Binnen het daltononderwijs is er sprake van drie pijlers: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Van groep 1 t/m 8 is er een opbouwende lijn ten aanzien van deze kernwaarden. Een doorgaande lijn binnen de school voor deze gebieden betekent dat er afspraken worden gemaakt wat de ontwikkeling is van een kind aan het eind van groep 2, 4, 6 en 8. Deze daltonlijnen richten zich vooral op organisatieniveau.

Een "nieuwe" kernwaarde en meer op het niveau van de leerling is 'reflectie'.

Op De Sleutel komt dit aan bod als er (mondeling) wordt teruggekeken naar het proces (hoe ging het?) en naar het product (wat heb je geleerd?). In groep 4 t/m 8  gebeurt dit ook schriftelijk (in de vorm van smiley's en tekst) op de takenbrief.

Juli 2011 - De MR is onlangs nauw betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur van De Sleutel. We zijn dan ook zeer verheugd over de benoeming van Gert Katerberg en wensen hem voor volgend schooljaar alvast een goede start toe.
De laatste MR-vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 juli. Tijdens deze vergadering zijn o.a. de formatie en de groepsbezetting voor het komende schooljaar besproken. De vastgestelde notulen van de vergadering van 7 juni zijn op deze website geplaatst.
De eerst volgende vergadering in het nieuwe schooljaar zal zijn op dinsdag 27 september.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)
De Sleutel heeft besloten om geen papieren versie van de infokalender meer uit te geven. De infokalender staat sinds begin augustus op deze website als download. De link naar de download staat hieronder. Verder is alle informatie uit dat document (suplement schoolgids en de infokalender) weer actueel op deze website verwerkt. Alles is dus ook dit jaar weer online te lezen.
Via de e-mail zullen wij alle ouders nog aan het einde van de schoolvakantie op de hoogte brengen dat de suplement schoolgids en de infokalender op de website zijn gepubliceerd.

{jd_file file==106}
Juli 2011 - Op obs De Sleutel verwachten we een bepaald gedrag van een ieder. Dit gedrag hebben we benoemd in drie basiswaarden. We noemen dit de ‘kapstokregels'. Door de gehele school gaan deze
regels gelden. De regels zijn op rijm gezet en moeten voorzien worden van een aantrekkelijk pictogram. Hierdoor zijn ze makkelijk te onthouden en te herkennen voor alle kinderen én alle volwassenen.
  • De eerste regel "voor groot en klein zullen we aardig zijn", heeft betrekking op de omgang met elkaar.
  • De tweede regel "we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen", geeft aan dat we op een goede manier moeten omgaan met de spullen van onszelf én van anderen.
  • De derde regel tenslotte "De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet", verwoordt de opdracht om je verantwoordelijk en verstandig te gedragen in je omgeving.

Juli 2011 - Samen met de leerlingenraad en de klassen is teruggeblikt hoe e.e.a. dit jaar is verlopen:

Directeur (voorzitter van de leerlingenraad)
Enthousiaste groep kinderen met grote betrokkenheid, die zaken goed weet te verwoorden;
Het notuleren (door groep 8) is nog lastig.

Leerlingen zelf
Zij willen graag meedenken over keuzewerk en eigen lessen maken. Daar zijn inmiddels meerdere voorbeelden van: eigen keuzewerkkaarten, gymlessen en activiteiten voor de kleuters. Een bezoek aan een andere school met een kijkwijzer lijkt hen interessant. De kinderen zijn prima in staat te onderscheiden of een onderwerp iets voor de groep is of voor de gehele school, dus in de leerlingenraad behandeld dient te worden.

Vanuit de groep
De inbreng voor de klassenvergadering liep aan het einde van het schooljaar wat terug. Soms was men de datum vergeten om dingen in te brengen of de klassenvergadering te houden. De leerlingenraad zat dan met een matig gevulde agenda. Maar over het hele jaar gezien, kwamen de kinderen ook met hele praktische ideeën.
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)
Om de site actueel te houden is deze tekst verwijderd en verwijzen wij u graag naar: Klachtenregeling.

 

Juli 2011 - Wie wil en kan ons helpen bij het eindejaarsfeest?
Graag aanmelden bij Gerry Voogt (633515).

Nieuws van de organisatie Deventer Havenconcerten
Deze zomer wordt er in het Havenkwartier in Deventer een heel leuke voorstelling, een muziektheater georganiseerd waar kinderen vanaf 5 jaar en ouder ook zelf aan mee kunnen doen.
Vooral voor die kinderen en ouders die niet weggaan is het misschien een leuk idee.

Deze bredeschool activiteit hebben de kinderen gemaakt op de BSO in de bibiliotheek. (Emma Thijssen, Annemeijne de Kruijf, Cas de Kruijf, Julia Meijer, Lisa Meijer, Julia Delfos (Nicolaas), Silke Zeeuwen (Nicolaas), Mila Brons, Danique van Silfhout en Rosanne Postumus).Het is een powerpointpresentatie geworden met foto's van een bezoek van de illustrator Jenny Bakker. In de powerpoint hebben zij hun eigen vragen, een gezamenlijk gedicht en enkele tekeningen verwerkt.

{jd_file file==105}

In groep 4 kwam de hongersnood in Afrika ter sprake. De kinderen waren erg onder de indruk.
Het thema van het eindejaarsfeest was Afrika.
Groep 4 heeft het initiatief genomen om een pot voor vrije giften te plaatsen op het eindejaarsfeest (voor giro 555).
Eén van de activiteiten tijdens het eindejaarsfeest was knutselen. Er werden prachtige schilderijen gemaakt.
Aan het eind van de avond werden de schilderijen geveild. De opbrengst gaat naar giro 555.
Het uiteindelijke bedrag in de pot is geworden: 460,83 euro.    Een geweldige opbrengst!
Allemaal hartelijk dank.

Verkeersouder(s) gevraagd voor obs De Sleutelobs De Sleutel heeft momenteel geen verkeersouder(s)!
Terwijl dit voor onze school een heel goede zaak zou zijn.
Want: een verkeersouder signaleert knelpunten in het dagelijks verkeer waar onze leerlingen mee te maken hebben. Hij/zij denkt mee om de haal- en brengmomenten van de kinderen veilig te maken/ te houden. De uitkomsten worden voorgesteld aan de gemeente Deventer, verkeerspolitie of wijkagent.
Tevens bespreekt de verkeersouder de organisatie van het verkeersexamen.
Dit alles onder de vlag van Veilig Verkeer Nederland, samen met verkeersouders van de Nicolaasschool.
Wilt u onze belangen vertegenwoordigen?
(het handelt om 5 overlegmomenten : maandagavonden op 12 september, 23 januari, 12  maart, 14 mei en 25 juni)

Voor meer informatie: www.veiligverkeernederland.nl/verkeersouder
Op dinsdag 28 juni 2011 zijn groep 5 en 6 naar het Dolfinarium Harderwijk geweest.
De foto's van deze dag zijn via onderstaande links te bekijken.
Per serie zijn er telkens zo'n 30 foto's geplaatst.
Op deze manier is de downloadsnelheid per pagina beperkt.

Juli 2011 - Deze week staat in het teken van ‘maatjes lezen’ op de Sleutel.
Kinderen uit de bovenbouw lezen gedurende 3 momenten een prentenboek voor aan kinderen uit de onderbouw.
Groep 8 leest met groep 4, groep 7 met groep 1, groep 6 met groep 3 en groep 5 met groep 2.
De leerlingen beleven samen veel leesplezier en leren elkaar zo ook een beetje kennen.
De eerste reacties, zowel van de leerlingen als de leerkrachten, zijn zeer positief!
Als u op de links hieronder klikt, krijgt u een impressie van het ‘maatjes lezen’.
Update: Op 12 juli is fotoserie 03 toegevoegd
Fotoserie 01      Fotoserie 02      Fotoserie 03

Het schoolplein wordt steeds groener!22 juni 2011 - De bakken om de bomen op het grote schoolplein worden steeds mooier.
Nadat de aarde vorige week was losgemaakt en er extra zwarte aarde in was gedaan, hadden vandaag heel veel kinderen plantenstekjes mee naar school genomen.
Juf Alja heeft de stekjes in de aarde gezet en is het resultaat niet prachtig?
Samen met alle kinderen gaan we ervoor zorgen dat de planten veel water krijgen en goed verzorgd worden.Het schoolplein wordt steeds groener!

Gert KaterbergMijn naam is Gert Katerberg. Na de zomervakantie zal ik Rina Kloezen opvolgen als directeur van De Sleutel. Ik probeer ook voor de zomervakantie al wat sfeer te proeven door af en toe de school even binnen te wandelen. Dus wie weet komen we elkaar dan al tegen.

