Logo-De-Sleutel-transparant

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Naar aanleiding van de ontstane patstelling rondom gelijke schooltijden in Schalkhaar is er in januari intensief overleg geweest tussen de directeuren van de Nicolaasschool en De Sleutel. Dit overleg heeft niet geleid tot overeenstemming over afstemming van de schooltijden. Hoewel de directies beiden overtuigd zijn van de kansen die het 5-gelijke-tijden-model biedt, is het voor de Nicolaasschool momenteel niet haalbaar om dit model in te voeren. Het continurooster dat de Nicolaas voorstaat, is voor onze school ongunstig en doet bovendien geen recht aan de uitslagen van de ouder- en teamraadpleging op De Sleutel.   

Ik heb daarom in de medezeggenschapsraadvergadering van 5 februari jongstleden voorgesteld om met ingang van het nieuwe schooljaar over te gaan tot de invoering van het 5-gelijke-tijden-model. Daarbij gaan we uit van schooltijden van 8.30 – 14.00 uur voor alle groepen op alle dagen. De medezeggenschapsraad van De Sleutel gaat in principe akkoord met dit voorstel, mits

  • de kwaliteitsimpuls van het BSO-aanbod kan worden gerealiseerd;
  • er duidelijkheid komt over afname van bloktijden BSO, waarover in de voorbereiding is gesproken (twee blokken van bijvoorbeeld van 14.00 – 16.00 uur en afname van 16.00 – 18.00 uur);
  • er helderheid komt over de kosten van buitenschoolse opvang.   

Inmiddels vinden hierover constructieve gesprekken plaats tussen de BSO Schalkhaar en De Sleutel. In maart wil de medezeggenschapsraad geïnformeerd worden over de uitkomsten van dit overleg, zodat zij al dan niet kan instemmen met de invoering van het 5-gelijke-tijden-model. U wordt hierover op 15 maart ingelicht.

De plannen voor intensievere samenwerking tussen beide scholen in Schalkhaar, waarin beide scholen regie voeren over onderwijs en opvang, komen door het bovenstaande overigens niet in gevaar. We hadden deze samenwerking echter graag een impuls gegeven door te komen tot gelijke schooltijden voor beide scholen. Beide directeuren vinden het jammer dat dit niet gelukt is.

Als De Sleutel overgaat naar andere schooltijden, zal ik een ouderavond beleggen, waarin het 5-gelijke-tijden-model op De Sleutel nader wordt geconcretiseerd.

Met vriendelijke groet,
 
Gert Katerberg
directeur
 
OBS De Sleutel
school voor daltononderwijs

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top