Hier staan wij voor

Openbare Daltonschool De Sleutel is een plek waar plezier, ruimte en vertrouwen de basis vormen voor uitdagend en innovatief onderwijs.
We laten kinderen opgroeien tot actieve burgers met oog voor elkaar en hun omgeving. Kinderen leren bij ons zelfstandig en kritisch te zijn, maar ook leren we ze samen te werken. In de woorden van Helen Parkhurst: Wij willen kinderen opvoeden tot mensen zonder vrees!

En iets moderner verwoord: kinderen met lef! 

Vanuit die basis van vertrouwen ondersteunen we kinderen bij hun ontwikkeling van de schoolvakken en van de vaardigheden die in de Daltonkernwaarden terug te vinden zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en efficiëntie.

Kortom:
We willen dat kinderen hun eigen unieke en volledige potentieel leren kennen. Samen het leven leren en samen leren leven. Kinderen leren we eigenaar te zijn van hun ontwikkeling en verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving.
 
Hier willen we naartoe
Ons daltononderwijs is gericht op wat goed is voor mensen, voor de samenleving en voor de planeet.
Zo ontdekken kinderen op De Sleutel wie zij zijn en wat zij kunnen en willen en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een telkens veranderende maatschappij, waarbij ze respect tonen voor de diversiteit in deze maatschappij.
Vanuit de veilige en vertrouwde omgeving van onze school vinden we het belangrijk dat kinderen oog hebben voor wat er in de wereld om hen heen gebeurt en dat zij respect hebben voor anderen, voor de wereld en voor zichzelf.
Op De Sleutel bieden wij iedereen een prettige en veilige plek, waar wij leren in een rijke leeromgeving met betekenisvol onderwijs. Hierbij heeft iedereen binnen passende kaders de vrijheid om tot zelfontplooiing te komen. Dit geldt voor de leerlingen en ook voor de leerkrachten.  
Kinderen leren door te werken vanuit eigen plannen en eigen doelen die gericht zijn op een brede ontwikkeling. Vakken worden in een logische samenhang aangeboden, waardoor dit betekenis krijgt voor kinderen.  
Als leerkracht is het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkeling van kinderen om het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, waarbij rekening wordt gehouden met de basisbehoeften competentie, relatie en autonomie. Als team is het belangrijk om ook samen te werken aan een prettige werkomgeving door elkaar te zien en te horen, kennis te nemen van elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten en elkaar te ondersteunen. We maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. 
Samen met ouders vormen we de gouden driehoek; kind, ouders, school. De betrokkenheid van ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van hun kinderen.  Als school willen we dat ouders hierin een rol spelen door; gelijkwaardige communicatie (bijvoorbeeld het startgesprek), door participatie (bijvoorbeeld bij de uitwerking van thema’s) en door heldere informatie over de ontwikkeling van het kind (rapportfolio en tussentijdse informatie). 
Er wordt bewust aandacht besteed aan het zelfsturend leren, het vergroten van het eigenaarschap van kinderen en de executieve vaardigheden. Dit doen wij o.a. door reflectie onderdeel te maken van het leerproces en de leerkracht in te zetten als coach die ontwikkelgesprekken voert met kinderen. Kinderen houden hun ontwikkeling zelf bij in hun rapportfolio en deze wordt geregeld met ouders erbij besproken. Die gesprekken vinden 2 à 3 keer gedurende het gehele schooljaar plaats.   
 
Er is letterlijk ruimte en tijd voor de eigen ontwikkeling; o.a. tijdens ontwikkeltijd. Deze wordt bijvoorbeeld benut om zelfstandig aan leerdoelen te werken of om onderzoekjes op te zetten die gekoppeld zijn aan het schoolbrede thematische onderwijs.. 
De ruimte maken we concreet door gebruik te maken van ons groene schoolplein als verlengde van de werkruimtes in de school. Hiernaast gaan kinderen naar ‘Het Buitenlokaal’, waar zij gedurende een hele dag samen mogen zijn, ontdekken, spelen, banjeren, genieten van de natuur en werken aan eigen geformuleerde doelen. 
Ons gebouw is zo ingericht dat kinderen ruimte voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn open ruimtes gecreëerd waar kinderen kunnen samenwerken met niet alleen hun leeftijdsgenoten. Dit vraagt direct ook een coachende rol van de leerkrachten, die steeds minder klassikale lessen geven, maar (groepen) kinderen begeleiden bij hun leerproces en leeractiviteiten aanbieden aan basis- of stamgroepen. Door de leerlijnen te volgen/ bij te houden en door middel van (enkele functionele) normatieve en formatieve toetsen brengen we de ontwikkeling in kaart.