Zoals u wellicht al op de website hebt kunnen lezen, is de daltonvisitatie van 21 november jongstleden goed verlopen. In het verslag van de visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging worden de volgende twee aanbevelingen gedaan die wij als een flinke steun in de rug ervaren voor de Daltonontwikkeling aan onze school:

  • een verdere uitbouw van de mogelijkheden van de kinderen om te leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid;
  • een verdere uitbouw van groepsdoorbrekende samenwerkingsvormen.


Deze punten zijn in een eerder stadium, te weten op de studiedag van 3 november, ook in het team genoemd als daltonverbeterpunten. Naast deze aanbevelingen, die een verplichtend karakter hebben, gaf de visitatiecommissie nog een aantal adviezen. Het is aan de school wat wij hiermee willen. Tenslotte zijn er ook een aantal daltonparels genoemd. De commissie bracht naar voren zeer tevreden te zijn over:

  • Het gebruik van verschillende handelingswijzers.
  • De reflectie in relatie tot het doel van de week (een soort van aandachtspunt waarop het betreffende kind zich die week wil richten).
  • Werken met Kids Skills.
  • In de kleuterbouw het werken met een ‘restaurant’. Dit kunt u zien als een soort van fruitpauze, maar dan in kleine groepjes: effectief.
  • De sfeer in de school.
  • De mondigheid van de kinderen in het algemeen en de kinderen van de leerlingenraad in het bijzonder;.
  • Het gebruik van verschillende oefenvormen binnen coöperatief leren.

 

In de eerstvolgende bestuursvergadering zal het hoofdbestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging een definitief besluit nemen over predicaatverlening van onze school voor een periode van vijf jaar. (Over het algemeen is dit een formaliteit.) Wanneer het definitieve besluit hierover is genomen, zullen wij u dit natuurlijk meedelen.