Beste ouder(s), verzorger (s)

Op 21 september heb ik u via de mail geïnformeerd over het voorstel andere schooltijden dat de directeuren van de Nicolaas en de Sleutel ter instemming hebben voorgelegd aan de beide medezeggenschapsraden. De gehele brief kunt u lezen op deze website.bij de Algemene brieven.

Ik heb u gevraagd om vragen en opmerkingen over dit voorstel aan mij te mailen. Ik heb aangegeven deze te bundelen en er op te reageren. In het onderstaande stuk vindt u de vragen en opmerkingen die (vijf) ouders mij gestuurd hebben. Dat zijn er niet veel en het is ook niet representatief. Het zijn wel voorbeelden van vragen, opmerkingen en meningen, die u als ouder wellicht helpen uw positie te bepalen. Dat is in verband met de ouderraadpleging die de oudergeleding van de MR doet, van belang.

Ook als u nu nog vragen of opmerkingen heeft over een eventuele overgang naar andere schooltijden, schroom niet contact met mij op te nemen. Dat kan per mail of telefonisch. U kunt ook even langskomen (op mijn kantoortje)  Komt het niet uit, dan maken we een afspraak.

Vriendelijke groet
Gert Katerberg

De reacties hieronder zijn te downloaden als PDF of hieronder direct te lezen:

{jd_file file==149}

 

Bundeling van reacties van ouders op de mail ‘Ander Schooltijden’ van 21 september 2012

Op 21 september heb ik door middel van een brief geïnformeerd over het voorstel over vijf gelijke schooldagen. Ik heb u ook gevraagd om daar op te reageren. De afgelopen weken heb ik veel mensen gesproken in de wandelgangen. Fervente voorstanders van de gelijke schooltijden en ook uitgesproken tegenstanders.

Hieronder vindt u de reacties die ik binnen heb gekregen naar aanleiding van de mailing van 21 september. Het gaat om reacties van 5 mensen. Dat is niet veel en geenszins representatief. Het geeft wel een inkijkje in de argumenten van voorstanders en tegenstanders. Ik heb de verschillende reacties van ouders overigens geanonimiseerd. Verder heb ik ze genummerd en soms ingekort.

Ik heb vanuit mijn eigen visie gereageerd op argumenten tegen een overgang naar andere schooltijden. Daarbij wil ik nogmaals heel duidelijk aangeven dat ik andere meningen en visies respecteer. Aan de andere kant wil ik ook schetsen wat mij gedreven heeft om te komen tot het uiteindelijk voorstel om te komen tot vijf gelijke schooldagen. Het is niet mijn bedoeling dat u mijn reacties leest als een manier om mijn gelijk te halen, maar om een inkijkje te geven in argumenten, meningen en visies die een rol gespeeld hebben in het proces waar we in de afgelopen anderhalf jaar mee bezig zijn geweest.


1. Voor een deel van de (jongere) kinderen is elke dag van 8.30 tot 15.00 achter elkaar naar school best veel.
Veel kleuters worden daarom nu (als het kan) tussen de middag nog wel opgehaald, en als ze te moe zijn kunnen ze dan een middag thuisblijven (zeker in groep 1). Dit vervalt bij het Andere Tijden model.

 

Reactie Gert: De vrije vrijdagmiddag is in de jaren tachtig ontstaan als bezuinigingsmaatregel. Tot die tijd gingen alle kleuters de volledige schoolweek naar school. Daar zat geen pedagogisch doel achter. Neemt niet weg dat we als school maatwerk moeten leveren in dit in opzicht. Ook nu al is het mogelijk dat jongste kleuters in overleg met de groepsleerkracht een middagje thuis blijven als dat beter. Dat blijft ook in het gelijke schooltijden-model mogelijk.

 

2. Veel kinderen kijken uit naar de woensdag/vrijdag middag vrij, voor sport of kinderfeestjes, of gewoon even een hele lange middag niets doen. Deze vervallen nu. Minder tijd om op de woensdag/vrijdagmiddag zelf in te delen.

