergesprekken voor de overige groepen. Binnenkort ontvangt u hiervoor een mail waarin u zich voor deze gesprekken kunt inschrijven. Deze gesprekken zullen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 voor een belangrijk deel gaan over het eerste rapport. Ook de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen onderwerp van gesprek zijn. Voor de leerlingen van de kleutergroepen doen de leerkrachten verslag van de bevindingen van het OVM (ontwikkelingsvolgmodel).  
De rapporten  voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op woensdag 13 februari mee naar huis.

In 2014 staat onze school op de nominatie voor renovatie. Er is een werkgroep geformeerd die zich daarmee bezighoudt.
Onder leiding van Ulrike Weis ten Elsen zijn we met het team begonnen om input te leveren aan het renovatieproces. Ulrike is behalve ouder- en medezeggenschapsraadlid ook architect. In die hoedanigheid is ze betrokken bij het voortraject. Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid, waarbij we gebruik maken van expertise die binnen de ouderpopulatie op onze school is.
In het kader van de aanstaande renovatie zijn er meer ouders die, vanuit hun deskundigheid op een specifiek gebied, hebben aangegeven een rol te willen spelen in de renovatie. Vanuit de werkgroep zijn we nieuwsgierig naar ouders die expertise in kunnen brengen, waar we in dit traject als school iets aan kunnen hebben. Neem gerust vrijblijvend contact op met Ulrike (0570-852040) of met Gert Katerberg (0570-621511).

Er is nog steeds wat verwarring over de begin- en einddatum van de zomervakantie. Dat heeft te maken met een verandering in deze data aan het eind van vorige schooljaar vanuit het ministerie van OC & W. De juiste data staan ook op de website en zijn al eerder met u gecommuniceerd. Om misverstanden te voorkomen bij deze nogmaals: De zomervakantie is van 6 juli t/m 18 augustus 2013.

Januari 2013 - De directeuren van de Sleutel en de Nicolaasschool hebben beiden een ander advies gekregen van hun mr als het gaat om de invoering van een schoolrooster met vijf gelijke dagen. De directeuren bekijken welke opties zij nu hebben. Zij willen snel met een voorstel komen. Zodra dat er is, komt dit op de agenda van de mr en informeren wij vanuit de MR jullie hier over.

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij de natuurouders Noor, Lucie, Mischa en Ageeth van harte bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Alle vier hebben ze de afgelopen jaren verschillende natuurprojecten begeleidt en gecoördineerd waardoor alle groepen hebben kunnen leren en genieten van de natuur. Tot de zomer zullen zij de komende projecten voor het laatst begeleiden en coördineren. Allemaal heel erg bedankt daarvoor.
Dit betekent wel dat we dan als natuuroudergroep gelijk gehalveerd zijn! We hebben dus hard nieuwe mensen nodig, want anders kunnen we de natuurprojecten vanaf het volgende schooljaar niet of beperkt door laten gaan.

videocamera 200pxbTijdens het Kerstfeest in de grote zaal op woensdagavond 19 december 2012 zijn er video-opnames gemaakt.

De kwaliteit van de opname van het stukje van groep 1 was niet voldoende om het om het te kunnen tonen.

Van de overige groepen zijn de video's te bekijken  via de links per groep.

 

Zoals de titel al aangeeft is dit oud nieuws. Maar beter laat dan nooit.

Alle foto's van het Zomerkamp van Groep 8 van schooljaar 2011-2012 zijn online gezet.

Bekijk de foto's door op deze link te klikken.

Groep2 SneeuwGroep 2 in december 2012.  Spelen in de eerste sneeuw van dit jaar op het schoolplein.
 En donderdag 13 december is groep 2 naar de kerstmarkt van De Parabool geweest met een levende kerststal en een pony en 2 ezels om te aaien en te borstelen, konijnen om te knuffelen.

Al voor de vierde keer organiseert HORDe (de werkgroep Hoogbegaafden Onderwijs Regio Deventer) donderdag 10 januari 2013 een scholeninformatieavond. Deze voorlichtingsavond is georganiseerd door HORDe om de schoolkeuze voor ouders en (hoog)begaafde kinderen wat gemakkelijker maken. Middelbare scholen uit de regio vertellen wat zij te bieden hebben aan getalenteerde leerlingen.