28 juni 2011 - Het kleuterfeest is vandaag gevierd. Het onderwerp was Dierentuin.
Kinderen, de juffen en helpende ouders waren allemaal verkleed rond dit thema.
Met veel verschillende spelletjes, een springkussen, ijsjes en een heerlijke lunch hebben de kinderen zich prima vermaakt.
Ondanks de tropische temperaturen van rond de 32 graden op het schoolplein, hielden veel kinderen hun verkleedpakjes aan.
Samen met het vele werk dat ouders hebben verzet om van het schoolplein om mooie dierentuin te maken, zag het er dus heel echt uit.

Via de links hieronder zijn series van telkens 30 foto's te bekijken die gedurende de dag zijn gemaakt.
De foto's tonen het begin met het toneelstuk van juf Tjitske, juf Anja, juf Barbara en juf Hanneke.
Verder veel foto's van de spelletjes, de lunch  en de afsluitende dans.
Door op het download-icoontje onder de kleine foto's te klikken zijn de foto's te downloaden in camera-kwaliteit.

Woendagmiddag 8 juni gingen de BHVers op heraling.
Alle leerkrachten die BHV (Bedrijfs hulpverlening) hebben, zijn voor het komende jaar weer gecertificeerd.

Bekijk de foto's
{phocagallery view=category|categoryid=60|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displayimgrating=0}
Zoals u mogelijk reeds heeft vernomen, verlaten aan het eind van het schooljaar drie van onze collega’s De Sleutel. Rina Kloezen heeft per 1 september een nieuwe baan aanvaard als directeur van een basisschool in Hattem, Fleur Poppema heeft per 1 mei een nieuwe baan aanvaard als directeur van een basisschool in Bathmen en
Alja Vroemisse gaat per 1 juli met FPU.
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om onder het genot van een kopje koffie of thee Rina en Fleur succes te wensen met hun nieuwe baan en Alja met haar verworven vrije tijd.
U bent van harte welkom op woensdag 22 juni tussen 11:45 en 12:45 uur.
 
Tijdens bouwvergaderingen zijn verschillende afspraken t.a.v. de daltonwerkwijze gemaakt.
De takenbrief is een goed hulpmiddel om te plannen, te differentiëren en te evalueren. Enkele voorbeelden zijn:
  • niet alle kinderen maken dezelfde leerstof: d.m.v. markeren laten zij zien wat voor hen bedoeld is;
  • kinderen en teamleden geven aan hoe de week is verlopen: heb ik mijn doelen gehaald?
In de leerlingenraad is besproken wat de ervaringen van de kinderen in dit eerste jaar zijn, te weten:
  • Zij vonden het notuleren lastig
  • .Het gaan kijken op een andere school (Jenaplan, Montessori) leek hen erg leuk
  • Het bedenken van (gym)lessen voor de eigen en andere groep scoorde hoog. Sommige groepen zijn hiermee al bezig (geweest).
Uitgevoerd is reeds:  de luchtverversers op de toiletten.
Gerrit Dijkerman (daltoncoördinator)

Nu er bekend is geworden dat De Sleutel op zoek moet gaan naar een nieuwe directeur, is de MR erg betrokken bij de sollicitatieprocedure. Samen met het team hebben we een profielschets gemaakt, die gebruikt is voor het opstellen van de vacature. Inmiddels is de sluitingsdatum van de vacature verstreken en is een aantal mensen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden vrijdag 10 juni plaats. Iedere kandidaat voert een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de algemeen directeur van het Openbaar Primair Onderwijs Deventer, de personeelsfunctionaris, een collega-directeur van een andere school en met de adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van 4 leden van de MR. Hierin hebben 2 ouders zitting genomen (Jeroen de Vries en
Rixt Zeelenberg) en 2 personeelsleden
(Greta Molendijk en Jennifer Kamman). We hopen natuurlijk dat er geschikte kandidaten tussen zitten.
 
Dinsdag 7 juni heeft de MR weer vergaderd. De vastgestelde notulen van de vorige vergadering zullen spoedig op de website geplaatst worden.
De volgende MR-vergadering zal plaats vinden op dinsdag 5 juli.
Namens de MR, Jennifer Kamman (secretaris)

Zoeken op deze site