 

Reactie Gert: Het is waar dat de traditionele vrije woensdagmiddag vervalt. In Schalkhaar vindt momenteel overleg plaats met instellingen en verenigingen om het aanbod dat nu zich op de woensdagmiddag richt meer te verspreiden over de week wanneer gelijke schooltijden wordt ingevoerd.
Verder is er inderdaad niet meer één lange vrije woensdagmiddag, maar hebben kinderen dagelijks meer vrije tijd na schooltijd.

 

3. Een deel van de ouders heeft nu geregeld dat ze precies om 15.00 bij school kunnen staan, als dit een uur eerder wordt betekend dit voor die ouders dat ze of minder moeten gaan werken (als dat al kan) of hun kind enkele dagen per week naar de BSO moeten doen, waardoord ze (een stuk) duurder uit zijn zeker aangezien de bloktijden tot 1600 zijn. In plaats van geen BSO en 1,20 (?) voor de overblijf ben je nu dan verplicht 2 uur BSO kwijt (per kind per dag). Ook is het lastiger voor deze kinderen om dan die middag met een vriendje/vriendinnetje af te spreken.

 

Reactie Gert: Ouders die hun werktijden afgestemd hebben op de huidige werktijden, zullen opnieuw met hun werkgever in overleg moeten treden wanneer zij hun werktijden willen afstemmen op de nieuwe schooltijden. We beseffen dat dit heel vervelend en in sommige situaties wellicht niet mogelijk is. Het is niet voor niets dat we voor het traject Andere Schooltijden twee schooljaren hebben uitgetrokken en het uiteindelijke besluit ruim van te voren willen communiceren. Wanneer er door de invoering problematische situaties ontstaan, wil ik graag met deze mensen in contact treden. Wellicht kunnen we als school meedenken.
Als het gaat om kosten wanneer ouders gebruik moeten maken van de BSO kan er inderdaad sprake zijn van een stijging van de kosten voor opvang, ook wanneer je een belangrijk gedeelte terugkrijgt van de belastingdienst.

 

4. Voor kinderen die het op school niet zo naar hun zin hebben is even tussendemiddag er een uurtje tussenuit (of niet met dezelfde kinderen naar de BSO moeten) erg fijn, even een moment om zich weer op te laden of juist uit te rusten van de drukte op school. Bij 5 gelijke dagen verdwijnt dit.

 

Reactie Gert: Bij gelijke schooltijden is het niet meer mogelijk om tussen-de-middag naar huis te gaan. We merken echter dat er steeds meer kinderen gebruik maken van de mogelijkheid tot overblijven. Voor deze kinderen geldt hetzelfde. Het is daarom belangrijk om tussen-de-middag maatwerk te leveren. We zullen nadenken over het afstemmen van het aanbod op de behoefte van kinderen door onder andere  rust(ige) plekken te creëren voor kinderen die dat nodig hebben.

 

5. De middagpauze wordt korter, voor kinderen die langzaam eten betekent dit dat ze of niet kunnen spelen tussendemiddag of dat ze als een razende het eten naar binnen moeten proppen, 5 dagen in de week. Niet echt rustig.

 

Reactie Gert: Door kinderen in hun eigen klas onder leiding van hun leerkracht te laten eten, is het eten niet meer zo’n massaal gebeuren als bij het huidige overblijven. We schatten in dat dit ongeveer een kwartier zal duren. Daarna hebben de kinderen nog een half uur speeltijd. Wanneer een kind meer eettijd nodig heeft, is er altijd een oplossing te vinden.
Feitelijk wordt de pauze voor de kinderen ‘maar’ met een kwartier ingekort.
 
6. Een kritische kanttekening over het proces:
Vorig jaar was er een ouderavond, waar de inspecteur van Onderwijs van Deventer geheel vrijblijvend en vooral niet met de bedoeling om iets door te drukken en juist ook niet toonzettend of voorbereidend (hij wist niet hoe vaak hij het moest herhalen en dat alleen al was een signaal), eens van gedachten wilde wisselen over gelijke schooltijden.
Vragen over of en welke intentie er bij de Deventer scholen of de Sleutel specifiek, lag werd weggewuifd. "Daar ging het niet over, er was nog geen mening", zo werd stellig beweerd.
Nou ja, het kan dus geen verbazing zijn dat we nu een brief van de directeur ontvangen waarin hij alvast meldt zelf erg enthousiast te zijn over gelijke schooltijden om het voortouw maar te nemen en de toon alvast te zetten.

