Logo-De-Sleutel-transparant

November 2011 - Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Bovendien genieten de meeste kinderen er erg van. Daarom wordt er sinds kort elke woensdagmiddag van 15.00-15.30 uur op bijna alle vestigingen van de Bibliotheek Deventer voorgelezen. Oók in de Bibliotheek Schalkhaar, Lindeboomsweg 1a-2. Komen luisteren kost niets en is heel gezellig! Daarom bent u met uw kind(eren) van harte welkom om naar het voorleeshalfuurtje te komen.
Weten in welke Deventer bibliotheken nog meer voorgelezen wordt? Deze informatie vindt u op www.obdeventer.nl.

Op dinsdagmiddag 15 nov. doen de kinderen van groep 3 t/m 8 mee aan de nationale actie van Plan Nederland “Schaatsen of zwemmen voor water”.
Op school worden de kinderen geïnformeerd over het doel van de actie d.m.v. een dvd. Tijdens deze actie(week) gaan duizenden basisschoolkinderen schaatsen of zwemmen  om via gesponsorde rondjes geld bijeen te brengen voor het doel van dit jaar: waterprojecten in het Afrikaanse land Mali.
Onze kinderen gaan schaatsen op ijsbaan De Scheg van 13.00 tot 14.00 uur. Ruim voor 15.00 uur is iedereen weer terug bij school.
Het vervoer naar en van de ijsbaan gaat per bus (groep 3, 4) en per fiets (groep  5, 6, 7 en 8; fiets in orde en evt. gekleed op regen).
Vertrek bij school: 12.15 uur. (We worden geacht om 12.45 uur aanwezig te zijn). Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje + drinken meegeven, zodat we allemaal (gratis) bij de eigen leerkracht kunnen overblijven? Het kind neemt de sportspullen (schaatsen) + de fiets  (gr 5 t/m 8) dus ’s ochtends al mee naar school! Kinderen die schaatsen gaan lenen, gaan met een begeleider naar de uitleenplek.

Geachte ouders,
Via dit schrijven willen wij, ouders van de luizencontrole,  u het volgende vragen:
Door de  afname van luizenouders en de tijd die nodig is om deze controle uit te kunnen voeren, willen we voorstellen dat de controle  wordt gedaan door de eigen ouders (van de groep) . Wij denken dat 2 ouders voor de kleinere groepen en 3 ouders voor de grotere groepen genoeg is.
Wij willen u vragen zich hiervoor op te geven. De luizencontrole’s vinden staandaard plaats op de maandag aansluitend aan de vakantie’s .

Oktober 2011 - Het afgelopen jaar is er uitgebreid aandacht geweest voor de mogelijkheden die de overheid biedt ten aanzien van het omgaan met schooltijden en het onderzoeken van een andere weekindeling voor scholen in Nederland.
Voorheen waren veel zaken door de overheid vastgesteld betreffende de lesuren. Vanaf
2006 is hier verandering in gekomen. Wat vast is blijven staan, is het minimum aantal lesuren dat aangeboden moet worden in de hele basisschoolperiode van 8 jaar, te weten 7520 uur. Al jarenlang gaan kinderen in de onderbouw minder uren naar school dan de kinderen in de bovenbouw, met na 8 jaar een totaal van 7520 lesuren of meer.
De regeling flexibilisering van schooltijden heeft ook tot gevolg gehad dat scholen zijn gaan nadenken over een andere weekindeling waarbij de vrije woensdag- en vrijdagmiddag (voor de onderbouw) geen vast uitgangspunt meer is.