In november zijn alle leerlingen weer mooi op de foto gezet.

Wanneer de foto's nog niet betaald zijn (en u wilt ze wel houden) kunt dit dan zo snel mogelijk doen?
Bedankt, mede namens de schoolfotograaf.

We zijn op zoek naar tijdschriften voor kinderen van alle leeftijden. Heb je thuis tijdschriften die je kwijt wilt, er nog goed uit zien en leuk zijn om te lezen/ te bekijken door kinderen, dan zien wij deze graag tegemoet! Lever de tijdschriften in bij de groepsleerkracht.
Alvast bedankt!
(Van de werkgroep lezen)

We hebben een mooi programma op maat voor uw zoon of dochter. De activiteiten starten na de kerstvakantie.

  • Samen zingen voor kleuters in het kleuterkoor groep 1 en 2.
  • Striptekenen: met een paar simpele penstreken de leukste tekeningen leren maken groep 3,4 en 5.
  • Chinese Kleimaskers maken: leuk om te doen en een mooi resultaat na het bakken in de oven groep 6, 7 en 8.

De werkgroep techniek heeft afspraken gemaakt over de inzet van de techniektorens.

We gaan werken met drie techniekweken per schooljaar.

Elke groep gaat dan een middag aan de slag met de opdrachten uit de techniektorens.

Ook tussentijds maken groepen gebruik van techniektorens. Vanaf groep 5  wordt daarbij als het mogelijk is, gekeken naar de lesinhoud van de natuurmethode Naut waarin ook een leerlijn techniek is geïntegreerd.
De eerste techniekweek vindt plaats in de week van 14 t/m 18 januari.

Voor een aantal groepen zal gevraagd worden of ouders willen assisteren bij de techniekmiddag.

De betrokken groepsleerkrachten zullen daarvoor een oproep doen uitgaan.

Een andere belangrijke ontwikkeling in ons onderwijs is de herziening van het huidige rapport.

Vorig schooljaar zijn we gestart met het ouderportaal waarin u als ouder direct zicht heeft op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Momenteel onderzoeken we hoe we kinderen zelf meer kunnen betrekken bij de beoordeling van hun werk (een portfolio).

Dit sluit goed aan bij wat de Nederlandse Dalton Vereniging in de toekomst van scholen vraagt: het ontwikkelen van een reflectielijn, waarin kinderen hun eigen ontwikkeling waarderen en evalueren.

Het is de bedoeling dat we in het schooljaar 2013-2014 gaan werken met een combinatie van een rapport en een portfolio (rapportfolio) Werkgroepleden Arno Hilberink, Tjitske Groen en Gert Katerberg, houden u op de hoogte.

Wanneer we het toch over nieuwe lesmethodes hebben: Vanaf januari 2013 gaan we ons als team oriënteren op een nieuwe rekenmethode.

Het is de bedoeling dat we met ingang van het komende schooljaar gaan werken met de nieuwe methode.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of we deze rekenmethode gefaseerd gaan invoeren of in zijn geheel.

Via de Nieuwsbrief wordt u door Josty Kistemakers en Anniek Klaverstein (beide lid van de rekenwerkgroep) op de hoogte gehouden.

Bij de groepsouderavonden of op een speciale avond aan het begin van volgend schooljaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe lesmethodes.

Na de kerstvakantie starten we in de groepen 4 t/m 6 met de voorgezet technisch leesmethode Timboektoe.

We gaan deze methode gebruiken naast de horizontaal leesmomenten.

Gaat het bij het horizontaal lezen vooral om het maken van leeskilometers, bij de lessen uit Timboektoe ligt het accent op instructie van het technisch lezen. Timboektoe is gebaseerd op een fasemodel.

De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren.

Eerst correct lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten.

De eerste helft van het schooljaar zit er op.

We sluiten dit kalenderjaar af met de kerstviering op school.

 U bent van harte uitgenodigd bij de gezellige afsluiting op het plein.

 

Op woensdag 19 december vieren we kerst. Het kerstfeest vindt op school plaats met een viering in de grote zaal voor de kinderen. Vervolgens genieten de kinderen van een heerlijk kerstbuffet met zelfmeegebrachte hapjes. Ouders en verzorgers krijgen aan het eind van de viering een warm welkom op het schoolplein.

Binnenkort

Zoeken op deze site