 

Reactie Gert: Op het moment van de eerste introductie Andere Tijden was ik nog geen directeur op de Sleutel. Degene die twee jaar geleden iets over dit onderwerp verteld  is lid van het stafbureau van het openbaar primair onderwijs Deventer.
Bij mijn aantreden als directeur van de Sleutel in de werkgroep Andere Tijden heb ik mij steeds laten leiden door argumenten en door wat in mijn visie het beste is voor De Sleutel en de kinderen. Ik besef heel goed dat dit niet door iedereen gedeeld wordt en dat we daar over van mening kunnen verschillen.  

7. En dan nu waar het werkelijk over gaat, namelijk de kinderen. Voor mij staat het welzijn van de kinderen voorop en daar wordt m.i. volledig aan voorbij gegaan. Enkele tegenargumenten die voor zich spreken zijn:

  • De allerkleinsten hebben een rustmoment op de dag nodig
  • Opvang op school is geen afstand nemen van school
  • Half uur tussen de middag is te kort, kinderen hebben beweging en tijd om te eten nodig
  • Een dorpsschool biedt juist kansen om tussen de middag naar huis te gaan (keuze aan de ouders) en dat rustmoment te bieden
  • Waarom juist niet een verschil in twee dorpsscholen, ouders kunnen dan keuze maken en je bent als school onderscheidend.
  • Extra kosten voor mensen die het niet kunnen betalen betekent extra uren kinderen alleen thuis, zonder toezicht met alle gevolgen van dien over een paar jaar (ervaring vanuit de steden zijn nu al helder).

Kortom de wens is puur economisch en niet in het belang van het kind.

 

Reactie Gert: De huidige schooltijden stammen uit de vorige eeuw en passen bij de toenmalige situatie. Voor het gros van de gezinnen gold dat gezinnen bestonden uit een werkende vader en een moeder die thuis was voor het huishouden en de kinderen. Wanneer vader in de buurt werkte (boer, eigen bedrijf), werd er tussen-de-middag vaak warm gegeten.
Zonder daar een waardeoordeel aan te hangen, hebben we tegenwoordig te over het algemeen te maken met heel andere gezinssituaties. De meeste gezinnen bestaan uit twee werkende ouders. Steeds meer kinderen maken gebruik van tussenschoolse en naschoolse opvang. Dergelijke ontwikkelingen hebben invloed op de ontwikkeling van kinderen. Met gelijke schooltijden hebben wij geprobeerd om onderwijs en opvang zo in te richten dat  die enerzijds aansluiten bij die ontwikkeling, waar wij als school geen invloed op hebben, en anderzijds op, wat gegeven die nieuwe situatie, goed is voor kinderen.
 
 
8. Ik ben een groot voorstander van de voorgestelde wijziging op de Sleutel om samen met de Nicolaasschool over te stappen naar Andere Tijden.
Ik zie dat onze kinderen in de pauze behoorlijk druk zijn en dat het best een gehaast kan zijn om naar huis te gaan, te eten, en er voor zorgen dat ze weer op tijd op school is. En denk dat de voorgestelde wijziging haar meer rust geeft. Wat dan ook bevorderlijk is voor haar concentratie.
 
Ook met het regelen van BSO zien ik grote voordelen. Door onze werktijden van mijzelf moeten onze kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag veelal gebruik maken van BSO. De woens,- en vrijdag zijn dan lange dagen.
Door de tijden over de hele week te verspreiden ben ik er van overtuigd dat dat meer rust zal geven. Ook zou het regelen van buitenschoolse activiteiten (bv ballet) beter geregeld kunnen worden.
 
En op de dagen dat er geen gebruik gemaakt wordt van de BSO zorgen de nieuwe tijden er voor dat er overdag meer ruimte is voor thuis blijvende ouders (het kind blijft tussen de middag op school) en als die eenmaal thuis is dan is er nog genoeg tijd over om te genieten van de vrije uurtjes voordat het avond ritme (eten, en naar bed) begint.
De huidige tijden kan dat soms behoorlijk druk zijn, als er na school nog een boodschap gedaan moet worden. Dan is er thuis bijna geen tijd meer om te ontspannen omdat ze voordat je het weet alweer naar bed toe moet.
 