Oktober 2011 - Afgelopen maandag was de eerste gespreksronde in verband met de vervulling van de vacature voor intern begeleider. We hebben bijna 40 reacties op onze advertentie gekregen en vijf kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Een intern begeleider is de spin in het web als het gaat om leerlingenzorg. U begrijpt natuurlijk wel dat we het prettig vinden dat we voor deze belangrijke taak ook echt iets, of beter, iemand te kiezen hebben.
Aanstaande vrijdag hopen we duidelijkheid te hebben over wie we van de twee overgebleven kandidaten kunnen benoemen.
De sollicitatiecommissie bestaat uit Anja Visser (namens het team), Rixt Zeelenberg (namens de ouders) en Gert Katerberg (directeur). Ik hoop u in de eerstvolgende nieuwsbrief te kunnen melden wie onze nieuwe intern begeleider wordt.
Oktober 2011 - De afgelopen weken krijgen we gelukkig veel reacties op de uitgezette activiteitenlijsten waarop ouders en verzorgers kunnen aangeven bij welk activiteit ze willen helpen of in welke werkgroep ze willen participeren. Bedankt, wij zijn daar heel blij mee. Mocht u de lijst nog niet hebben ingevuld, dan vinden we het prettig als u dit nog voor de herfstvakantie doet.
De voorbereidingen van de eerste activiteiten zijn al (bijna) in volle gang. Het is dan fijn om al tegelijk te kunnen putten uit de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.
U kunt de lijsten mailen naar de groepsleerkrachten of naar
Oktober 2011 - We vonden Jennifer al een hele goede leerkracht.  Maar ze wordt nog beter. Jennifer volgt namelijk een coachingsopleiding die (simpel gezegd) gericht is op het vergroten van haar begeleidingsvaardigheden. Het Openbaar Primair Onderwijs Deventer, waar onze school deel van uitmaakt, stimuleert het volgen van deze opleiding voor intern begeleiders, bouwcoördinatoren en directeuren. Aangezien Jennifer coördinator van de midden- en bovenbouw is, komt zij voor deze opleiding in aanmerking.
In verband met de opleiding is Jennifer de volgende dagen afwezig: Maandag 10 oktober (is al geweest), donderdag 17 november, donderdag 15 december, donderdag 26 december en donderdag 8 maart.  Zoals het er nu naar uitziet, zal vervanging steeds plaatsvinden door Nienke Roelofs. Zij heeft  afgelopen maandag ook de lesgevende taken van Jennifer overgenomen.
Oktober 2011 - Het schooljaar is nog maar net begonnen en volgende week is het alweer vakantie. In verhouding met andere jaren is dat vroeg. Een en ander schijnt te maken te hebben met een planningsfout van het ministerie van OCW. De meeste schoolbesturen zijn hier in meegegaan, ook de besturen in de gemeente Deventer. Er zijn ook schoolbesturen die er voor hebben gekozen om de herfstvakantie een week later te plannen. Kortom, regio Noord heeft een versnipperde herfstvakantie.
We wensen iedereen (of u het nu te vroeg vindt of niet) een goede herfstvakantie toe en we hopen iedereen maandag 24 oktober weer gezond en uitgerust op school terug te zien. 
Oktober 2011 - De MR is betrokken bij de werkgroep Andere Tijden. Er is dit schooljaar onlangs een eerste bijeenkomst gehouden, waar zowel afvaardigingen van het team en de MR van De Sleutel als van de Nicolaasschool aan hebben deelgenomen. De MR speelt ook een rol bij de onlangs uitgezette IB-vacature. Tijdens de tweede gesprekken met de kandidaten zal er ook een lid van de oudergeleding zitting nemen in de sollicitatiecommissie.
De MR heeft ingestemd met het voornemen van directeur Gert Katerberg om het opgestelde schoolplan 2011-2015 pro forma bij de inspectie in te dienen. Het komende schooljaar kunnen er nog veranderingen doorgevoerd worden.
De vastgestelde notulen van de MR-vergadering van 5 juli zijn inmiddels op de website geplaatst. De volgende MR-vergadering is op 1 november en begint om 19.15.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)
Ligt jouw hart ook bij de natuur?
Ga dan mee op stap met de natuurouders! We zijn nu met zijn achten, maar we willen graag groeien naar tien tot twaalf mensen. Heb jij tijd en zin om een paar woensdagochtenden per jaar met de kinderen mee te gaan? Voorkennis is niet nodig en je steekt er zelf ook wat van op.
Woensdagochtend 12 oktober gaan we dierensporen bekijken met groep 4 in het bos bij Abdij Sion. Groep 2 en groep 7 zijn dit jaar al op natuurexcursie geweest. Groep 2 heeft in het Pastoorsbosje met behulp van kabouter Ben geroken aan de aarde, de kastanjes en beukennootjes gesorteerd, en geproefd van de honing (waar komt dat vandaan?).

Dinsdag was het dierendag.
De kinderen van groep 4 namen knuffels mee, benodigdheden voor dieren zoals voer, halster, borstels.
Maar er kwamen ook echte dieren. Buiten was de hond van Scot en de poes van Dide.
Binnen waren de hond van de oma van Janno, het konijn van Danique, de hamster van Emma en het lieve rode katje van 9 weken van Pepijn. 
Groetjes van groep 4.

Openbare basisschool De Sleutel heeft een vacature voor een Intern Begeleider (m/v).
De vacaturetekst en twee aanvullende bijlagen zijn als PDF-bestanden te downloaden.

De eerste schoolweek zit er op. Dat betekent dat we allemaal: kinderen, ouders en teamleden, geleidelijk weer in het school- en werkritme komen. Fijn dat iedereen er weer is en we hopen met ons allen op een leerzaam en plezierig schooljaar.

Een speciaal welkom voor Anniek Klaverstijn. Velen van u en de leerlingen kennen haar als stagiaire op De Sleutel. Dit jaar gaat ze aan de slag als juf van groep 4 (en één middag als juf van groep 8). Wij zijn blij dat zij ons schoolteam komt versterken!

September 2011 - Met ingang van 30 september worden de gymlessen op de vrijdagen verzorgd door
Ivet Nijboer. Ivet heeft een pabo-diploma en studeert momenteel voor de gymbevoegdheid. Zij is ook betrokken bij enkele activiteiten van de Brede School Schalkhaar, waaronder kleutergym.
 
De leerlingen van groep 4 hebben dus op vrijdag niet meer direct om 8.30 uur gymnastiek en hoeven dus niet naar de sporthal worden gebracht. De leerlingen van groep 3 worden elke vrijdag nog wel om 8.30 uur bij het Haarhuus verwacht.
 
Op de dinsdagen blijft alles zoals het was.
September 2011 - Om de Daltonlicentie te behouden evalueert een basisschool iedere vijf jaar op welke manier zij invulling geeft aan de Dalton-ideeën, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Tijdens de visitatie op maandag 21 november zal een tweetal collega’s De Sleutel bezoeken. Zij zijn afkomstig uit het daltononderwijs en nauw betrokken bij de onderwijspraktijk. Na de visitatie adviseert het visitatieteam over het toekennen van een erkenning door de Nederlandse Dalton Vereniging.
De visitatiecommissie, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging, adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen, eventueel aan te vullen, of er van af te wijken.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen wordt het onderwijsteam en een aantal ouders gevraagd zogenaamde indicatorenlijsten in te vullen.

Gedurende de visitatie bezoekt de visitatiecommissie alle groepen, heeft gesprekken met de directie, de daltoncoördinator, leerkrachten, kinderen (leerlingenraad), een ouderafvaardiging en een bestuurslid. Aan het eind van de dag is de nabespreking. Gezien de daltonactiviteiten die de laatste jaren ontplooid zijn, hopen wij een positieve uitslag.
Namens de collega’s
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)
September 2011 - Dit jaar wil de ouderraad weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen organiseren (denk o.a. aan Sinterklaas, kerst, paasontbijt en eindejaarsfeest). Met veel plezier en enthousiasme bedenken zij elk jaar weer ludieke acties of nieuwe ideeën om deze activiteiten tot een groot succes te maken.  

Dit jaar treden echter een drie-tal leden van de ouderraad af, wat impliceert dat er nog slechts drie leden over zijn. Deze drie ouders kunnen onmogelijk de op stapel staande activiteiten organiseren. Zij hebben hiervoor te weinig capaciteit. Indien er zich dus geen nieuwe leden aanmelden, zullen de activiteiten in het gedrang komen en in het slechtste, maar zeker niet ondenkbare, geval komen te vervallen!

De ouderraad is dus dringend op zoek naar nieuwe leden! Bent u de enthousiaste ouder die de ouderraad komt versterken?
Meldt u zich dan aan zodat wij de kinderen ook dit jaar weer gezellige en leuke activiteiten kunnen bieden.
Aanmelden kan via Gery Voogt, of telefonisch via 06-24877676.
Het nieuwe overblijfrooster staat nu op de downloadpagina.Het is ook direct via onderstaande link te downloaden.

{jd_file file==107}
September 2011 - Wilt u graag dat uw zoon/dochter vingervlug wordt met typen? Ook dit jaar bieden verschillende type-instituten hun diensten aan. Wilt u meer weten? Wij hebben enkele aanbieders voor u op een rijtje gezet.
www.Instituutpica.nl
, www.ticken.nl en www.loikidzz.nl

De Deventer Avond Wandelvierdaagse, die voor de 67e keer wordt georganiseerd, staat weer voor de deur.
Van 23 t/m 26 mei a.s. vindt dit grootste (meerdaagse) sportevenement van Deventer plaats.
Op donderdagavond zullen burgemeester Heidema en wethouder De Jager het defilé afnemen.

Wij willen als groep van De Sleutel de inschrijving verzorgen, echter als uw kind/kinderen hier aan mee wil/willen doen vragen wij u als ouder/verzorger zelf mee te lopen om de kinderen te begeleiden. Dit zal niet door de leerkrachten worden gedaan.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
vrijdag 23 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top