andere tijdenGerard Nije Bijvank, directeur van de Nicolaasschool, en Gert Katerberg, directeur van De Sleutel hebben op 5 juli het verslag "Besluit van de werkgroep Andere Tijden" gepresenteerd op een gezamenlijke ouderavond in De Lindeboom.

Daarna is er in groepen verder gesproken onder leiding van de diverse werkgroepleden van beide scholen.

 

De werkgroep Andere Tijden in Schalkhaar stelt voor om het besluitvormingsfase Gelijke Schooltijden in te gaan. De werkgroep vindt het gelijke-tijden-model, waarin kinderen elke dag van 8.30–14. 00 uur naar school gaan, een model dat goed zou passen bij de ontwikkeling richting een kindcentrum Schalkhaar.

In een kindcentrum werken onderwijs, opvang en andere instellingen nauw samen om voor kinderen een verantwoord dagarrangement te creëren. Het blijft in deze situatie natuurlijk ook mogelijk om na schooltijd met uw kind(-eren) naar huis te gaan. Als er sprake is van een positief besluit over gelijke schooltijden dan zullen de schooltijden met ingang van 1 augustus 2013 veranderen. 

In het besluitvormingstraject gelijke schooltijden is het naar de mening van de werkgroep van belang dat draagvlak onder ouders en leerkrachten wordt onderzocht. Ook de wetgever erkent dit: zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding hebben bij besluitvorming rond schooltijden instemmingsrecht. Verder is de oudergeleding verplicht om een ouderraadpleging te houden.  

In december 2012 laat de medezeggenschapsraad weten of zij al dan niet instemt met het voorstel gelijke schooltijden. Daarna neemt de directeur van de school het definitieve besluit.

Ook in het komende schooljaar wordt u via de Nieuwsbrief en de website steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond gelijke schooltijden.