kids-skills Deze week start in alle groepen het project Kids' Skills.

Kids' Skills is een positieve, constructieve manier voor kinderen om problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren. In Kids' Skills worden kinderen gezien als rechtmatige partners van wie verwacht wordt dat ze actief deelnemen aan beslissingen die hen aangaan. Zo worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

 

Wat willen we bereiken met Kids' Skills?

Kids' Skills past goed binnen één van onze drie daltonspeerpunten voor de komende jaren: 'kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces'. Met deze manier van werken willen we ook het reflectieve vermogen van leerlingen stimuleren (zie ook het item 'daltonactiviteiten: reflectie' van deze nieuwsbrief).

Met het project Kids' Skills willen we kinderen kennis laten maken met een positieve en oplossingsgerichte aanpak van problemen. Beheersing van een Kids' Skills vaardigheid wordt doorgaans afgesloten met

een 'feestje': successen mag en moet je vieren.

Dit sluit aan bij een ander daltonspeerpunt 'de school als leer- en werkgemeenschap'.

Het uiteindelijke doel voor ons als school is om de methodiek van Kids' Skills een vaste plek te geven in ons onderwijs. Van dit proces houden wij u uiteraard op de hoogte.

De komende weken wordt er in de groepen op verschillende manieren gewerkt aan het project Kids' Skills. In sommige groepen staat voor alle kinderen één aan te leren vaardigheid centraal. In andere groepen is gekozen voor een meer individuele benadering of voor een aanpak in groepjes.

In ieder geval zullen de kinderen een vaardigheid leren uit één van onderstaande categorieën:

  • Vaardigheden voor school: b.v. tafel van 4, snel omkleden voor de kleutergym, topografie; huiswerk maken.
  • Vaardigheden voor vrienden: b.v. opkomen voor iemand die gepest wordt, met meer verschillende kinderen spelen, leren beheersen wanneer ik word uitgedaag
  • Vaardigheden voor volwassenen: b.v. respectvol groeten, luisteren.
  • Vaardigheden m.b.t. moed: b.v. de moed om een spreekbeurt te houden, de moed om iemand uit te nodigen om te spelen, de moed om ongevraagd iets te zeggen in de groep.

 

Afsluiting van het project Kids' Skills

Het project Kids' Skills wordt op vrijdag
25 mei feestelijk afgesloten onder het mom 'successen moet en mag je vieren'. U bent van harte uitgenodigd om van 11.15 tot 12.00 uur een kijkje te nemen in de groepen. Over de precieze invulling van de afsluiting, die in samenspraak met de kinderen vorm zal krijgen, wordt u nader geïnformeerd.