9. In eerdere berichten over Andere tijden had ik begrepen dat er meerder opties waren:
a. het huidige model met tussen de middag een uur pauze en woensdag- en vrijdagmiddag (1 t/m 4) vrij,
b. het 'Nicolaas' model, met tussen de middag overblijven en woensdag- en vrijdagmiddag vrij,
c. het Andere tijden model (5 gelijke dagen).

In de laatste brief staat optie 2 niet meer genoemd. Is deze vervallen of is deze in de snelheid bij het opstellen van de brief/mail verdwenen?

 

Reactie Gert: In het startdocument andere tijden dat in januari 2012  is uitgegaan van het gelijke schooltijden model als voorkeursoptie. Ouders zijn hierover op de via de nieuwsbrief en de website geïnformeerd. Ook op de ouderavond aan het eind van vorig schooljaar is steeds gesproken over deze optie.
Het Nicolaasmodel is afgevallen omdat kinderen van groep 1 momenteel de hele vrijdag vrij zijn. We vonden dat geen goede balans in de schoolweek. We zijn daarom afgestapt van de huidige schooltijden van De Sleutel en De Nicolaas en hebben gedacht vanuit het ideaal: Stel je nu eens voor dat er nog niets vastlag, hoe zouden we dan willen dat de schooltijden er uit zouden komen te zien. We kwamen toen uit bij een model dat dicht in de buurt lag van het vijf-gelijke-schooldagen-model
 
10. Er wordt in het plan en in de argumentenboom alleen maar gesproken over hoe goed het is voor de jonge kinderen die zo meer ontwikkelingskansen krijgen en meer en langer activiteiten aangeboden krijgen op school en de BSO.
Laat er aub ook aandacht zijn voor de rust die deze kinderen nog zo hard nodig hebben (en een middagdutje of even niks hoeven) want de spanningsboog die de kinderen voelen en die we er op leggen is veel groter geworden de laatste tien jaren. Het steeds moeten functioneren in een groep is al vermoeiend.
Ik maak me hier echt zorgen om. En ik hoop dat hier meer aandacht voor komt dan dat ik nu proef uit het verhaal.

 

Reactie Gert: Over het algemeen kun je stellen dat de druk op en in het onderwijs de laatste 10 jaar is toegenomen. Veel draait tegenwoordig om opbrengsten. Daar is op zich niet mis mee. Het is goed om uit kinderen te halen wat er inzit. Het gaat dan wel om ontwikkeling van het hele kind. Ik denk dat de Sleutel als daltonschool breder kijkt naar kinderen. Wij hecht veel waarde aan de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen en wij willen bovendien dat zij dicht verantwoordelijk voelen voor hun omgeving in de breedste zin van het woord. Ik ben van mening dat we dat ook in de toekomst waar kunnen maken. In de onderbouw zal met meer onderwijstijd gemakkelijker worden om de balans tussen inspanning en ontspanning te vinden. Door de samenwerking tussen onderwijs, Brede School en buitenschoolse opvang wordt het gemakkelijker om te werken aan talentontwikkeling in de breedste zin van het woord.

 

11. Ik heb alles eens gelezen en begrijp de invulling. Wat ik niet duidelijk vind, is hoe er omgegaan wordt met de lunch.


Reactie: zie ook de reactie bij punt 4 en 5

 


Gert Katerberg
Directeur De Sleutel

 

 

Binnenkort

Sintviering
donderdag 05 dec 2019
Versieravond Kerst
maandag 09 dec 2019
Adviesgesprekken groep 8
dinsdag 10 dec 2019
Avondviering Kerst (kerstmaaltijd)
donderdag 19 dec 2019
Ochtendviering Kerst (kerstmusical)
vrijdag 20 dec 2019
12.00 alle kinderen vrij
vrijdag 20 dec 2019 -
12:00 uur
Kerstvakantie
zaterdag 21 dec 2019
Nieuwjaarsopening / week van de luizencontroles
maandag 06 jan 2020

Zoeken op deze site

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework