Op dinsdagavond 13 maart heeft de voltallige MR samen met de MR van de Nicolaasschool een informatieavond over Andere Tijden bijgewoond.
Wegens zwangerschapsverlof zullen Esther van Onzen en Jennifer Kamman tot de  zomervakantie door de teamleden Anja Visser en Josty Kistemaker worden vervangen.
In het nieuwe schooljaar zullen Esther en Jennifer hun MR-taken hervatten.
De notulen van de vergadering van 7 februari zijn inmiddels op de website geplaatst.
Ook kunt u op de website onder het kopje Ouders / Medezeggenschapsraad / Over de MR nog meer actuele informatie vinden. De volgende vergadering zal op 15 mei plaatsvinden.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)